En bierhvervsfisker må – i modsætning til lyst- og fritidsfiskere – sælge sin fangst.

For at blive registreret som bierhvervsfisker, skal du opfylde nogle bestemte betingelser. Bierhvervsfiskeri skal drives personligt, men der må i et vist omfang anvendes medhjælp. Der findes 3 typer af registreringer, og nederst på siden kan du finde de tre muligheder. Du kan ansøge ved at henvende dig til fiskeriinspektoratet i dit lokalområde.

Fiskeriloven blev ændret pr. 1. juli 2021, således at der gælder et landingskrav for alle bierhvervsfiskere. Bierhvervsfiskere skal, for at opretholde registreringen, have fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i det forudgående kalenderår. Kravet til landinger udgør 2.000 kr. for personer, der har nået folkepensionsalderen.

Du skal være opmærksom på, at ovenstående landingskrav gælder for alle bierhvervsfiskere allerede i kalenderåret 2021.

For nyregistrerede bierhvervsfiskere, gælder det, at ovenstående landingskrav først bliver kontrolleret efter det første hele kalenderår.

Medhjælp ombord

Tidligere har det ikke været lovligt at have hverken lønnet eller ulønnet medhjælp ombord, men det blev ved en lovændring 1. juli 2021 muligt. Bierhvervsfiskere kan nu bruge medhjælp til selve redskabs- og fangsthåndteringen, f.eks. at hjælpe til med at hive redskaberne ombord, at gøre fartøjet rent, at efterse redskaber, at reparere og rense garn.

Bierhvervsfiskeri er et selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri. Som bierhvervsfisker kan du derfor ikke medregne indtægt fra f.eks. ansættelse på et fiskefartøj som bierhvervsfiskerindtægt. Fisker du fra et lånt fartøj, vil du blive betragtet som ansat fartøjsfører, og din indtægt kan ikke medregnes som bierhvervsfiskerindtægt. Hvis du fisker fra et fartøj, som du ikke selv ejer, skal du være lejer af fartøjet, og du skal kunne dokumentere lejeforholdet med en lejekontrakt eller lignende.

Kvotekoncentration

Du skal være opmærksom på, at du maksimalt må eje kvoter til en værdi af 250.000 kr., jf.  reguleringsbekendtgørelsens § 85, stk. 2. Værdien af kvoter beregnes på baggrund af initialmængden opgjort i mængder og den gennemsnitlige afregningspris for det foregående kalenderår. Du kan bruge dette hjælpeark til beregning af dine aktuelle kvoter.

Aktivitetskravet

Hvis du som bierhvervsfisker ejer et fartøj med kvoter, skal du udover det årlige landingskrav på 5.000 kr./2.000 kr., være opmærksom på reglerne om aktivitetskrav, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 48. Et fartøj med kvoter, skal således lande værdier svarende til mindst 25% af de pågældende kvoter, placeret på fartøjet. Alternativt kan fartøjet have 60 havdage. Du kan læse mere om aktivitetskravsreglerne her.

Registrering af erhvervsfiskere til bierhvervsfiskere

Hvis du er registreret som erhvervsfisker eller har været registreret som erhvervsfisker inden for de seneste fem år, kan du blive registreret som bierhvervsfisker. Hvis du opfylder betingelserne for at blive erhvervsfisker, kan du blive registreret som erhvervsfisker og derefter omregistreret til bierhvervsfisker. Registreringen er ikke tidsbegrænset, men du skal opfylde landingskravet. Det betyder, at du skal lande for mindst 5.000 kr./2.000 kr. årligt, afhængigt af din alder.

Fra fritidsfisker til bierhvervsfisker - fem år

Hvis du har været fritidsfisker i fem år kan du søge om at blive bierhvervsfisker. Ansøgningen bliver behandlet af et nævn, som behandler ansøgninger to gange om året. Ansøgningsfristerne er 15. februar og 15. august. Du kan få udleveret et skema hos Fiskeristyrelsen eller fiskeriinspektoraterne. Skemaet kan også hentes nedenfor. Skemaet skal sendes via et af inspektoraterne til Fiskeristyrelsen. En lang række forhold er afgørende for, om du kan registreres. Registreringen er uden tidsbegrænsning, men for at opretholde din bierhvervsfiskerregistrering skal du leve op til landingsværdikravet på 5.000 kr./2.000 kr. årligt, afhængigt af din alder.

Fiskeristyrelsen skal gøre opmærksom på, at Søfartsstyrelsen stiller uddannelsesmæssige krav til besætning og fører af fiskeskibe, jf. gældende regler om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser. Disse bestemmelser er udarbejdet ud fra et sikkerhedshensyn. For nærmere vejledning om de sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejdet som fisker, kan du kontakte Fiskeriets Arbejdsmiljøråd på tlf. +45 75 18 05 66 eller e-mail: post@f-a.dk

Ansøgningsskema som bierhvervsfisker (udfyldes og sendes fra din enhed): ANSØGNING_FRITID TIL BIERHVERV.pdf

Ansøgningsskema som bierhvervsfisker til udskrivning. (udfyldes manuelt og sendes som post): Udskrivning_ANSØGNING_FRITID TIL BIERHVERV.pdf

Sociale, økonomiske og helbredsmæssige hensyn

Hvis der er sociale, økonomiske eller helbredsmæssige grunde, er der i meget sjældne tilfælde mulighed for at blive registreret som bierhvervsfisker. Betingelserne for registreringen varierer. Registreringen gælder i en tidsbegrænset periode på højst tre år. Herefter skal du leve op til landingsværdikravet på 5.000 kr./2.000 kr. Det er kun i helt særlige tilfælde muligt at få forlænget perioden for registrering, hvis du ikke lever op til landingsværdikravet.

Denne type ansøgninger bliver behandlet løbende, og det er kun i få tilfælde, at der sker en registrering i denne kategori. Skemaet kan hentes herunder.

Ansøgningsskema som bierhvervsfisker efter § 21 stk. 1
(udfyldes og sendes fra din enhed): 

Ansøgningsskema som bierhvervsfisker efter § 21 stk. 1 til udskrivning
(udfyldes manuelt og sendes som post)

Mailadresser:
Fiskeriinspektorat Vest: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
Fiskeriinspektorat Øst: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.