Ophugning af fiskefartøjer for torskefiskere i Østersøen

Formål

På baggrund af situationen i Østersøen med markante kvotenedgange for torsk over en årrække og den økologiske tilstand generelt, er der opstået et behov for at ophugge fartøjer, der ikke længere kan have et rentabelt fiskeri efter torsk i Østersøen. Ophugningsordningen er målrettet torskefiskere og skal bidrage til at mindske ubalancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder i Østersøen.

Hvad gives der tilskud til?

Fiskeristyrelsen foretager en prioritering af alle støtteberettigede ansøgninger. De bliver prioriteret efter højeste afhængighed af torskefiskeri i Østersøen (beregnet på et gennemsnit af fartøjets landingsværdier i perioden 2017-2019) kombineret med pris pr. BT – dvs. fartøjets forsikringssum (alternativt værdifastsættelse v. mægler) divideret med fartøjets bruttotonnage.

Det betyder, at det fartøj, der har den højeste andel af torskefiskeri fra Østersøen beregnet på et gennemsnit af årene 2017-2019, kombineret med mest muligt ophugget BT i forhold til fartøjets forsikringssum (alternativt værdifastsættelse v. mægler), vil blive prioriteret først – og så fremdeles indtil der ikke er flere midler i ordningen.

Hvem kan søge?

Ophugningsordningen er målrettet ejere af fiskerfartøjer, som er aktive erhvervsfiskere, der har haft 90 havdage årligt i 2020 og 2021. Hvis du har fisket torsk i Østlig Østersø, er referenceåret for havdage 2017 og 2018.

Udover at være aktiv og leve op til havdagekravene er der bl.a. følgende kriterie:

  • mindst 25 pct. af fartøjets landinger beregnet på et gennemsnit af 2017 - 2019 skal stamme fra torsk i Østersøen

Der kan kun være én ansøger, og ét fartøj pr. ansøgning om ophugningsstøtte.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre 100% af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (50 %) og delvist af nationale midler (50 %).

Materiale til tilskud, ændringer og udbetaling

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en erklæring om antagelighed:
Erklæring om antagelighed

Fuldmagtsbrev (webtilgængelig)

Ansøg om udbetaling

Inden du søger om udbetaling, bør du orientere dig i vejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Når du er klar til at søge om udbetaling, skal følgende dokumenter udfyldes og fremsendes til Fiskeristyrelsen:

Ansøgningsskema til udbetaling

Skema til slutrapport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/531 af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 fsva. fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond mhp. at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsforholdene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjets energieffektivitet.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastsættelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

Informationsforpligtelse

I ansøgningen kan du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtelse

Arkiv

Der har ikke været tidligere ansøgningsrunder.