Det forrige fiskeriudviklingsprogram for perioden 2007-2013 havde til formål at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om bæredygtighed og regional udvikling. 

Prioriterede temaer for 2007-2013

Programmet byggede på fem EU-prioriterede temaer: 

  1. Tilpasning af EU’s fiskerflåde til de disponible ressourcer (støtte til endeligt eller midlertidigt ophør, til ikkeindustrielt kystfiskeri, investeringer om bord på fiskerfartøjer osv.)
  2. Akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter, fiskeri i indre farvande, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter (foranstaltninger vedrørende produktive investeringer i akvakultur, miljøvenlig akvakultur, folkesundhed osv.) 
  3. Foranstaltninger af kollektiv interesse (beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora, forbrugerkampagner, ombygning af fiskerfartøjer med henblik på anvendelse til andre formål osv.)
  4. Bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder (lokale projekter for bæredygtig udvikling, diversificering af de økonomiske aktiviteter osv.)
  5. Teknisk bistand til at lette gennemførelsen af støtten fra fonden (støtte til offentlige organer, som forvalter midlerne osv.).

Programmet blev finansieret af EU og danske offentlige midler. Det samlede budget for perioden var på 1,8 mia. kr., hvoraf Den Europæiske Fiskerifond (EFF) finansierede 996 mio. kr.

Den Europæiske Fiskerifond er for perioden 2014-2020 afløst af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Læs det godkendte Fiskeriudviklingsprogram for 2007-2013 her. 

Læs mere om EFF fra perioden 2007-2013 her.

Overvågningsudvalget 2007-2013

Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) for programperioden 2007-2013, blev nedsat af FødevareErhvervstyrelsen.

Fiskeriudviklingsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med fiskeriudviklingsprogrammet og godkender programændringer, herunder udvælgelseskriterierne for støtteindsatser. Efter anmodning fra miljø- og fødevareministeren kan fiskeriudviklingsudvalget rådgive om relevante problemstillinger og forhold i relation til programmets gennemførelse. 

Udvalget består af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, erhvervsinteressenter, miljøorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Du finder deltagerlisten for Fiskeriudviklingsudvalget her.

Landbrugsstyrelsen varetager formandskabet for Fiskeriudviklingsudvalget og er samtidig sekretariat for udvalget. Der afholdes som hovedregel to møder om året i udvalget.

Møde den 14. september 2015:

Møde den 9. december 2014:

Møde den 3. juni 2014: