Fiskeristyrelsen fører kontrol med overholdelse af motorkraftbegrænsninger og at fiskefartøjers maskiner kun yder det, der er registreret.

Det sker bl.a. for at passe på sårbare farvandsområder med begrænset adgang for fartøjer med store motorer og for at administrere EU’s regler om flådens størrelse. Nedenfor kan du læse mere om, hvad dette betyder for dig, som fisker.

Ordforklaring:

  • Kilowatt (kW) og hestekræfter (hK): Kilowatt er en måleenhed for motorens eller maskinens ydelse, hvilket også kan omregnes til hestekræfter.
  • Motoreffekt og maskineffekt: Begge udtryk anvendes i lovgivningen som udtryk for den effekt, som motoren/maskinen kan yde.
  • Bruttotonnage (GT): Angivelse af et skibs størrelse, som måles og beregnes på baggrund af skibets volumen

Årsagen til kontrol af maskineffekt

Kontrollen af fiskefartøjers maskineffekt er væsentlig af især to årsager: 

1) Loft på kapacitet i fiskeriet: 

For blandt andet at undgå, at antallet af fiskefartøjer overstiger de tilgængelige fiskeressourcer, er der fastsat et loft for, hvor stor en samlet kapacitet de enkelte lande i EU må fiske med. I den sammenhæng er de danske fiskefartøjers samlede maskineffekt sammen med fartøjets størrelse (den såkaldte bruttotonnage) mål for, hvor stor en kapacitet, der er til rådighed.

2) Begrænset adgang for store motorer:

Der findes forskellige farvandsområder, som i medfør af enten national regulering eller EU-regler er begrænset til fartøjer med en motoreffekt under en vis størrelse (eksempelvis Bælthavet i Østersøen, kystnære områder og den såkaldte ”rødspættekasse” langs den jyske vestkyst). Begrænsningerne i forhold til motoreffekt skyldes blandt andet biologiske hensyn som fx pleje af fiskenes yngleområder eller øget adkomst for mindre fartøjer m.v.

Fiskefartøjernes maskineffekt skal være registreret korrekt, og der må ikke uden tilladelse fra Fiskeristyrelsen ændres på effekten.

Kontrollen af maskineffekt skal dermed sikre, at der ikke opstår en overkapacitet i fiskeriet, og at der ikke fiskes med fartøjer med for store motorer i områder med begrænset motoreffekt.

Registrering af maskineffekt

Som det er i dag, bliver fiskefartøjers maskineffekt registreret i Søfartsstyrelsens skibsregister. Det sker af søsikkerhedsmæssige årsager.

Derudover gælder det for alle fiskefartøjer, at de skal registrere maskineffekten i Fiskeristyrelsens fartøjsregister. Det er en forudsætning for at få en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

Registreringen af motoreffekten sker som led i ansøgningen om fiskeritilladelse. I den forbindelse skal der indsendes en fartøjsregisteransøgning, hvori der skal fremgå oplysninger om motorens maksimale effekt, og en kapacitetsansøgning, hvori der skal fremgå oplysninger om, hvorfra man har skaffet den disponible kapacitet.

Siden 2004 har det ikke været tilladt for fartøjer med nedbremset motor at få fiskeritilladelse. Dog findes der nogle ældre fartøjer, som ved indførelsen af denne regel allerede havde en nedbremset motor, og som derfor har fået dispensation og kan fortsætte deres fiskeri.

Læs mere om fartøjsregistrering og motorkapacitet, samt hvordan man kan modernisere og udskifte motorer.

Kontrol af maskineffekt

For at sikre at den maskineffekt, som et fartøj har registreret i Fiskeristyrelsens fartøjsregister, er den samme som den effekt, fartøjet rent faktisk yder i virkeligheden, fører Fiskeristyrelsen kontrol med fiskefartøjers maskineffekt.

Nedenfor kan du læse, på hvilket grundlag Fiskeristyrelsen udpeger skibe til kontrol, og hvordan der både føres såkaldt administrativ kontrol (verifikation) og fysisk kontrol. 

Udpegelse af fartøjer til kontrol

For at målrette tilsynsindsatsen og kontrolressourcerne til der, hvor der er størst behov, baserer Fiskeristyrelsen sin kontrol af maskineffekt på en risikobaseret prøvetagningsplan.

I den nationale prøvetagningsplan for Danmark er der på baggrund af krav i EU-reglerne defineret en række risikoparametre, på hvilket grundlag der udpeges relevante fartøjer til kontrol. Det væsentligste parameter er defineret som fiskerfartøjer, der er pålagt maskineffektbegrænsninger i de områder, hvor de fisker, samt afvigelse fra det gennemsnitlige forhold mellem bruttotonnage og kilowatt inden for forskellige fartøjskategorier.

I den nuværende prøvetagningsplan – som gælder for 2022 og 2023 er følgende tre områder med motorkraftbegrænsning omfattet:

1) Område 22 i Østersøen (maksimal maskineffekt på 221 kilowatt)

2) ”Rødspættekassen” langs den jyske vestkyst (maksimal maskineffekt på 221 kilowatt)

3) Limfjorden (muslingefartøjer samt trawl- og snurrevodfartøjer)

Alle fartøjer, der fisker i de tre områder, er automatisk omfattet af prøvetagningsplanen og indgår dermed i den kontrolpopulation, hvorfra der udpeges fartøjer til administrativ kontrol, fysisk kontrol og måling. Kontrolpopulationen udgøres af 143 fartøjer.

Prøvetagningsplanen og dens risikokriterier bliver evalueret og genberegnet på årlig basis. I den forbindelse vil Fiskeristyrelsen løbende vurdere, om der skal foretages ændring af de forskellige områder, som er omfattet af prøvetagningsplanen.

Du kan læse mere om reglerne for kontrol af maskineffekt for EU's fiskeflåde her: EU's kontrolforordning nr. 1224/2009 og gennemførselsforordningen nr. 404/2011.