Der er i EU fastsat et pointsystem for alvorlige overtrædelser af den fælles europæiske fiskeripolitiks regler. Den fælles fiskeripolitiks regler har til formål at sikre, at de levende akvatiske ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig måde. Pointsystemet og tildeling af point er et centralt led i at sikre, at formålet opnås, og at reglerne overholdes med ens konkurrencevilkår i alle EU-farvande.

Hvorvidt en overtrædelse skal medføre point afhænger af en nærmere vurdering af, om den begåede overtrædelse konkret skal betragtes som en alvorlig overtrædelse, hvilket vurderes af Fiskeristyrelsen i henhold til EU-reglerne og den nationale fiskerilovgivning. Heri indgår en vurdering af overtrædelsens grovhed set i lyset af kriterier som den forvoldte skade, overtrædelsens omfang, værdi, eller om der er tale om en gentagelse.

Der blev i efteråret 2019 udsendt en vejledning om point, der beskriver den måde, hvorpå pointsystemet anvendes, antallet af point, der tildeles for bestemte alvorlige overtrædelser samt konsekvenserne ved tildeling af point i forhold til suspension og inddragelse af fiskerilicensen samt forbud mod at føre et fiskefartøj.

Vejledning om anvendelsen af reglerne om point ved alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen

Tildeling af point for alvorlige overtrædelser har sammenhæng til antagelighedskravet, som er en grundbetingelse for at kunne modtage og beholde et tilskud fra:

  • Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), jf. artikel 10 i forordning nr. 508/2014
  • Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF), jf. artikel 11 i forordning nr. 2021/1139
  • Brexittilpasningsreserven (BAR)

En ansøger skal være antagelig på ansøgningstidspunktet og i en periode på 5 år efter at den sidste udbetaling af tilskud er foretaget.

Fiskeristyrelsen har den 7. juli 2022 offentliggjort en vejledning om den del af grundbetingelsen om antagelighed for ansøgninger om støttemidler, som relaterer sig til alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen, der kan medføre tildeling af point. Vejledningen vil blive opdateret i efteråret 2022. 

Vejledning om antagelighed

Ved sagsbehandlingen skelner Fiskeristyrelsen mellem tilsagn om tilskud meddelt før eller på den 28. maj 2019 og tilsagn om tilskud meddelt efter den 28. maj 2019. For tilsagn om tilskud meddelt før eller på den 28. maj 2019 vil alvorlige overtrædelser, som fører til point som følge af disse ændringer i administrationsgrundlaget ikke indgå i antagelighedsvurderingen. For tilsagn meddelt efter den 28. maj 2019 vil alle afgjorte overtrædelser og point indgå i vurderingen af, om tilskudsmodtager er antagelig.

Genopretning og behandling af gamle sager

Rigsrevisionen offentliggjorde den 10. oktober 2018 sin beretning (find Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet fra oktober 2018 her) som bl.a. kritiserede Fiskeristyrelsen for, at EU-pointsystemet havde været forvaltet i strid med lovgrundlaget, og at der manglede et operationelt administrationsgrundlag.

Fiskeristyrelsens hjemmeside og administrationsgrundlag blev ændret den 28. maj 2019, og styrelsen iværksatte herefter en gennemgang af alle overtrædelsessager fra perioden 1. juni 2016 og frem med henblik på implementering af pointsystemet.

Behandlingen af overtrædelsessager fra perioden 1. juni 2016 til 1. juli 2019 er afsluttet. Behandlingen af sagerne var en del af genopretningen i forhold til korrekt implementering af pointsystemet.

Fiskeristyrelsen behandler således overtrædelser fra 1. juni 2019 og frem til nu løbende.

Løbende behandling af sager

Fiskeristyrelsen grovhedsvurderer alle sager omfattet af pointsystemet i forhold til, hvorvidt sagen medfører tildeling af point.

Der er fire konkrete sagsbehandlingsskridt i pointbehandlingen af overtrædelsessagerne, som beskrives nærmere her: 

1. Orienteringsbreve

Alle fiskerilicensindehavere og fartøjsførere, der har begået en overtrædelse, vil enten i forbindelse med overtrædelsessagen, eller behandlingen af pointsagen, modtage et orienteringsbrev om, at overtrædelsen fortsat er under behandling til at blive vurderet i forhold til tildeling af point.

Udsendelsen af orienteringsbrevene er et sagsbehandlingsskridt, og er ikke en afgørelse. Orienteringen har alene til formål at oplyse fartøjsførere og licensindehavere om, at deres sag fortsat behandles af Fiskeristyrelsen.

Modtagelse af et orienteringsbrev er således ikke ensbetydende med, at der vil ske en tildeling af point.

2. Meddelelser

Fiskeristyrelsen udsender i ca. 90 % af overtrædelsessagerne en afsluttende meddelelse om, at der ikke er tildelt point. Der tildeles ikke point i sager, hvor overtrædelsen ikke har den tilstrækkelige grovhed og dermed grundlag for at tildele point.

3. Høringsbreve med udkast til afgørelse om point

Hvis Fiskeristyrelsen vurderer, at du som licensindehaver eller som fartøjsfører har overtrådt reglerne med en grovhed, der medfører point, vil du først modtage en høring med udkast til afgørelse om point. Hermed får du mulighed til at komme med dine bemærkninger til udkastet, inden styrelsen endeligt vurderer om, der er grundlag for at træffe en egentlig afgørelse med tildeling af point.

4. Afgørelse om tildeling af point for overtrædelse af fiskerilovgivningen

Når Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om point, udsendes afgørelsen digitalt til licensindehaveres og fartøjsføreres e-boks.

Det er muligt - i de sager, hvor styrelsen tildeler point - at påklage afgørelsen inden for 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er en klagevejledning i Fiskeristyrelsens pointafgørelse.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail: pointsystem@fiskeristyrelsen.dk