Fiskeristyrelsen holder informationsmøde d. 7. oktober om  støtteordninger målrettet fiskeriet

Formålet med mødet er at informere omkring de to brexit-ordninger, der netop er åbnet for ansøgning.

Det drejer sig om ’Kompensation for indkomsttab i første kvartal af 2021(brexit)’ og ’Støtte til ophugning eller permanent ombygning af fiskefartøjer til andre formål end fiskeri, som følge af brexit’.

Informationsmødet finder sted fredag d. 7. oktober 2022 i tidsrummet 10:00-12:00.
Mødet vil foregå hos Tinghallen i BDO Lounge nr. 4 (Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg).
Mødet vil også kunne tilgås virtuelt via et link.

Tilmelding til virtuel hhv. fysisk deltagelse skal ske via mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.
Tilmeldingsfristen er torsdag d. 6. oktober kl. 12. Tilmeldte, der har angivet i tilmeldingen, at de deltager virtuelt, vil modtage link pr. mail inden mødets afholdelse.

Der vil blive serveret kaffe/te og isvand under mødet.

*Mailen skal indeholde information om navn på deltager, og oplysning omkring, hvorvidt der deltages fysisk eller virtuelt


EU indgik den 24. december 2020 en Handels- og Samarbejdsaftale med Storbritannien om det fremtidige forhold efter Brexit.

Aftalen medfører en gradvis reduktion af visse danske fiskekvoter over fem år (2021-2025) og påvirker dermed den danske fiskerisektor ved en reduktion af fiskerimuligheder for de danske fiskere. Dette medfører et tab af råvaregrundlag for forarbejdningsindustrien, og det har konsekvenser for lokalområderne.

Læs mere om Brexit og aftalen med Storbritannien.

Fra EU’s Brexittilpasningsreserve fordeles ca. 1.272,7 mio. kr. til fiskerisektoren. Formålet er at kompensere fiskerne for reduktion af fiskekvoter samt hjælpe sektoren og lokalsamfundene til en omstilling til forholdene efter Brexit. Midlerne skal være anvendt inden udgangen af 2023.

Læs mere om Brexittilpasningsreserven.

Politisk aftale om Brexittilpasningsreserven

Der blev indgået en politisk aftale om udmøntning af Brexittilpasningsreserven til fiskerisektoren mellem regeringen og Folketingets partier den 16. december 2021.

Udmøntningen sker igennem en række indsatser inden for blandt andet kompensation til fiskere for kvoteværditab, strukturtilpasning af fiskeriet og likviditetsstøtte til forarbejdningsindustrien.

Læs den politiske aftale om udmøntning af Brexittilpasningsreserven til fiskerisektoren.

Tilskudsordninger under Brexittilpasningsreserven

Tilskudsordningerne, som administreres af Fiskeristyrelsen, er finansieret 100 pct. af EU-midler fra brexittilpasningsreserven. Alle støttemodtagere skal dokumentere, at de er økonomisk berørte af Brexit, og støtten må ikke anvendes på en måde, der bryder med formålet med EU's fælles fiskeripolitik.

Flere af ordningerne skal godkendes af EU-Kommissionen i forhold til EU’s statsstøtteregler, inden de kan udmøntes.

I 2022 og 2023 åbnes nedenstående ordninger med midler fra Brexittilpasningsreserven. Tilskudsordningerne offentliggøres i Fiskeristyrelsens tilskudsguide i takt med, at de iværksættes. Du finder Fiskeristyrelsens tilskudsguide her. 

Kompensation for kvoteværditab med grøn top up

Der ydes kompensation for tab af kvoteværdi som følge af Brexit-aftalen til kvoteandelsejere. Den enkelte fisker kan tildeles en top up, hvis fiskeren ved ansøgning om kompensation vedlægger en handlingsplan, som beskriver, hvordan andele af den samlede kompensation vil bidrage til en grøn omstilling af fiskeriet.

Kompensation for tabt omsætning 1. kvartal 2021

Der ydes kompensation for tabt omsætning i perioden 1. januar 2021 til 31. marts 2021 som følge af Brexit.

