Fiskeristyrelsens prøvetagnings- og kontrolplaner stiller en række krav til erhvervet og skaber samtidig nogle muligheder, som ikke vil være til stede uden planerne. Nedenfor kan du læse mere om, hvad dette betyder for dig.

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en række kontrol- og prøvetagningsplaner, som sammen med en række andre tiltag skal sikre, at Danmark fremadrettet lever op til EU-reglerne på områder, som hidtil ikke har været fuldt ud implementeret.

Planerne er udformet, så de ikke stiller yderligere krav end det, der følger af EU-reguleringen. Tværtimod giver planerne en række muligheder, som ellers ikke ville være til stede, hvis det udelukkende var kravene i EU-reguleringen, der var gældende. Man kan dermed sige, at Danmark kan lave bestemte undtagelser til de generelle krav ved at udarbejde prøvetagnings- og kontrolplaner.

Et eksempel herpå er, at Danmark laver en undtagelse fra det generelle krav om, at alt fisk skal vejes ved landing ved at lave en prøvetagnings- og kontrolplan herom, hvormed det tillades, at fartøjer kan veje og pakke om bord, og at opkøberen kun skal udtage stikprøver af de landede mængder. Hvis Danmark ikke havde en prøvetagnings- og kontrolplan for vejning og pakning om bord, ville en sådan mulighed ikke være mulig, og alt fisk ville skulle vejes ved landing.

Forskellen på prøvetagningsplan, kontrolplan og vejledning

Forskellen på en prøvetagnings- og kontrolplan er kort fortalt, at prøvetagningsplanen angiver retningslinjer og procedurer for, hvordan der skal udtages stikprøver til kontrolvejning ved landingstidspunktet.

Kontrolplanen angiver i virkeligheden de samme retningslinjer og procedurer, men dækker de tilfælde, hvor man forskyder processen til modtagevirksomheden, som kan være beliggende et andet sted i Danmark. Det vil sige, at fisken transporteres til et andet sted end landingsstedet, før den vejes. Årsagen kan eksempelvis være, at der i de mindre havne ikke altid er veje- og sorteringsfaciliteter, eller at fisken landes i en havn, hvor førstehåndsopkøberen/modtageren/auktionen ikke er beliggende.

For at gøre det lettere at forstå planerne har Fiskeristyrelsen udarbejdet vejledninger, som giver en indføring i de krav og muligheder, der følger af planerne.

Nedenfor kan man læse mere om og hente de enkelte prøvetagnings- og kontrolplaner samt de dertilhørende vejledninger. Derudover kan man læse en kort orientering om, hvordan man kan få tilladelse til at veje og pakke om bord.

Vejning af fiskevarer, der landes usorteret til industriformål

Fisk, der fiskes med det formål at blive afsat til industri, bliver landet usorteret, da det ikke er praktisk muligt at sortere om bord eller ved landing.

For at gøre det muligt at kunne lande usorteret fisk til industri, har Fiskeristyrelsen udarbejdet en prøvetagnings- og kontrolplan, som førstehåndsopkøberen/modtageren af fisken skal følge ved hver landing. Planen omfatter også usorterede landinger af pelagiske arter, som er fanget med henblik på afsætning til konsum, men hvor der ikke kan findes en aftager og/eller fisken ikke er egnet til konsumanvendelse.

Hent prøvetagningsplan for industrifisk

Hent kontrolplan for industrifisk

Hent vejledning til prøvetagning og sortering af fisk, der landes usorteret til industriformål

Hent Fiskeristyrelsen oversigt over sanktionspraksis på baggrund af opkøbernes prøveresultat og afregninger

Vejning af pelagiske arter, der opbevares og landes usorteret til konsum

Pelagiske fangster fiskes og opbevares typisk usorteret i bulklast. Fangsterne landes ligeledes usorteret, da det ikke er muligt, at sortere om bord eller før vejning.

For at gøre det muligt at kunne lande usorteret fisk til konsum, har Fiskeristyrelsen har udarbejdet en prøvetagnings- og kontrolplan, som førstehåndsopkøber/modtager af fisken skal følge ved enhver usorteret landing af pelagiske arter, som er fanget til afsætning til konsum.

Hent prøvetagningsplan for pelagiske arter 

Hent kontrolplan for pelagiske arter

Hent vejledning til prøvetagning og sortering af pelagiske arter, som landes usorteret til konsum

Vejning af fiskevarer, der sorteres og vejes om bord før landing og førstegangsomsætning

Mange fartøjer finder det fordelagtigt at veje og pakke om bord og har derfor vægte og vejesystemer på skibet, som er egnet til formålet. Fordelen ved vejning og pakning om bord kan være mange, herunder at det kan give et mere pålideligt og nøjagtigt logbogskøn. Det kan også fremme kvaliteten af fisken, når den ikke skal vejes igen ved landing, og der kan være udgifter at spare for fiskeren.

