I juni 2013 blev muslinge- og østerspolitikken vedtaget. Muslinge- og østerspolitikken skal sikre den rette balance mellem muslingefiskeri og naturbeskyttelse. Politikken medvirker til en grøn omstilling af erhvervet med incitamenter og fokus på at fremme andre former for muslingeproduktion end fiskeri.

Muslinge- og østerspolitikken er blevet evalueret i 2017-2018. Politikken er på den baggrund opdateret i første halvdel af 2019.

Du kan læse mere om muslinge- og østerspolitikkens indhold og følge udmøntningen af politikken her.

Målsætninger og forvaltningsprincipper

Muslingeskrab og produktion af muslinger i Danmark skal være bæredygtigt og leve op til EUs miljødirektiver. I Natura 2000-områder er der særlige beskyttelsesbehov i forhold til udpegede naturtyper og arter. Som ansvarlig for fiskerireguleringen, er det Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeris opgave at sikre balancen mellem erhvervets udviklingsmuligheder og hensynet til miljøet.

Må ikke hindre gunstig bevaringsstatus

Muslingefiskeriet og anden muslingeproduktion må ikke være en hindring for at der kan opnås gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter i områderne.

Produktionens positive effekter

De positive effekter af muslingefiskeri og anden muslingeproduktion, som fjernelse af muslinger har på et områdets miljø, blandt andet i form af fjernelse af kvælstof fra havmiljøet, skal medtages, når muslingefiskeret og -produktions påvirkning af miljøet opgøres. 

3 spor til grøn omstilling

Muslingepolitikkens målsætninger og milepæle sætter retningen for dansk muslingeproduktion frem mod 2020. I muslingepolitikken opereres der med tre spor.

Spor 1: Målsætninger og principper for muslingeskrab

Spor 2: Grøn omstilling af fremtidens muslingeproduktion

Spor 3: Den danske model for fremtidig muslingeproduktion

Samlet set er målet en mindre påvirkning af miljøet end i dag.

Læs hele Muslinge- og østerspolitikken her.