Baggrund

Med bekendtgørelse nr. 1258 af 27. november 2019 om regulering af fiskeri efter muslinger og østers blev der i § 16 indført et aktivitetskrav for fartøjer i muslinge- og østersfiskeriet. Det fremgår nu af §16 i bekendtgørelse nr. 2298 af 3. december 2021 om regulering af fiskeri efter muslinger og østers.

Hensigten med aktivitetskravet er at sikre, at alle fartøjer, som har en eller flere Fartøjstilladelsesandel (FTA) til muslinge- og/eller østersfiskeri er aktive i fiskeriet. Ved ”aktiv” forstås, at alle fartøjer med FTA skal fiske og lande muslinger og østers svarende til en andel af værdien af de FTA, der er placeret på fartøjet.

Opfyldelse af aktivitetskravet

Et fartøj med blåmusling-FTA opfylder aktivitetskravet, hvis der fra fartøjet fiskes og landes rationsmængder, svarende til 25 procent af værdien af de gennemsnitlige samlede landinger af blåmusling pr. FTA for hhv. fiskeri i Limfjorden, og for Isefjord, Bælthavet og vestlige Østersø.

Et fartøj med østers-FTA opfylder aktivitetskravet, hvis der fra fartøjet fiskes og landes årsmængder, svarende til 25 procent af værdien af den tildelte årsmængde.

Et fartøj med både blåmusling- og østers-FTA opfylder aktivitetskravet, hvis der fra fartøjet fiskes og landes års- og rationsmængder, svarende til 25 procent af de sammenlagte værdier af blåmusling og østers pr. FTA.

Beregning af værdier.

Værdien af blåmuslinger og østers opgøres årligt ved afslutningen af hver fiskerisæson, og det er værdien fra den foregående sæson, som er udgangspunktet for beregningen af, om det enkelte fartøj opfylder aktivitetskravet i indeværende sæson.

Beregningen af fartøjets aktivitetsprocent ift. kravet i § 16 sker ved afslutningen af fiskerisæsonen. Såfremt et fartøj har både blåmuslinger og østers FTA sker beregningen efter den 1. juli for de sammenlagte værdier af begge fiskerier.

Blåmusling – Isefjord, Bælthavet og vestlige Østersø

Gennemsnittet af de samlede landinger af blåmuslinger pr. FTA for foregående sæson i Isefjord, i Bælthavet og vestlige Østersø er beregnet til 1.446.636 kr. på grundlag af afregningspriserne i Fiskeristyrelsens register for sæsonen 2021/22.

Et fartøj, hvorpå der placeret FTA til fiskeri efter blåmuslinger i Isefjorde, i Bælthavet og vestlige Østersø, skal således fiske og lande årsmængder af blåmusling svarende til mindst 361.659 kr. pr. FTA for blåmuslinger, som er registreret på fartøjet, for at kunne efterleve aktivitetskravet i 2022/23..

Blåmusling - Limfjorden

Værdien af den gennemsnitlige landede mængde blåmusling pr. FTA for foregående sæson i Limfjorden er beregnet til 573.351 kr. på grundlag af afregningspriserne i Fiskeristyrelsens register for sæsonen 2021/22.

Et fartøj, hvorpå der placeret FTA til fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden, skal således fiske og lande rationsmængder af blåmusling, svarende til mindst 143.338 kr. pr. FTA for blåmuslinger, som er registreret på fartøjet, for at kunne efterleve aktivitetskravet i 2022/23.

Østers - Limfjorden

Gennemsnitsprisen på østers i Limfjorden i foregående sæson er er beregnet til 56,57 kr. pr. kg. Gennemsnitsprisen er beregnet på grundlag af afregningspriserne i Fiskeristyrelsens register for sæsonen 2021/22.

Årsmængden pr. FTA østers i Limfjorden for sæson 2022/23 er 0 kg.

Et fartøj, hvorpå der placeret FTA til fiskeri efter østers, skal således fiske og lande årsmængder af østers svarende til mindst 0 kr. pr. FTA for østers, som er registreret på fartøjet, for at kunne efterleve aktivitetskravet i 2022/23.

Både blåmuslinger og østers - Limfjorden

Fartøjer, som både har blåmuslinge- og østers FTA skal, for at leve op til aktivitetskravet, fiske og lande års- og rationsmængder af østers og/eller blåmusling for værdier svarende til de sammenlagte værdier af blåmusling og østers.

Eksempel: Et fartøj, som råder over 2 blåmusling-FTA og 2 østers-FTA skal således lande årsmængder af blåmuslinger og/eller østers for i alt (2 x 143.338 kr.) + (2 x 0 kr.) = 286.676 kr. for at leve op til aktivitetskravet.

Manglende opfyldelse af aktivitetskravet

Fartøjer, som ikke opfylder aktivitetskravet vil i den efterfølgende fiskerisæson få nedskrevet de mængder, der tildeles per FTA, jf. § 16, stk. 5-7.

Dispensation

Opfylder man ikke aktivitetskravet, er det muligt at søge om dispensation efter §§ 17 og 18, såfremt det på grund af fartøjsudskiftning, havari, fiskeristop, fiskerirelateret uddannelse, fartøjsførerens sygdom el.lign. eller varetagelse af tillidspost i fiskeriets organisationer eller som følge af modernisering ikke har været muligt at fiske og lande de krævede mængder. Ansøgningen skal indsendes til Fiskeristyrelsen inden udgangen af den pågældende fiskerisæson.