EU’s miljødirektiver (Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Havstrategidirektivet) pålægger de nationale regeringer i EU-medlemslandene at udpege områder, hvor der er forekomst af truede eller sårbare arter og deres levesteder.

De udpegede habitater og arter, herunder deres levesteder skal beskyttes, hvilket i relation til fiskeri omfatter formulering af fiskeriforanstaltninger med det formål at sikre den rette balance mellem beskyttelse og benyttelse.

Danmark er allerede godt i gang med implementering af nødvendig fiskeriregulering for beskyttelse af revstrukturer.

En række af Danmarks nabolande har også sat regionale processer i gang. For at skabe mest mulig transparens, er der her på landeniveau angivet hvilket processer der er påbegyndt.

Den regionale dialog tager udgangspunkt i artikel 11 og 18 i den fælles fiskeripolitik samt i de aftalte ’Terms of References’ for hhv. Nordsøsamarbejdet og Østersøsamarbejdet.

Læs mere om den fælles fiskeripolitik

Sverige

Sverige har afsluttet deres første regionale proces vedrørende beskyttelse af revstrukturer og OSPAR arter i deres Natura 2000 område "Bratten". Danske fiskere driver et aktivt fiskeri med bundslæbende redskaber i området.

Den svenske regionale proces blev sat i gang i september 2015 og blev afsluttet i maj 2016 med fremsendelse af forslaget til EU Kommissionen i form af en fælles henstilling fra Sverige, Tyskland og Danmark.

Du  kan læse mere om reguleringsforslaget og den fælles henstilling her: Reguleringsforslag for Bratten og Fælles henstilling for Bratten.

Det svenske forslag til fiskeriregulering er endeligt blevet vedtaget i EU-Kommissionen og trådte i kraft i januar 2017.

EU-Kommissionen har samlet indførte reguleringer i Natura 2000 områder i en samlet forordning, fordelt pr. farvand. Dette betyder, at den indførte fiskeriregulering for Bratten-området fremgår af samme forordning, som den indførte fiskeriregulering indført i danske Natura 2000 områder beliggende i Nordsøen (herunder også Kattegat). Du kan læse forordningsteksten her.

Senest har Sverige den 4. januar 2018 fremsat forslag til prækonsultation vedrørende fiskeriregulering i en række Natura 2000 områder beliggende i Kattegat. Forslaget omfatter forslag til fiskeribegrænsninger i 5 områder: "Fladen", "Lilla Middelgrund", "Stora Middelgrund og Röde Bank" og "Morups Bank".

Du kan læse mere om det seneste reguleringsforslag her: Forslag til fiskeriregulering i svenske Natura 2000 områder i Kattegat og Bilag til svensk reguleringsforslag

Holland

Kort over beliggenhed af de 3 Natura 2000 områder

Holland har fremsat 3 forslag til fiskeriregulering for områder beliggende i Nordsøen: 

"Frisian Front and Central Oyster Grounds", "Cleaver Bank" og "Frisian Front".

Indtil videre har der været afholdt 2 møder om forslagene. Danmark deltager i processen, idet danske fartøjer driver fiskeri i de pågældende områder.

Du kan læse mere om reguleringsforslagene og de fælles henstillinger her:

Forslag for Frisian Front og Fælles henstilling for Frisian Front

Forslag for Cleaver Bank og Fælles henstilling for Cleaver Bank

Forslag for FF og Central Oyster Grounds og Fælles henstilling for FF og Central Oyster Grounds

Se kortillustration over beliggenheden af områderne

Belgien

Belgiens regionale proces omkring beskyttelse af habitater i deres del af Nordsøen i forhold til fiskeri med bundslæbende redskaber, herunder snurrevod er afsluttet.

Den regionale proces blev sat i gang i foråret 2015 og afsluttet i november 2016.

Læs mere om det endelige reguleringsforslag samt udkast til fælles henstilling

UK

UK har tre regionale processer i gang, som omfatter hhv.:

 • 2 områder (Natura 2000)
 • 5 områder (Natura 2000 og havstrategiområder)
 • 12 områder (Natura 2000 og havstrategiområder)

Derudover har UK sammen med Marine Scotland udfærdiget forslag til fiskeriforvaltning i 18 beskyttede områder, hhv. 10 områder i den nordlige Nordsø og 8 områder i den nordvestlige del af Nordsøen. Disse forslag drøftes indtil videre uformelt på workshops. Den regionale proces i forhold til den fælles fiskeripolitik er således ikke igangsat endnu.

