Blåmuslinger og østers er vigtige arter i dansk fiskeri. Her kan du læse om fiskeri, opdræt og forvaltning af blåmuslinger og østers.

Blåmuslinger

Fiskeri efter blåmuslinger

De danske farvande rummer en stor og naturlig produktion af blåmuslinger, hvilket gør mange af kystområderne særligt velegnede til fiskeri efter blåmuslinger. Kystområderne er også velegnede til opdræt af blåmuslinger. Flere af disse attraktive områder er udpegede som Natura 2000-områder, hvor der gælder særlige regler for fiskeriet.

Fiskeri efter blåmuslinger foregår i en række udlagte produktionsområder. I dag fiskes der efter blåmuslinger i Isefjord, Limfjorden og på Jyllands østkyst. Endvidere kan der forekomme tidsbegrænsede forsøgsfiskerier i andre områder i de indre danske farvande. Formålet med forsøgsfiskerier er at undersøge, om der i andre områder er muslingeforekomster, som kan understøtte et fiskeri.

Her kan du se godkendte produktionsområder

Der er fastlagt en række vilkår til muslingefiskeri indenfor såvel som udenfor Natura 2000-områder. Indenfor Natura 2000-områder skal fiskeriet blandt andet være bæredygtigt for muslingebestanden, og det må ikke påvirke udbredelsen af ålegræs og rev. Dette sikres gennem en miljøkonsekvensvurdering af fiskeriet, som udarbejdes for hver sæson, hvor der søger om fiskeri.

Her kan du læse mere om konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder.

Læs mere om kravene til fiskeri efter blåmuslinger.

Her finder du Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet efter muslinger og østers.

Østers

Europæisk østers

I Danmark bliver der fisket efter østers i Limfjorden. Ligesom for blåmuslinger skelnes der mellem fiskeri indenfor og udenfor Natura 2000-områder.

Her kan du læse mere om Forvaltning af muslinge- og østersfiskeri indenfor Natura 2000-områder.

Her finder du bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers.

Der arbejdes løbende på at tilpasse udnyttelsen af østersressourcen under hensyn til miljøet. I nedenstående notits er det beskrevet, hvad der er aktuelt i forbindelse med fiskeri på østers i Natura 2000 områder.

Notits om østersfiskeri i Natura 2000 områder.

Stillehavsøsters

For den invasive stillehavsøsters gælder der særlige forhold. Arten har blandt andet bredt sig i Limfjorden, og der er her pr. 6. juli 2015 givet tilladelse til håndbrejling, manuel optagning samt dykning efter stillehavsøsters i Limfjorden.

Tilladelse til håndbrejling, manuel optagning samt dykning efter stillehavsøsters.


Endvidere er det pr. 15. september gjort 2019 muligt at deltage i en forsøgsordning hvor man kan få tilladelse til at håndopsamle stillehavsøsters i dele af Vadehavet.

Her kan du læse mere om baggrunden for tilladelsen.

Kontakt eventuelt Fiskeristyrelsen for flere oplysninger om fiskeri af stillehavsøsters.

Du kan også læse mere om stillehavsøsters på Miljøstyrelsens hjemmeside.