Blåmuslinger og østers er vigtige arter i dansk fiskeri. Her kan du læse om fiskeri, opdræt og forvaltning af blåmuslinger og østers.

Blåmuslinger lever naturligt i alle danske farvande. I farvandsområder, hvor der årligt forekommer iltsvind, yder fiskerierhvervet en stor frivillig indsats for, at omplante muslingeyngel til vækst områder, udpeget som omplantningsbanker.  Blåmuslinger bliver også opdrættet i vandsøjlen på opdrætsanlæg og på havbunden i udlagte kulturbanker

Fiskeri efter den Europæiske fladøsters (Ostrea Edulis) i Limfjorden er fra sæsonen 2022/23 indstillet på ubestemt tid på baggrund af biologisk rådgivning fra DTU Aqua. I 2015 blev der første gang konstateret bonamia i Limfjorden og siden er bestanden af den europæiske fladøsters gået stærkt tilbage. Bonamia er en parasit, som forsager sygdom og dødelighed for europæisk fladøsters. Parasitten er ikke farlig for mennesker.

Blåmuslinger

Fiskeri efter blåmuslinger

Her finder du bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers.

Her kan du se godkendte produktionsområder

Der er fastlagt en række vilkår til muslingefiskeri indenfor såvel som udenfor Natura 2000-områder. Indenfor Natura 2000-områder skal fiskeriet blandt andet være bæredygtigt for muslingebestanden, og det må ikke påvirke udbredelsen af ålegræs og rev. Dette sikres gennem en miljøkonsekvensvurdering af fiskeriet, som udarbejdes for hver sæson, hvor der søger om fiskeri.

Her kan du læse mere om Forvaltning af muslinge- og østersfiskeri indenfor Natura 2000-områder.

Her kan du læse mere om konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder.

Læs mere om kravene til fiskeri efter blåmuslinger.

Her finder du Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet efter muslinger og østers.

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters

For den invasive stillehavsøsters gælder der særlige forhold. Arten har blandt andet bredt sig i Limfjorden, og der er her pr. 6. juli 2015 givet tilladelse til håndbrejling, manuel optagning samt dykning efter stillehavsøsters i Limfjorden.

Tilladelse til håndbrejling, manuel optagning samt dykning efter stillehavsøsters.


Endvidere er det pr. 15. september gjort 2019 muligt at deltage i en forsøgsordning hvor man kan få tilladelse til at håndopsamle stillehavsøsters i dele af Vadehavet.

Her kan du læse mere om baggrunden for tilladelsen.

Kontakt eventuelt Fiskeristyrelsen for flere oplysninger om fiskeri af stillehavsøsters.

Du kan også læse mere om stillehavsøsters på Miljøstyrelsens hjemmeside.