For at sikre langsigtet bæredygtig forvaltning af fiskeriet er det af afgørende betydning, at reglerne i fiskeripolitikken efterleves. 

EHFF medfinansierer aktiviteter, der sikrer en effektiv fiskerikontrol og som sikrer den nødvendige administrative kapacitet såsom videreuddannelse, it-udvikling og anskaffelse af udstyr til brug for kontrollen fx kameraer til monitorering af landingsforpligtelsen.

Du kan læse mere om fiskerikontrollen her

Kontrolprincipper

De danske regler om forvaltning af støtte gennem Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet skal sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. De mest almindelige kontrolprincipper er:

  • Varetage systematisk administrativ kontrol af alle støtteansøgninger og betalingsanmodninger. Hertil skal der suppleres med kontrol på stedet.
  • Den ansvarlige kontrolmyndighed skal foretage stikprøver med fysisk kontrol på stedet blandt samtlige støttemodtagere. 
  • Ved fysisk kontrol skal den ansvarlige kontrolmyndighed udarbejde en rapport om kontrolbesøget på stedet.
  • Konstaterer den ansvarlige kontrolmyndighed, at en støttemodtager ikke opfylder kriterierne for støtteberettigelse eller andre gældende forpligtelser i henhold til betingelserne for støtte, tilbagetrækkes støtten helt eller delvis.
  • EU-støtte fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond er betinget af medlemsstaternes og støttemodtageres overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Ansøgninger om støtte  kontrolleres for antagelighed, og projekter, som opnår tilsagn om støtte, kontrolleres for, at antageligheden er opretholdt i hele projektperioden og i 5 år efter slutudbetaling. Vi informerer om reglerne om antagelighed i ansøgningsmaterialet i Tilskudsguiden til hver enkelt tilskudsordning.

     Find Tilskudsguiden her. 

Overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

Fiskerikontrolenheden omsætter EU's regler og forvaltningsplaner til konkrete anvisninger på, hvordan kontrollen af det erhvervsmæssige fiskeri skal gennemføres. Ambitionen er en omkostningseffektiv fiskerikontrol med høj effekt.