Afsætningsfremme

Formål

Fremme projekter om markeds- og afsætningsforholdene for fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter i Danmark og på eksportmarkedet.

Hvad gives der tilskud til?

Afsætning af kystfiskeres fangster, afsøgning af nye markeder, udvikling af afsætningsmuligheder for discard, oprettelse af producentorganisationer, fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, og fremme og udvikling af certificering og mærkning.

Hvem kan søge?

Fiskeriorganisationer, producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, sammenslutninger af producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur samt små, mellemstore og store virksomheder.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud udgør som udgangspunkt 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Hvis ansøger er en stor virksomhed kan der kun gives 30 pct. i tilskud. Hvis ansøger er en fiskeriorganisation kan tilskuddet øges til 60 pct.

Tilskuddet kan hæves helt til 75 pct., hvis ansøger er en producentorganisation, sammenslutning af Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, eller brancheorganisation inden for fiskeri og akvakultur. Hvis projektet er målrettet kystfiskeri af mindre omfang, jf. artikel 3, nr. 14, i forordning nr. 508/2014/EU, og projektet ikke gennemføres af en virksomhed, der falder udenfor definitionen af SMV’er kan projektet også opnå et tilskud på op til 75 pct.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 pct.) og delvist af nationale midler (25 pct.).

Materiale til tilskud, ændringer og udbetaling

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse (webtilgængelig)

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en erklæring om antagelighed:
Erklæring om antagelighed

Fuldmagtsbrev (webtilgængelig)

Ansøg om udbetaling

Inden du søger om udbetaling, bør du orientere dig i vejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Når du er klar til at søge om udbetaling, skal følgende dokumenter udfyldes og fremsendes til Fiskeristyrelsen:

Ansøgningsskema til udbetaling

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport - afsætningsfremme 2019

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere:
Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport: 
Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/531 af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 fsva. fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond mhp. at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsforholdene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjets energieffektivitet.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastsættelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

Informationsforpligtelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtelse