Forsøgsordningen omfatter kun fiskeri ved opsamling eller med lette håndredskaber og er vedtaget som et forsøg på at begrænse udbredelsen af stillehavsøsters i Vadehavet

Formål

Den invasive stillehavsøsters breder sig i de danske farvande, og mange steder er der nu store forekomster af arten. I Vadehavet påvirker det bestandene af blåmuslinger og dermed også fødegrundlaget for flere fuglearter i området.

Med denne forsøgsordning vil Fiskeristyrelsen give mulighed for at begrænse udbredelsen af stillehavsøsters i Vadehavet. Opsamlingen skal ske skånsomt og uden større konsekvenser for området og dets økosystem, og derfor gives der kun tilladelse til at håndopsamle eller anvende lette håndholdte redskaber.

Forsøgsordningen gør det muligt at omsætte stillehavsøsters fra Vadehavet kommercielt, og fiskeriet kan kun bedrives som erhvervsfiskeri og/eller bierhvervsfiskeri.

Ansøgning om tilladelse

Der skal ansøges om tilladelse til dette fiskeri, da der er tale om et forsøg, hvor formålet om at nedbringe bestanden af stillehavsøsters, sker med en erhvervsmæssig udnyttelse af de opsamlede stillehavsøsters, og hvor fangsten må omsættes.

Hvis du ønsker at deltage i forsøgsordningen, skal du henvende dig til Fiskeristyrelsen og ansøge om en Forsøgstilladelse til begrænsning af stillehavsøsters i Vadehavet ved opsamling med håndkraft.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af det ønskede fiskeri, hvor følgende oplysninger som minimum skal fremgå:

 • I hvilke produktionsområder i Vadehavet du ønsker at indsamle stillehavsøsters (Produktionsområderne fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelsen om muslinger m.m. nr. 1793 2. december 2020)
 • Hvor mange personer, der forventes at indgå i fiskeriet
 • Hvordan du forventer at transportere fangsten til evt. depot og ved landing
 • Om der sker en behandling efter landing og før salg, og i så fald hvilken type behandling
 • Om du/I ansøger som en enkelt person eller som et selskab
 • Hvordan, og til hvilket formål afsætning af stillehavsøsters skal ske

Ansøgningen skal sendes til: Fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk.

Da der er tale om en forsøgsordning og af hensyn til Vadehavets status som Natura 2000-område, vil der være en øvre grænse for hvor mange tilladelser, der kan udstedes i området. Hvis styrelsen modtager flere ansøgere end forventet, vil der blive prioriteret efter først til mølle-princippet.

Art: Crassostrea gigas

Forsøgstilladelsen giver tilladelse til at indsamle stillehavsøsters (crassostrea gigas). Hvis der som led i indsamlingen sker en bifangst af andre arter fx blåmuslinger, skal disse straks genudlægges på stedet. Det er ikke tilladt at indsamle muslingearter fra Vadehavet.

Områd

Der kan kun søges om forsøgstilladelse til Vadehavet. Det er i denne ordning afgrænset ved produktionsområderne 129, 131, 132,133, 134, 135, 136, 138, 140 og 142.

Hvem kan ansøge?

Da der er tale om fiskeri i saltvand med en kommerciel udnyttelse af havets ressourcer, er det en forudsætning, at man som ansøger opfylder § 11 i fiskeriloven. Fiskeriet kan dermed kun udøves af erhvervsfiskere med A-status, bi-erhvervsfiskere eller selskaber, der er godkendt som berettigede til at drive erhvervsmæssigt fiskeri (erhvervsfiskerselskaber).

Opsamling af stillehavsøsters

Opsamlingen må kun ske manuelt. Det er tilladt at anvende lette (ikke mekaniske) håndredskaber som fx greb, skovl eller håndbrejle. Hvis den manuelle opsamling sker fra et fiskefartøj, er det et krav, at der anvendes et registreret fiskefartøj.

Opsamlingen kan kun ske i et og samme produktionsområde pr. dag. Der skal angives positioner for, hvor der er opsamlet. En angiven position dækker et opsamlingsområde i 30 meters radius fra positionen.

Det er muligt at ansætte medhjælpere til fiskeriet. Af hensyn til at opsamlingen sker i et særligt naturområde, og at der samtidig ønskes en effekt af indsamlingen af stillehavsøsters, er der som udgangspunkt sat en begrænsning på antallet af medhjælpere, der kan indgå i et fiskeri. Begrænsningen er sat til 20 personer pr. tilladelse. Vær opmærksom på at jf. Fiskerilovens § 18 må bierhvervsfiskeri kun drives personligt og uden medhjælpere, og der kan ikke dispenseres fra denne regel i forbindelse med forsøgsordningen.

Indehaveren af forsøgstilladelsen er forpligtet til at føre en oversigt over medhjælpere. De personer, der indgår i fiskeriet, skal fremgå af det førte dagsskema. Det skal fremgå, hvem der opsamler den pågældende dag, og de personer, der deltager i fiskeriet, skal være udstyret med et gyldigt ID-kort (pas, kørekort eller lignende).

Periode

Der kan søges om tilladelse og forsøgsordningen løber frem til 31. maj 2023.

Høst

Jf. fødevarelovgivningen og krav om overvågningen af forekomsten af giftige alger, algegifte, mikrobiologiske og kemiske forureninger (Bekendtgørelsen om muslinger m.m. nr. 1793 2. december 2020), må en producent kun høste fra produktionsområder, der er åbnet for høst af Fødevarestyrelsen. En åbning er baseret på, at producenten har indsendt åbningsprøver fra det produktionsområde, hvor der ønskes høst, og at prøverne er vurderet af Fødevarestyrelsen.

Stillehavsøsters der omsættes med henblik på konsum skal jf. fødevarelovgivningen være høstet i et område, som Fødevarestyrelsen har åbnet og A-klassificeret.

Deponering

Grundet kravet om, at der kun må høstes fra områder Fødevarestyrelsen har åbnet på baggrund af indsendte åbningsprøver, er det tilladt for producenten at samle østers i depoter før de høstes.

De indsamlede østers må kun deponeres i samme produktionsområde, som de er indsamlet, og depotet skal afmærkes med et fiskemærke (vager), og forsynes med et flag og en gul lysrefleks. Fiskemærket skal være udformet efter bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber (Bekendtgørelse nr. 307 fra 1994). Fiskemærket skal være forsynet med registreringsnummer eller cvr-nummer for indehaver af tilladelsen.

Før etablering af et depot skal Fiskeristyrelsen oplyses om, på hvilke positioner depotet etableres. Der skal ikke ansøges om deponering, og styrelsen skal dermed ikke godkende de anmeldte positioner. I tilfælde hvor Fiskeristyrelsen vurderer placeringen som uhensigtsmæssig, kontaktes fiskeren. Oplysninger om placering af depot skal ske i format WGS84 og sendes til Fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk og til inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

Deponering skal ske i sække af farven grå, sand eller sort. Et etableret depot skal tømmes indenfor 8 uger efter etablering.

Dagsskema

Af hensyn til Fiskeristyrelsens kontrol med depoter, og kontrol af, at høst kun sker fra produktionsområder, der er åbnet af Fødevarestyrelsen samt kontrol af, at de personer, der opsamler, er omfattet af en gyldig tilladelse, skal der føres dagsskema over indsamling, deponering, høst og landing.

Et dagsskema skal føres for hver dag, der indsamles, deponeres eller høstes og landes. Det skal fremgå:

 • På hvilke positioner og hvor meget, der er indsamlet (nærmeste 25 kg)
 • Hvis der høstes/landes direkte fra opsamlingsstedet, hvor meget
 • På hvilke positioner, der er etableret depoter
 • Hvor mange kg stillehavsøsters, der er tilført eller høstet og landet fra de enkelte depoter
 • Navne på de personer, som indsamler

Dagsskemaer for fiskeriet skal opbevares frem til 1. juni 2024, og der skal sendes en kopi til Fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk.

Dagsskema 

Salg og omsætning af fangsten

Ifølge Hygiejneforordningen for animalske fødevarer må to-skallede bløddyr (i dette tilfælde østers) kun markedsføres gennem et ekspeditionscenter eller en forarbejdningsvirksomhed, der er autoriseret af Fødevarestyrelsen. Undtaget fra denne regel er stalddørssalg og salg/levering direkte til lokale detailvirksomheder. Læs mere herom på fødevarestyrelsens hjemmeside:

Fødevarestyrelsen - Stalddørssalg og salg til lokale butikker og restauranter

Personer eller virksomheder, der ønsker at omsætte fisk (herunder østers), skal have en bevilling til førstegangsomsætning af fisk. Bevillingen udstedes af Fiskeristyrelsen, og ansøgning om bevilling til førstegangsomsætning og erklæring i forbindelse med ansøgning om bevilling til førstegangsomsætning findes på fiskeristyrelsens hjemmeside og sendes til  Fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk

Ansøgning om bevilling til førstegangsomsætning af fisk

Erklæring i forbindelse med ansøgning om bevilling til førstegangsomsætning af fisk (herunder offentlig fiskeauktion).

Færdsel i området

Ved fiskeri, der omfatter færdsel til fods og med båd i Vadehavet og produktionsområderne udlagt i Vadehavet, har du pligt til at orientere dig i bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet.