Læs om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for 2014-2020 her.

Det overordnede formål med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) for perioden 2014-2020 er at bidrage til EU's 2020-mål om en smart, inkluderende og bæredygtig vækst. Programmet er et vigtigt redskab i arbejdet med at sikre samspillet mellem natur og erhverv og bidrage til vækst og beskæftigelse. Programmet fokuserer især på at bidrage til en gennemførelse af den fælles fiskeripolitiks målsætninger om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Du kan læse den politiske aftale af 6. november 2014 om udmøntning af programmet for perioden 2014-2017 her.

Du kan læse den politiske aftale af 17. maj 2017 om udmøntning af programmet for perioden 2018-2020 her.

Du kan læse den politiske aftale af 20. september 2018 om justering af programmet for perioden 2018-2020 her.

Program godkendt af Kommissionen

Kommissionen har d. 1. april 2019 godkendt ændring af programmet. Programændringen vedrører implementering af de politiske aftaler fra 2017 og 2018. Som følge af programændringen er der blandt andet mulighed for at yde tilskud til investeringer i sikkerhed og arbejdsmiljø på fartøjer og at opnå EU-medfinansiering af videreudvikling af Fiskeristyrelsens system til håndtering af kvoteadministration/kvotekoncentration.

Læs det godkendte program her.

Link til EU-kommissionens statistikbank, hvor der kan hentes baselinedata af relevans for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet.

Overblik over udviklingsprogrammet

Tilskudsordninger

Programmet omfatter tilskudsordninger, som fremmer bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, udvikler akvakulturproduktionen og som bidrager til vækst og beskæftigelse i fiskeri- og akvakultursektoren samt i relaterede sektorer. Programmet bidrager også til gennemførelse af restaurering af vandløb i overensstemmelse med Vandrammedirektivet. Programmet fokuserer på de aktiviteter der er særligt nødvendige for, at ændringerne i den fælles fiskeripolitik kan implementeres, herunder de nye krav om landingsforpligtelse, der trådte i kraft pr. 1. januar 2015.

Du kan læse mere om de enkelte tilskudsordninger under Tilskudsguiden.

Det danske Hav– og fiskeriudviklingsprogram er en udmøntning af midlerne fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), der er en del af EU's fælles fiskeripolitik. Programmet finansieres af EU og den danske stat. EU's medfinansiering er på 1,55 mia. kr. for perioden 2014-2020 og svarer generelt til en EU-andel af tilskuddet på 75%. 

Unionsprioriteter

Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram bygger på følgende 6 temaer (unionsprioriter): 

 1. Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 
 2. Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur
 3. Fremme af den fælles fiskeripolitik
 4. Fremme af beskæftigelse og den territoriale samhørighed
 5. Fremme af afsætning og forarbejdning
 6. Fremme af gennemførelsen af den Integrerede Maritime Politik (IMP)

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet udvikler dansk fiskeri

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for 2014-2020 bygger på en omfattende analyse, der identificerer muligheder og udfordringer for udvikling af dansk fiskeri.

Med udgangspunkt i de 6 temaer (unionsprioriter) fremhæves der i nedenstående et udsnit af de mest centrale behov, der skal adresseres med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet.

Du kan læse den fulde analyse i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet her. 

Unionsprioritet 1

Centrale behov for at fremme et miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri:

 • Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer med henblik på bedre forvaltning og økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter
 • Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse
 • Beskyttelse og genskabelse af økosystemer og akvatisk biodiversitet
 • Udvikling af systemer til håndtering og anvendelse af fangster i overensstemmelse med landingsforpligtelsen
 • Innovation inden for bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse
 • Fortsat udvikling af de store såvel som de små havnes aktivitetsniveau, herunder tilpasning af fysiske strukturer.

Unionsprioritet 2

De centrale behov for at fremme en miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur:

 • Investeringer til forøget produktion på et bæredygtigt grundlag herunder økologisk produktion
 • Forenkling af administrative rammer, herunder udpegning af mulige placeringer af anlæg og bedre integration mellem akvakulturproduktion og naturområder
 • Høj grad af recirkulation og fuld recirkulation er introduceret i en del af sektoren. Der er behov for at udbrede de nye teknologier yderligere gennem investeringer.

Unionsprioritet 3

Behovene for at kunne fremme den fælles fiskeripolitik:

I forhold til dataindsamling 

 • Udvikling og innovation
 • Samkøring af fiskeridata og miljødata, for at give mulighed for faktabaseret innovation inden for både fiskeri og miljø
 • Udvikle samarbejde med interessenter
 • Fremme transnationalt samarbejde
 • Harmonisering af dataindsamling

I forhold til kontrol og håndhævelse

 • Udvikling af it-systemer
 • Udvikling af effektbaseret kontrol
 • Fornyelse af materiel til mere energivenlig brug

Unionsprioritet 4

Behovet for at kunne fremme beskæftigelsen og den territoriale samhørighed (FLAG):

 • Diversificering af økonomien og jobskabelse.
 • Vidensoverførsel og informationsaktioner nødvendig til udvikling og anvendelse af CLLD (Community-led Local Development) til at sikre projekters tilknytning til området
 • Understøtte udvikling af turismen i fiskeriområderne, især kystturismen
 • Understøtte og udvikle en bæredygtig udvikling af kystfiskeriet

Unionsprioritet 5

Behovene til at fremme afsætningen og forarbejdning:

 • Investeringer i ny teknologi med henblik på nye produkter, ny organisation og nye markeder
 • Kvalitet, sporbarhed, mærkning og certificering
 • Indsatser til håndtering og udnyttelse af uønskede fangster.

Unionsprioritet 6

Centrale behov for at kunne fremme gennemførelsen af den Integrerede Maritime Politik (IMP):

Indsamling af viden om fx

 • økosystemers samspil og funktion

 • vurdering af effekten af beskyttede områder på produktionen i bunddyrssamfundende, herunder i hvilken grad en evt. merproduktion vil forplante sig i økosystemet som fisk, og i så fald, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have
 • økologiske effekter af marint affald og dets betydning i forhold til andre presfaktorer på det marine miljø.

Du kan læse om strategien i forhold til de 6 unionsprioriterer, de konkrete EU-mål og støtteforanstaltninger under Understøttelse af EU strategier og handleplaner.

Formål med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

Det danske Hav- og fiskeriprogram for 2014-2020 har til formål at sikre, at landets fiskeriaktiviteter er miljømæssigt bæredygtige på lang sigt, at bidrage til af natur og miljøindsatser og fremme innovation vækst og beskæftigelse indenfor fiskeri og akvakultur og i fiskeriområderne.  

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet danner rammen og grundlag for en række tilskudsordninger inden for fiskeri, akvakultur og miljø som er medfinansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Programmet, og eventuelle programændringer skal godkendes af EU-Kommissionen for at få andel i EU-midlerne. 

Det danske Hav- og Fiskeriprograms fokus er på de aktiviteter, der er særlig nødvendige for implementeringen af reformen den EU-fælles fiskeripolitik (vedtaget i 2013). Her er det især kravene om landingsforpligtelse, krav til regionaliseret og bæredygtig forvaltning af ressourcegrundlaget og udviklingen af det kystnære fiskeri i Danmark. Herudover understøtter programmet innovation og investeringer i fiskeri og akvakultur, der er med til fremme værditilvækst, reducere erhvervenes miljøpåvirkning, og som bidrager til fastholdelse af arbejdspladser i fiskeriområderne. 

Hvad gives der tilskud til?

I maj 2017 blev regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti enige om en aftale for det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 2018-2020.  

Prioritering af støtteindsatser for perioden 2018-2020, hvor støtten er opgjort som gennemsnit pr. år i mio. DKK. 

Fiskeri, natur og miljø 34,1
Fælles indsatser fiskeri 13,9
Fartøjer 24,0
Fiskerihavne 6,8
Fælles indsatser akvakultur 12,5
Investeringer i akvakultur  13,3
Afsætningsfremme  6,7
Produktions- og afsætningsplaner 6,7
Lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (FLAG) 17,2
Vandløbsrestaurering 70,0
Obligatoriske indsatser 102,2
Oplagring 1,7
Fiskerikontrol 43,5
Dataindsamling 53,4
Integreret Maritim Politik 3,6
Teknisk bistand 16,4

Understøttelse af EU-strategier og handleplaner

Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 skal bidrage til at indfri EU's 2020-mål, herunder primært de tre første: 

 1. Beskæftigelse. 75 % af 20-64-årige i beskæftigelse
 2. Forskning og udvikling/innovation. 3 % af EU's BNP (offentlige og private sektor tilsammen) skal investeres i forskning, udvikling og innovation.
 3. Klimaforandringer/energi. Emissionen af drivhusgasser skal være 20 % lavere end i 1990, 20 % vedvarende energikilder, 20 % stigning i energieffektiviteten.

I forhold til handleplanen i EU2020-målene er det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram bygget op omkring 6 strategiske unionsprioriterer. I handleplanen arbejdes der med følgende specifikke mål (a, b og c), hvor der er tilknyttet forskellige støtteforanstaltninger.

Du kan læse mere om de 5 EU2020-mål her.

Unionsprioritet 1

Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri, herunder: 

a) Et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster.

Støtteforanstaltninger:

 • Støtte til design og implementering af bevaringsforanstaltninger
 • Begrænse fiskeriets påvirkning af det marine miljø og tilpasse fiskeriet til beskyttelse af arter
 • Innovation koblet til bevaring af marinbiologiske ressourcer
 • Beskyttelse og restaurering af marin biodiversitet og økosystemer

b) Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning.

Støtteforanstaltninger: 

 • Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indlandsområder

b,a) Bedre balance mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder.

Støtteforanstaltninger: 

 • Støtte til allokeringssystemer af fiskemuligheder

b,b) Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri.

Støtteforanstaltninger: 

 • Fremme menneskelige ressourcer og social dialog
 • Energieffektivt og modvirkning klimaforandringer
 • Merværdi, produktkvalitet og anvendelse af utilsigtede fangster
 • Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne

b,c) Styrket teknologisk udvikling og innovation, herunder bedre energieffektivitet og vidensdeling

Støtteforanstaltninger: 

 • Innovation
 • Partnerskaber mellem forskere og fiskere

b,d) Mulighed for professionel træning, nye færdigheder og livslang læring 

Unionsprioritet 2

Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur herunder: 

a) Styrket teknologisk udvikling, innovation og vidensdeling.

Støtteforanstaltninger: 

 • Innovation

b) Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i akvakultursektoren, herunder bedre sikkerhed og arbejdsforhold, særligt for SMV’er.

Støtteforanstaltninger:  

 • Produktive investeringer i akvakultur
 • Fremme menneskelige ressourcer og netværk
 • Øge potentialet for akvakulturområder

b,a) Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer relateret til akvakultur gennem beskyttelse og genopretning, samt mere ressourceeffektiv akvakultur 

b,b) En styrket akvakulturproduktion for så vidt angår et højt niveau af miljøbeskyttelse, dyresundhed og -velfærd samt folkesundhed og –sikkerhed.

Støtteforanstaltninger:

 • Foranstaltninger vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd

c) Mulighed for professionel træning, nye færdigheder og livslang læring. 

Unionsprioritet 3

Implementering af den fælles fiskeripolitik (dataindsamling og fiskerikontrol):  

a) Bedre videnskabelig viden samt indsamling og administration heraf 

 • Foranstaltninger til dataindsamling

b) Monitorering, kontrol og håndhævelse, øget institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration uden øgede administrative byrder 

 • Foranstaltninger til kontrol og håndhævelse

Unionsprioritet 4 

Øget beskæftigelse og territoriel samhørighed: 

a) Økonomisk vækst, social inklusion, flere jobs, arbejdsduelighed og arbejdsmobilitet i kyst- og indlandssamfund, der er afhængige af fiskeri og akvakultur.

Støtteforanstaltninger:

 • Støtte fra EHFF til integreret lokal udvikling
 • Implementering af lokale udviklingsstrategier
 • Samarbejdsaktiviteter

b) Diversificering af aktiviteter inden for fiskeriet og til andre sektorer med maritim økonomi 

Unionsprioritet 5

Markedsføring og forarbejdning: 

a) Bedre markedsorganisering for fiskeri- og akvakulturprodukter.

Støtteforanstaltninger:  

 • Produktion – og markedsplaner
 • Oplagringsstøtte
 • Markedsføringsstøtte

b) Øget innovation og konkurrenceevne i forarbejdnings- og markedsføringssektorerne.

Støtteforanstaltninger: 

 • Forarbejdning af fiske- og akvakulturprodukter

Unionsprioritet 6

Implementering af den integrerede havpolitik

EU-regler om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Vi har samlet de EU-regler, der er grundlag for Hav og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013, som fastsætter fælles regler for ESI-fondene om forvaltning, regnskabsaflæggelse, uregelmæssigheder, krav til administration og revision mv.

Læs Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 her.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj, der sætter rammerne for, hvad der kan støttes med EMFF, samt fond specifikke regler om forvaltning.

Du kan læse Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 her.

Vejledning for støttemodtagere af de europæiske struktur- og investeringsfonde og tilknyttede instrumenter, som bygger på den fælles strategiske ramme (bilag 1 til forordning (EU) nr. 1303/2013), der også indeholder grundlaget for bedre koordinering mellem ESIF og andre EU-instrumenter.

Du finder vejledningen for modtagere af støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og tilknyttede instrumenter her

Læs mere om den Europæiske Hav- og Fiskerifond på Kommissionens hjemmeside her.