Dialogforum har til formål at give mulighed for en faglig dialog mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, fiskeriets organisationer, de grønne organisationer og relevante faglige institutioner.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ansvaret for at gennemføre den regulering af fiskeriet inden for rammerne af sektorlovgivningen, som er nødvendig som følge af implementeringen af Natura 2000 direktiverne (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet). Dialogen er fokuseret omkring fiskeri og beskyttelse af udpegede naturtyper og arter i de marine Natura 2000 områder, samt udlagte områder under havstrategien.

Du kan læse mere om sammensætningen af Dialogforummet her: Kommissorium for Dialogforum.

Se mødereferater her.