EU og Storbritannien er blevet enige om en aftale, der også omfatter fiskeriområdet.

Den 24. december 2020 blev der opnået enighed mellem den britiske regering og EU’s chefforhandler om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, inklusiv på fiskeriområdet. Aftalen gælder i princippet fra den 1. januar 2021, hvor Storbritannien er en selvstændig kyststat. Der er dog fortsat behov for at analysere og afklare en række elementer i aftalen i den kommende tid. 

Foreløbigt har danske fiskere, der fremgår af denne liste, adgang til fiskeri i britisk farvand pr. 1. januar 2021. Fiskeriet foregår på baggrund af en midlertidig licens udstedt af de britiske myndigheder og under overholdelse af britiske fiskeriregler. På EU-Kommissionens hjemmeside kan du læse et brev fra de britiske myndigheder til EU-Kommissionen, hvori der orienteres om betingelserne for fiskeri i britisk farvand (læs den engelske nyhed fra EU-kommisionen, hvor orienteringsbrevet kan hentes (nederst på siden). Desuden kan der også henvises til Storbritanniens nyligt vedtagne fiskerilovgivning (”Fisheries Act 2020”), som også vedrører regler vedrørende adgang og fiskeritilladelser for udenlandske fartøjer. 

Den midlertidige licens vil senere blive konverteret til en egentlig licens, ligesom det vil blive afklaret, om der mangler eventuelle fartøjer på listen.

Aftalens indhold

Aftalen mellem EU og Storbritannien giver fortsat mulighed for adgang til britisk farvand til at fiske både kvoterede og ikke-kvoterede arter. Først i en overgangsperiode, der går fra 1. januar 2021 til 30. juni 2026, hvor der forventes adgang på det nuværende niveau. Derefter som en del af en længerevarende aftale. Betingelser og niveauer for denne farvandsadgang skal afklares, før farvandsadgangen kan blive en realitet. Aftalen betyder også, at der i overgangsperioden overføres kvoteandele til Storbritannien for visse af de fælles bestande, svarende til 25% af værdien af EU's historiske fiskeri i britiske farvande. Disse kvotereduktioner omfatter også flere bestande, der er vigtige i dansk fiskeri, f.eks. torsk, sild og tobis i Nordsøen.

Aftalen fastlægger hver parts kvoteandel af de fælles bestande. Dette omfatter også kvoteandelene for bestande delt mellem EU, Norge og Storbritannien, samt de såkaldte kyststatsbestande (makrel, blåhvilling og atlantoskandisk sild). Disse kvoteandele ligger – for hovedparten af bestandene – fast indtil efter overgangsperiodens udløb i 2026.

EU og Storbritannien skal hvert år fastsætte TAC og kvoter for de fælles forvaltede bestande. Såfremt det ikke lykkes parterne at blive enige om TAC-niveauet for de fælles bestande for det kommende år, så tillader aftalen, at hver part fastlægger midlertidige fiskerimuligheder inden for visse nærmere kriterier. Der er i aftalen også fastlagt et vist niveau af farvandsadgang for de midlertidige fiskerimuligheder.

Det udestår, hvilke kontrolregler der vil gælde for EU's fiskeri i britiske farvande, når farvandsadgangen træder i kraft. Fsa. tekniske regler for fiskeriet henvises der foreløbigt til Storbritanniens nyligt vedtagne fiskerilovgivning (”Fisheries Act 2020”) og ovennævnte brev fra de britiske myndigheder.

I aftalen er også fastlagt sanktionsmuligheder, såfremt Storbritannien efter overgangsperioden skulle lukke for adgangen til britisk farvand for EU's fartøjer, eller ikke vurderes at leve op til aftalens målsætninger og principper.  

Visse aftaleelementer skal vurderes 4 år efter overgangsperiodens udløb, dvs. i 2030.

Du kan holde dig opdateret om betingelserne og betydningen af Brexit for fiskeriet her på siden og på Udenrigsministeriets Brexit-side. 

Læs BREXIT-aftalen mellem EU og Storbritannien 
Fiskeridelen af aftalen fremgår af side 266 – 280 og side 902 – 909 (der er desværre en fejl i side-angivelsen i aftalens indholdsfortegnelse).

Spørgsmål og svar

Vi har udarbejdet en oversigt over populære spørgsmål og svar, baseret på den nuværende viden om den aftale, som EU og Storbritannien indgik den 24. december 2020. Der er fortsat behov for at analysere og afklare en række elementer i aftalen. Denne side vil løbende blive opdateret, når der er nyt om aftalens indhold og ikrafttræden.

Kontakt

For akutte spørgsmål vedrørende regler for fiskeriet, kontakt FiskeMonitoreringsCenteret på tlf. 72 18 56 09. For øvrige spørgsmål vedrørende regler for fiskeriet, kontakt Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller mail@fiskeristyrelsen.dk. For pressehenvendelser, kontakt Fødevareministeriets pressetelefon på mobil 2018 4052.