Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008).

Det er havstrategidirektivets formål at fastholde eller etablere såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelse af havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer. Det er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der er ansvarlig for implementeringen af havstrategidirektivet i Danmark.

Fiskeri er en af de aktiviteter, der påvirker miljøtilstanden i vores havområder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ansvaret for at gennemføre den regulering af fiskeriet inden for rammerne af sektorlovgivningen, som er nødvendig som følge af implementeringen af havstrategidirektivet.

I 2022 er de første restriktioner for fiskeriet indført i seks beskyttede områder, der er udpeget i Kattegat i medfør af havstrategidirektivet. Du kan læse mere herom her:

Ny fiskeriregulering i udpegede beskyttede havområder i Kattegat forventes snart at træde i kraft - Fiskeristyrelsen.

Du kan se placeringen af de 6 beskyttede områder her:Kort over beskyttede områder

Se mere om Danmarks Havstrategi 2012 hos Miljøstyrelsen.