Dine forpligtigelser som transportør af fiskevarer før første salg har fundet sted.

Fiskevarer, der landes i Fællesskabet enten uforarbejdet eller efter at være blevet forarbejdet om bord, som der ikke er indsendt en salgsnota eller overtagelseserklæring for, og som transporteres til et andet sted end landingsstedet, skal ledsages af et dokument udfærdiget af fragtføreren, indtil det første salg har fundet sted.

Fragtføreren skal senest 48 timer efter lastningen indsende et transportdokument til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område landingen har fundet sted.

I Danmark kan transportdokumentet indsendes på mail: transport@fiskeristyrelsen.dk

Fragtføreren er ansvarlig for, at transportdokumentet er nøjagtigt.

Transportdokumentet skal indeholde oplysninger om:

a) forsendelses/forsendelsernes bestemmelsessted og transportkøretøjet.

b) det eksterne identifikationsnummer og navnet på det fiskerfartøj, der har landet varerne.

c) FAO alpha-3-koden for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget
(FAO område 27 for nordøstlige Atlanterhav eller FAO område 27.IIId for Østersøen).

d) mængderne af hver transporteret art i kilogram produktvægt, fordelt efter varens behandlingsgrad, eller eventuelt antallet af fisk (laks).

e) modtagerens/modtagernes navn(e) og adresse(r).

f)  stedet og datoen for lastning.

Når fiskevarer, der er erklæret solgt i en salgsnota, transporteres til et andet sted end landingsstedet, skal fragtføreren ved hjælp af et dokument kunne bevise, at der har fundet salg sted.

Fragtføreren er fritaget for forpligtigelsen i denne artikel, hvis transportdokumentet erstattes af en kopi af landingsopgørelsen, for de transporterede mængder eller af et tilsvarende dokument med lige så omfattende oplysninger.

Hent dit elektroniske transportdokument

Hent dit transportdokument til udfyldelse i hånden