Denne ordning er åben for ansøgninger. Du kan læse mere og ansøge via følgende link: Om kompensation for indkomsttab i første kvartal 2021 i tilskudsguiden.

De minimis-støtte til Fiskefartøjer

Der ydes supplerende kompensation for reduceret omsætning i den resterende del af 2021. Der kan ydes op til 223.500 kr. i supplerende kompensation for tabt omsætning for den del af 2021, der går ud over 1. kvartal.

Kompensation til forarbejdningsindustrien

Der ydes kompensation målrettet forarbejdningsindustrien, der muliggør en omstilling, så produktionen kan omlægges, nye leverandører findes, eller nye markeder afsøges. 35 pct. af kompensationen gives som en grøn top up, der betinges af, at virksomheden forpligter sig til at foretage investeringer til grøn omstilling af produktionen.

Ophugning eller ombygning af fiskefartøjer

Strukturtilpasning af fiskeriet skal sikre balance mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder igennem en ophugning- eller ombygningsordning. Tilskudsordningen giver mulighed for at støtte fiskere, der ønsker at træde ud af fiskeriet som følge af Brexit.

Denne ordning er åben for ansøgninger. Du kan læse mere og ansøge via følgende link: Om ophugning eller ombygning af fiskefartøjer i tilskudsguiden.

Fiskerikontrol

Indsatsen skal medfinansiere efterlevelse af nye krav til IT-understøttelse, data og nye kontrolforanstaltninger som følge af Brexit.

Fiskerikommission

Der er afsat midler til en Fiskerikommission, som skal udarbejde forslag til løsning af fiskeriets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer efter Brexit. Udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan fiskeriet kan udvikles til et stærkt, bæredygtigt og økonomisk robust erhverv, der kan bidrage til Danmarks og EU’s økonomi, beskæftigelse i Danmarks fiskeriafhængige områder, klimamål, havstrategi og økosystembaserede havplan.

Indsatser om lokal udvikling og beskæftigelse

Herudover omfatter den politiske aftale om Brexittilpasningsreserven på fiskeriområdet også en indsats om lokal udvikling, som gennemføres af Bolig- og Indenrigsministeriet, og en beskæftigelsesindsats, som gennemføres af Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere om indsatser vedrørende lokal udvikling her.

Information om EU-bidraget

Tilskudsmodtagere under Brexittilpasningsreserven

Fiskeristyrelsen har endnu ikke udbetalt tilskud under Brexittilpasningsreserven.

Når de første tilskud fra reserven er udbetalt, vil der blive udarbejdet en liste over udbetalte tilskud, som du vil kunne downloade her på siden.

Listen vil blive opdateret hvert halve år.

Du kan læse mere om ordningerne under Brexittilpasningsreserven ovenfor.

Støttemodtagers oplysningspligt

Under nogle brexit-ordninger er støttemodtager forpligtet til at oplyse offentligheden om, at et projekt eller en indsats finansieret med støtte fra EU. Det skal medvirke til at øge bevidstheden om de ændringer, der følger af Brexit.

Forpligtelsen vil fremgå af den enkelte støtteordning.

Som støttemodtager kan du informere om støtten på en af følgende måder, afhængigt af hvad der passer bedst til dit projekt og i forhold til formålet om at informere om EU-bidragets rolle:

  • Oplyse om støtten på informations- og kommunikationsmateriale. Det vil sige på publikationer, pjecer, brochurer, nyhedsbreve, annoncer, plakater, websteder, præsentationer, attester, og lignende.
  • Oplyse om støtten på et fysisk skilt opsat et synligt sted. Det kan fx være ved at sætte et skilt på et fartøj, i en reception på en forarbejdningsvirksomhed, eller lignende.

Ved brug af EU-logo henvises til Europa-Kommissionens håndteringsvejledning til modtagere af EU-finansiering ”Brugen af EU-logoet i forbindelse med EU-programmer 2021-2027” for information om de tekniske karakteristika for brug af EU-logo.

EU-logo med teksten ”Finansieret af Den Europæiske Union” kan downloades via følgende link:

Link til logoet "Finansieret af Den Europæiske Union".