Afhængig af om der fiskes efter muslinger indenfor eller udenfor et Natura 2000-område, gælder der særlige regler.

Forvaltning af muslinge- og østersfiskeri indenfor Natura 2000 områder

Særlige beskyttelsesbehov

I Natura 2000-områder er der særlige beskyttelseshensyn i forhold til de udpegede naturtyper og arter. Den overordnede målsætning er opretholdelse og/eller genopretning af gunstig bevaringsstatus for de udpegede arter og naturtyper. De konkrete målsætninger for områderne er angivet i de relevante vand- og naturplaner.

I Natura 2000-områder beskyttes ålegræs og rev mod fiskeri efter muslinger og østers, ligesom fiskeriet skal være bæredygtigt for henholdsvis muslinge- og østersbestanden.

Her kan du læse mere om naturplaner på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Her kan du læse mere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forvaltning

Miljø- og Fødevareministeriet er ansvarlig myndighed for fiskeriforvaltning og -regulering i alle Natura 2000-områder på havet og skal sikre den rette balance mellem erhvervets udviklingsmuligheder og hensynet til miljøet. Det betyder, at fiskeri efter muslinger og østers ikke må være en hindring for, at der kan opnås gunstig bevaringsstatus for de udpegede arter og naturtyper i områderne, som for eksempel havfugle, havpattedyr, stenrev, sandbanker, større lavvandede bugte og vige.

Fiskeri efter muslinger og østers bliver forvaltet inden for de rammer, som miljø- og naturhensynene giver mulighed for. Det er derfor ikke tilladt at fiske efter muslinger og østers i alle Natura 2000-områder.

Der kan udelukkende fiskes efter muslinger og østers, hvis man har en tilladelse hertil. Der skal søges om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers hos Fiskeristyrelsen.

Du finder reglerne her: Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers.

Konsekvensvurdering af fiskeri i Natura 2000 områder

I Natura 2000-områder skal den indsendte fiskeplan konsekvensvurderes. En konsekvensvurdering betyder, at effekten af det ansøgte fiskeri undersøges. Konkret undersøges det, hvilken påvirkning fiskeriet vil have på de udpegede arter og naturtyper, som findes i det aktuelle Natura 2000-område, samt om fiskeriet er foreneligt med de nedsatte miljømål i henhold til vandområde- og naturplaner.

Du kan finde tidligere konsekvensvurderinger af ansøgt fiskeri på DTU Aquas hjemmeside.

Vilkår for fiskeriet

Det er DTU Aqua, som udarbejder konsekvensvurderingerne, mens det er Fiskeristyrelsen, som træffer beslutning om en eventuel tilladelse til fiskeri – herunder på hvilke vilkår der åbnes for fiskeri. I de nuværende tilladelser er der blandt andet krav om anvendelse af GPS og sensor/ kameraudstyr, beskyttelse af rev, genudlægning af større sten.

En fiskeritilladelse i et Natura 2000-område gælder - med de nuværende regler - for ét år af gangen, da der ifølge Habitatdirektivet skal foretages en vurdering af fiskeriets påvirkning. På baggrunden af konsekvensvurderingen træffer Fiskeristyrelsen beslutning om, hvorvidt et fiskeri kan tillades, og på hvilke vilkår et eventuelt fiskeri kan tillades. Hensynet til områdets udpegningsgrundlag er her af afgørende betydning.

Forvaltning af muslinge- og østersfiskeri udenfor Natura 2000 områder

Udenfor Natura 2000-områderne skal fiskeri efter muslinger tage højde for områdernes miljømål.

Det er tilladt at udøve fiskeri efter blåmuslinger og østers i godkendte produktionsområder udenfor Natura 2000-områder, hvis der foreligger en tilladelse hertil.

En tilladelse til fiskeri forudsætter af Fiskeristyrelsen har godkendt en indsendt fiskeplan, som beskriver det ønskede fiskeri, herunder den mængde som ønskes fisket, lokalitet hvor fiskeriet skal finde sted, periode hvor fiskeriet vil foregå og en række andre forhold.

Omplantning af muslinger

Omplantning af muslinger betyder, at muslingeyngel flyttes fra et område med høj tæthed af yngel til et område, hvor der er gode vækstbetingelser for muslingerne.

Muslingerne udlægges i afgrænsede områder, hvor de vokser til konsumstørrelse. Muslinger omplantes endvidere ved forestående iltsvind til områder som ikke er berørt af iltsvind.

Læs mere om regeringens muslingepolitik.

Udlagte kulturbanker

Fiskeri er forbudt i områder hvor der er givet tilladelse til kulturbankeproduktion i henhold til Bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers. Optagning af muslinger og østers fra kulturbanker kræver en særlig tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Her kan du se de aktuelle tilladelser til kulturbanker med angivelse af positioner

Spandeprøve-/Kulturbankeskema til indberetning 

 

Krav og tilladelser til muslingefiskeri

Fiskeri efter blåmuslinger i Danmark er underlagt en række krav, som blandt andet skal sikre, at fiskeriet lever op til EU’s miljødirektiver. Der er særlige krav til beskyttelse af ålegræs og stenrev, ligesom der i kystnære områder er begrænsninger på, hvor mange fartøjer, der må fiske samtidigt.

Tilladelse til fiskeri uden for Natura 2000-områder

Inden muslingefiskeri kan påbegyndes, skal der ansøges om det hos Fiskeristyrelsen.

Langs Jyllands østkyst udøves fiskeriet af seks muslingefartøjer, mens 39 muslingefartøjer har tilladelse til at udøve fiskeri i Limfjorden. Derudover er der to fartøjer, som har tilladelse til fiskeri i Isefjord.

Udstedelse af tilladelser

Fiskeristyrelsen udsteder årligt tilladelse til fiskeri efter blåmuslinger. I den forbindelse fastsættes kvoten for fiskeri i Natura 2000-områderne. For de øvrige produktionsområder, hvor fiskeri er tilladt, er der fastsat en procedure for behandling af ansøgning om fiskeri.

Procedure for ansøgning

I forbindelse med ansøgning om fiskeri efter blåmuslinger udenfor Natura 2000-områder skal der indsendes en fiskeplan. Fiskeplanen skal indeholde oplysninger om, hvor fiskeriet ønskes udøvet og hvor mange blåmuslinger,der ønskes fisket. Landbrugsstyrelsen udsteder de konkrete fiskeritilladelser.