Proces vedrørende de 2 områder beliggende i Nordsøen

UK ønsker at beskytte kortlagte revstrukturer i 2 Natura 2000 områder: Stanton Banks SCI og Haig Fras SCI.

Danske fartøjer driver pelagisk fiskeri omkring områderne – dette fiskeri begrænses dog ikke. UK stiller forslag om VMS signal hvert 10. minut, også for pelagiske fartøjer.

Sidste møde (workshop) blev afholdt den 3. november 2015 i Bristol– der er ikke fastlagt en ny mødedato endnu.

Reguleringsforslagene, som blev drøftet på dette møde, kan du læse mere om her:

Proces vedrørende de 12 områder lokaliseret i den Engelske Kanal og det Irske Hav

Der har været afholdt workshop i London vedrørende de 12 områder i den Engelske Kanal, de sydvestlige farvande og det Irske Hav den 21. juni 2017.

Områderne er udpeget under hhv. Havstrategidirektivet og Habitatdirektivet, og UK stiller forslag om VMS signal hvert 10. minut, også for pelagiske fartøjer.

Du kan læse mere om de 12 forslag til fiskeriregulering her:

Proces vedrørende de 18 områder beliggende i Nordsøen (UK og Skotland)

De 18 områder omfatter:

10 områder i den nordlige Nordsø:

 • Braemer Pockmarks SAC
 • Central Fladen MPA
 • East of Gannet and Montrose Fields MPA
 • Faeroe-Shetland Sponge Belt MPA
 • Firth of Forth Banks Complex MPA
 • North-East Faroe-Shetland Channel MPA
 • Norwegian Boundary Sediment Plain MPA
 • Pobie Bank SAC
 • Scanner Pockmark SAC
 • Turbot Bank MPA

8 områder beliggende i den nordvestlige del af Nordsøen:

 • Anton Dohrn Seamount SAC
 • East Rockall Bank SAC
 • Geike Slide and Hebridean Slope MPA
 • Rosmemary Bank Seamount MPA
 • Solan Bank Reef SAC
 • The Barra Fan and Hebrides Terrace Seamount MPA
 • West Shetland Shelf MPA
 • Wyville-Thomson Ridge SAC 

Der har været afholdt workshop i Edinburgh den 20. og 21. oktober 2016 vedrørende de 10 områder beliggende i den nordlige Nordsø - og workshop den 27. og 28. oktober 2016 om den nordvestlige del.

Der er endnu ikke aftalt nyt mødedato. Forslagene, som blev drøftet, kan du læse mere om her: Northern North Sea proposal og North Western Waters proposal.

Tyskland

Tyskland har igangsat deres regionale proces med beskyttelse af rev, sandbanker, havfugle og marsvin i 4 Natura 2000 områder beliggende i Nordsøen.

Der foregår i dag et aktivt dansk fiskeri i og omkring områderne med bundslæbende redskaber, ligesom der foregår et begrænset garnfiskeri.

Det indledende prækonsultationsmøde blev afholdt i juni 2016. Seneste møde blev afholdt i maj 2018, hvor udkast til fiskeriregulering blev drøftet.

Du kan læse mere om seneste tyske udkast til fiskeriregulering her: Fælles henstilling for fiskeriregulering i tyske Natura 2000 områder

Dogger Banke

UK, Holland og Tyskland har i fællesskab udarbejdet et reguleringsforslag til beskyttelse af Dogger Banke i relation til fiskeriaktiviteter.

Danmark har bl.a. et stort fiskeri efter tobis i området.

Processen omkring reguleringen af fiskeriet på Dogger Banke har været i gang i flere år.

Det indledende prækonsultationsmøde blev afholdt den 13. juni 2016 i Haag.

Du kan læse mere om forslaget, som blev drøftet på dette møde her: Baggrundsdokument for fælles henstilling for Dogger Banke

Den 3. november 2016 blev forslaget drøftet i London. Seneste møde blev afholdt den 31. januar 2017.

Status er at der er opnået kompromis mellem Tyskland og Danmark vedrørende regulering af fiskeri med snurrevod (seines). Forslaget afventer nu formel godkendelse.