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en prøvetagnings- og kontrolplan, som gør det muligt at få tilladelse til at kunne veje og pakke om bord, uden at alle fiskene skal vejes igen ved landing, samt at modtagere af fiskevarer alene behøver at udtage prøver til kontrolvejning i stedet for at veje hele landingen.

Hent prøvetagningsplan for vejning om bord

Hent kontrolplan for vejning af fiskevarer efter transport fra landingsstedet

Hent vejledning til modtagere af fiskevarer fra fartøjer, som har tilladelse til vejning og pakning om bord

Orientering om godkendte vægte og tilladelse til at veje og pakke om bord

Et fartøj skal have tilladelse til at udføre vejning og pakning om bord, hvis fartøjsføreren/ fiskeren undgå, at alt fisken skal vejes igen ved landing.

Tilladelsen kan opnås ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema, som fremsendes til Fiskeristyrelsen. I ansøgningsskemaet skal der angives en række oplysninger om, hvilken type vægt der anvendes, fabrikatet og serienummeret.

Det er fartøjsføreren, der er ansvarlig for, at vægten:

 • Giver præcise og korrekte vejeresultater
 • Er egnet til det formål, den bruges til
 • Lever op til de gældende mærkningskrav, brugstolerancer m.v., som er fastsat i reglerne om vægte. Se nedenfor hvordan disse regler håndteres i 2020.

Derfor er det vigtigt, at fartøjsføreren er opmærksom på, hvilken vægt der anvendes, og om den er godkendt til formålet.

På nuværende tidspunkt indsamler Fiskeristyrelsen oplysninger om de vægte, som benyttes af fartøjerne. Indtil videre kan de vægte, der angives i det nedenstående ansøgningsskema, anvendes til vejning om bord. Der vil ikke stilles krav til vægte i 2020.

Udmelding om krav til vægte

Fiskeristyrelsen arbejder på at klarlægge, hvad det vil sige, at en vægt er godkendt. I den forbindelse er det nødvendigt med input fra andre myndigheder og at afdække, hvilke krav der stilles på området.  Når der er fundet en endelig afklaring, vil Fiskeristyrelsen melde ud, hvilke krav der stilles til godkendte vægte. 

Fiskeristyrelsen vil sikre, at der vil være en indkøringsfase af tilstrækkelig lang varighed til, at dem, der anvender vægte – som ikke måtte være i overensstemmelse med reglerne – har ordentlig tid at udskifte dem til godkendte vægte. Efter denne indkøringsfase, vil Fiskeristyrelsen føre kontrol med, at der anvendes godkendte vægte til at veje om bord.

Situationer hvor der skal ansøges om tilladelse til at veje og pakke ombord

 • Ingen forudgående tilladelse:
  Et fartøj, som ønsker at veje og pakke om bord, men som ikke har en forudgående tilladelse dertil, skal ansøge om tilladelse. Fra 1. april 2020 forudsætter vejning og pakning om bord, at man har en tilladelse hertil (licens 900).
 • Skift af fartøj:
  Hvis man allerede har en tilladelse, men foretager fartøjsudskiftning, skal der ansøges om fornyet tilladelse.
 • Permanent skift af godkendt vægt:
  Hvis man allerede har en tilladelse, men ønsker at udskifte en i forvejen godkendt vægt, skal der ansøges om fornyet tilladelse.
 • Anvendelse af ikke godkendt vægt:
  Hvis man allerede har en tilladelse, men den vægt – som anvendes til at veje – viser sig ikke at være godkendt, skal der ansøges om tilladelse fra 1. januar 2021.

Det er ikke nødvendigt at ansøge om fornyet tilladelse, hvis den vægt – som er registreret som fartøjets godkendte vægt – sendes til reparation, så længe man anvender en anden tilsvarende vægt som erstatning i mellemtiden.

Sådan ansøges der om tilladelse til at veje og pakke om bord

Der kan løbende søges om tilladelse til vejning og pakning om bord, hvad der følger af § 17 i kontrolbekendtgørelsen.

Se mere i kontrolbekendtgørelsen her.

Der er op til 4 ugers sagsbehandlingstid, og ansøgninger modtaget inden den 1. i en given måned vil senest give mulighed for at veje og pakke om bord i den efterfølgende måned.

Se oversigt (licens nr. 900) over fartøjer med tilladelse til at veje og pakke om bord

Hent ansøgningsskema for tilladelse til at veje og pakke om bord

Ansøgningsskemaet skal sendes til Fiskeristyrelsen – enten elektronisk på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk eller med post til Fiskeristyrelsen, Att.: Fiskerikontrolkontoret, Nyropsgade 30, 1780 København V.