Krav og reguleringer

Her kan du blandt andet læse om erhvervskrav og finde ansøgningsskemaer til kystfiskerordningen, lånefiskordningen og en række andre ansøgningsskemaer.

Bilag 6

Bilag 6-meddelelser er oplysninger om ændrede regler og vilkår for fiskeriet udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen.

Fiskeritilladelser

Der stilles krav om tilladelse til en række fiskerier. Du kan her finde information og vilkår for de enkelte tilladelser.

Fiskefartøjer

Find informationer om de enkelte fartøjer og få overblik over fiskeriflåden.

Lukkede områder og realtidskontrol (RTC)

Du kan her finde information om lukkede områder (RTC-lukninger).

Overdragelse af årsmængde og kvoteandele

Her kan du finde ansøgningsskemaer vedrørende overdragelser.

Koncentrationsregler

I forbindelse med registrering af ejerskifter og salg af kvoteandele, skal man være opmærksom på ikke at overskride de såkaldte koncentrationsregler, som fremgår af § 86 og § 90 i Reguleringsbekendtgørelsen.

Reguleringer for FKA Fartøjer

Her kan du finde information om den aktuelle regulering for rationsfiskeri med FKA fartøjer.

Reguleringer for Mindre Aktive Fartøjer

Her kan du finde information om den aktuelle regulering for mindre aktive fartøjer.

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri

Love og bekendtgørelser.

Fredningsbælter og særlige lokale regler

Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske, dér hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde. Se en oversigt over fredningsbælter her.

Erhvervsfiskere

Hvis du ønsker at drive erhvervsfiskeri og eje et fartøj med fiskeritilladelse, skal du være registreret som erhvervsfisker med A-status. Hvis du er beskæftiget med fiskeri på et fiskefartøj, kan du blive registreret som erhvervsfisker med B-status. Du kan blive registreret ved at henvende dig til fiskeriinspektoratet i dit område.

Erhvervsfiskerselskaber

Aktie- og anpartsselskaber kan blive registreret til at drive erhvervsfiskeri. Læs mere om, hvad du skal gøre for at blive registreret som erhvervsfisker her.

Fartøjer - kapacitet (tilladelse, om-måling, udskiftning) og registrering

Fartøjer der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri skal have den fornødne kapacitet, før fartøjet kan anvendes. Du kan her finde oplysninger om de krav, der stilles til et fartøjs kapacitet. Du kan også finde oplysning om registering af de redskaber, fartøjet anvender.

Bierhvervsfiskere

Hvis din indtægt fra fiskeri ikke er stor nok til, at du kan registreres som erhvervsfisker, har du mulighed for at blive registreret som bierhvervsfisker, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser.

Fiskeopkøbere

Opkøbere af fisk, som køber fisken direkte af fiskeren inden eller efter landing, skal have bevilling til førstegangsomsætning af fisk. Det samme gælder, hvis man vil drive offentlig fiskeauktion.

Reguleringer for kystfisker - rationsfiskerier

Her kan du læse om startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2019.

ICES-kvadrater

Her kan du downloade ICES-kvadraterne i dansk farvand.