Der kræves en opdrætstilladelse fra Fiskeristyrelsen til opdræt af muslinger og østers.

Ved ansøgning skelnes der mellem to former for opdræt af muslinger og østers: Opdræt i vandsøjlen, herunder hav- og fjordhaver, hvor den opdrættede art friholdes fra hav- eller fjordbund ved hjælp af liner, bure, stativer eller lignende, og kulturbankeproduktion, hvor der udlægges opdrættede muslinger eller østers i afgrænsede områder på havbunden.

Opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen kan ansøges hele året.

Fødevareministeriet har indført et midlertidig stop for ansøgning om kulturbankeproduktion gældende fra 1. februar 2021. Stoppet vil ikke påvirke nærværende ansøgningsrunde eller eksisterende tilladelser, som også vil kunne forlænges som hidtil. Stoppet indføres med henblik på sikring af, at der ikke sker en uhensigtsmæssig privatisering af havbunden i Limfjorden, som kan være i konflikt med andre aktiviteter på fjorden.

Fra 1. juli 2021 har Fødevareministeriet indført et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers. Der er en stigende interesse for opdræt af muslinger, især i Limfjorden, og det nuværende regelsæt tager ikke tilstrækkelig højde for de udfordringer, der kan opstå miljømæssigt, når der kommer mange anlæg med langt flere muslinger koncentreret ét sted. Under det midlertidige stop vil der blive arbejdet med revision af regelsættet og planlægge, hvor der vil kunne være skaldyrsopdræt. Stoppet vil ikke påvirke allerede modtagne ansøgninger eller eksisterende tilladelser, som også vil kunne forlænges som hidtil.

Find fælles ansøgningsskema med vejledning vedrørende tilladelser til opdræt i vandsøjlen/kulturbankeproduktion af muslinger og østers, og som Word-dokument her.

Link til Bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers - Retsinformation

Link til Bekendtgørelse om opdræt af muslinger i vandsøjlen - Retsinformation

Ved ansøgning om tilladelser til opdræt skal man endvidere være opmærksom på, om det ansøgte område er beliggende i, eller ved et såkaldt Natura 2000-område, hvor der gælder særlige vilkår.

Her kan du få flere oplysninger om Natura 2000-områder

Området, hvor du ønsker at placere et opdrætsanlæg, skal ligge i et såkaldt produktionsområde, der udpeges af Fødevarestyrelsen. Det er et led i den generelle overvågning af fødevaresikkerheden, idet muslinger og andre skaldyr kan indeholde forskellige algegifte.

Læs mere om udlagte produktionsområder