Herunder finder du information om koncentrationsregler, B-kvoter og regler om ejerskifte af fartøjer samt selskaber

I forbindelse med registrering af ejerskifter og salg af kvoteandele, skal man være opmærksom på ikke at overskride de såkaldte koncentrationsregler, som fremgår af §§69, 70 og 71 i Reguleringsbekendtgørelsen.

Reglerne fastslår, at for en række kvoter må en fisker eller et fartøj, ikke overskride de satser for ejerskab som fremgår af reguleringsbekendtgørelsen. For eksempel må en fisker maksimalt eje 10 % af de samlede danske IOK-kvoter, og der er visse restriktioner mht. FKA fiskerier hvis andelen af samlede danske IOK-kvoter overstiger 1%.

Bekendtgørelsen finder du her: Reguleringsbekendtgørelse

Hjælpeskema til brug for beregning af samlede FKA og IOK-mængde

For at hjælpe de fartøjsejere, som ejer mere end et fartøj, med at få overblik over deres fartøjers samlede ejerskab af de samlet danske IOK- kvoter, har Fiskeristyrelsen udviklet dette hjælpeskema:

Hent hjælpeskema

I skemaet kan man taste de kvoteandele ind, som fartøjerne råder over af de forskellige IOK-kvoter. Skemaet vil herefter automatisk udregne den samlede andel af de samlet danske IOK-kvoter. Det fremgår også, af den tabel som skemaet laver, hvilke mængder der er lagt ind i beregningen.

Beregningen sker på grundlag af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske kvoter.

For at hjælpe de fartøjsejere, som ejer mere end et fartøj, med at få overblik over deres fartøjers samlede ejerskab af de samlede danske FKA-kvoter, har Fiskeristyrelsen udviklet dette hjælpeskema:

Hent hjælpeskema

I skemaet kan man taste de kvoteandele ind, som fartøjerne råder over af de forskellige FKA-kvoter. Skemaet vil herefter automatisk udregne den samlede andel af de samlede danske FKA-kvoter. Det fremgår også, af den tabel som skemaet laver, hvilke mængder der er lagt ind i beregningen.

Beregningen sker på grundlag af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske kvoter.

Reglerne om B-kvoter gældende siden 1. juli 2021

Personer og selskaber med ejerskab af FKA- eller IOK-kvoter har siden den 1. juli 2021 haft pligt til at indberette økonomiske mellemværender i form af lån, samt kaution- og sikkerhedsstillelse til Fiskeristyrelsen. Indberetningspligten gælder uanset om modparten ejer FKA- eller IOK-kvoter eller ej.

Indberetningspligten gælder for økonomiske mellemværender, som enkeltvis eller tilsammen, udgør mere end 5 mio. kr.

På baggrund af indberetningen bliver långiver tilskrevet såkaldte B-kvoter, baseret på værdien af låntagers kvoteandele. En B-kvote er en fiktiv kvoteandel. B-kvoten svarer til, hvad et lån af en given størrelse kan omsættes til af kvoteandele, når lånet anses for at være brugt til køb af fiskekvoter. B-kvoter tæller således med i långivers kvotekoncentration. Den samlede kvotekoncentration, bestående af kvoteandele og tilskrevne B-kvoter, skal overholde de gældende kvotekoncentrationslofter, som fremgår af Reguleringsbekendtgørelsen.

Fiskeristyrelsen har lavet en Q&A med de mest stillede spørgsmål.

Frister for indberetning
Fristen for indberetning af eksisterende lån på ikrafttrædelsesdagen var seks måneder, og skulle være indberettet senest 31. december 2021. Økonomiske mellemværender, som indgås efter den 1. juli 2021, skal indberettes senest 30 dage efter aftalens indgåelse.

Indberetning af økonomiske mellemværender foretages via Fiskeristyrelsens hjemmeside. På indberetningssiden kan man finde en nærmere beskrivelse og vejledning til selve indberetningen.

Offentliggørelse af B-kvoter
Fiskeristyrelsens offentlige register over ejerskab af danske IOK- og FKA-kvoter bliver udvidet til også at omfatte tilskrevne B-kvoter. Den enkelte fisker får dermed mulighed for til enhver tid at kunne få et overblik over egen kvotekoncentration, herunder kvoteandele og tilskrevne B-kvoter. Fiskeren får dermed bedre mulighed for at overholde reglerne om kvotekoncentration samtidig med, at Fiskeristyrelsen med denne løsning imødekommer det generelle ønske om gennemsigtighed i oplysninger om både ejerskab og finansiering af kvoteandele.

Her kan du indberette økonomiske mellemværender (under Kvotefinans)

Teknisk vejledning til indberetning af økonomiske mellemværende

Q&A vedr. indberetning af B-kvoter

Reglerne for registrering af ejerskifte af et fartøj

Ved overdragelse af et fartøj til et selskab

Et selskab skal efter Fiskerilovens § 39, stk. 2 være godkendt som erhvervsfiskerselskab, inden der ansøges om overdragelse af et fartøj til det pågældende selskab. Det betyder, at inden der ansøges om overdragelse af et fartøj til et selskab, skal det sikres, at selskabet er godkendt som erhvervsfiskerselskab. Et fartøj der overdrages til et selskab, der ikke er godkendt som erhvervsfiskerselskab, vil medføre at fartøjet slettes i Fartøjsregistret.

Meddelelse om ejerskifte senest 30 dage fra overdragelsestidspunktet

Fiskeristyrelsen skal jf. § 4, stk. 2 i Kapacitetsbekendtgørelsen modtage ansøgning om registrering af ejerskifte senest 30 dage fra overdragelsestidspunktet. En overskridelse af fristen vil medføre, at der tildeles en bøde. Fartøjet vil dog beholde sin status som erhvervsfartøj. Det er et krav, at der anvendes et ansøgningsskema (Fartøjsregisterskema), og at der vedlægges dokumentation ved ansøgningen, eksempelvis i form af et skøde. Fartøjsregisterskema kan hentes her under "Registrering - fartøjer og redskaber"

Hent ansøgningsskemaet

Reglerne for registrering af ejerskifte i et selskab

Efter Reguleringsbekendtgørelsens §86, stk. 1 gælder det, at ved enhver ændring ejerskabet af et erhvervsfiskerselskab, skal selskabet give meddelelse herom til Fiskeristyrelsen senest 30 dage efter, at ændringerne er foretaget. Ved indsendelse skal der vedlægges den revideret ejerbog. Det er de nye selskabsejernes ansvar at meddele om ændringer i ejerskabet i erhvervsfiskerselskabet.

Manglende meddelelse om ændringer i ejerkredsen, kan medføre en henstilling til selskabet med en frist om at bringe forholdet i orden. I grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde eller ved overskridelse af fristen kan forholdet sanktioneres med en bøde i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens §189, stk. 1, nr. 4. Endelig kan Fiskeristyrelsen træffe afgørelsen om, at selskabet mister sin registrering som berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. Reguleringsbekendtgørelsens §86, stk. 3.