Aktie- og anpartsselskaber kan blive registreret til at drive erhvervsfiskeri.

Hvis selskabet ejes af personer, er det en betingelse, at mindst to tredjedele af aktie eller anpartskapitalen ejes af personer, der er registreret som erhvervsfiskere.

Hvis selskabet ejes af et eller flere andre selskaber, er det en betingelse, at mindst to tredjedele af selskabet ejes af selskaber (f.eks. holdingselskaber), hvor hele aktie- eller anpartskapitalen ejes af personer, der er registreret som erhvervsfiskere.

Desuden er der krav til, hvordan vedtægterne udformes:

  • Aktier og anparter svarende til to tredjedele af selskabskapitalen kan kun udstedes eller overdrages til registrerede erhvervsfiskere
  • Begrænsningen skal noteres på aktier og påtegnes anpartsbeviser
  • Overdragelse kræver samtykke fra bestyrelse eller den øverste ledelse (for anpartsselskaber)
  • Indflydelsen for de noterede aktier og anparter skal mindst svare til kapitalandelen.

Reglerne for registrering af ejerskifte i et selskab

Efter  Reguleringsbekendtgørelsens § 86 gælder det, at ved enhver ændring ejerskabet af et erhvervsfiskerselskab, skal selskabet give meddelelse herom til Fiskeristyrelsen senest 30 dage efter, at ændringerne er foretaget. Det er de nye selskabsejernes ansvar at meddele om ændringer i ejerskabet i erhvervsfiskerselskabet.

Manglende meddelelse om ændringer i ejerkredsen, kan medføre en henstilling til selskabet med en frist om at bringe forholdet i orden. I grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde eller ved overskridelse af fristen kan forholdet sanktioneres med en bøde i henhold til  Reguleringsbekendtgørelsens § 134, stk. 1, nr. 4. Endelig kan Fiskeristyrelsen træffe afgørelsen om, at selskabet mister sin registrering som berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. Reguleringsbekendtgørelsens§ 86, stk. 3.