Rev findes på udpegningsgrundlaget i 65 af de 97 danske marine Natura 2000-områder. Danmark er forpligtet til at sikre rev en gunstig bevaringsstatus og beskytte dem mod irreversible påvirkninger.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er som ressortmyndighed forpligtet til at gennemføre den nødvendige fiskeriregulering med det formål at leve op til habitatdirektivets bestemmelser og målsætninger. Det er med udgangspunkt i denne forpligtelse, at der tilbage i 2011 blev igangsat arbejdet omkring beskyttelse af rev i de udlagte Natura 2000-områder.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri drøfter kommende initiativer og konkrete fiskerireguleringstiltag med medlemmerne af ministeriets ”Dialogforum for Natura 2000 og Havstrategi”, hvor både fiskerierhvervet, grønne organisationer og andre interessenter er repræsenteret.

Her kan du finde en samling af brochurer og downloade de positioner, som tegner Natura 2000-områderne, med tilhørende fiskerirestriktioner, i dit lokalområde:

Bemærk at dette er et nyt tiltag fra Fiskeristyrelsens side.
Samlingen er ikke komplet. Der vil løbende blive tilføjet nye links.
Vi forventer at tiltaget, på længere sigt, vil give dig som bruger, en lettere adgang til information om beliggenheden af Natura 2000-områderne og de tilknyttede fiskerirestriktioner.

Natura 2000 fiskeriregulering for beskyttelse af rev i Danmark

Arbejdet med formulering og implementering af nødvendig fiskeriregulering i regi af Natura 2000 sker i 2 spor: Et nationalt spor for kystnære områder og et internationalt spor for de områder, hvor andre lande har fiskerirettigheder.

Nationalt spor - for danske indregistrerede fiskefartøjer

Den første fiskeriregulering for beskyttelse af rev trådte i kraft 1. september 2013 (Bekendtgørelse nr. 1048 af 28. august 2013) om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder for beskyttelse af revstrukturer), hvor rev i fire kystnære Natura 2000-områder beskyttet i indre farvande.

Denne regulering blev suppleret med yderligere 10 områder pr. 1. januar 2018, hvor kystnære rev beskyttes - men hvor også boblerev beskyttes (mod alle fiskeriaktiviteter, herunder også rekreativt fiskeri).

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri forventer endvidere at indføre fiskeriregulering i yderligere 4 Natura 2000 områder, udpeget for beskyttelse af rev, pr. 1. juli 2018. Dette materiale forventes sendt i offentlig høring i løbet af april 2018.

Internationalt spor - for alle fiskere

Det internationale spor omfatter udarbejdelse af fiskeriforanstaltninger i danske Natura 2000 områder, hvor andre EU-medlemslande også har fiskerirettigheder.

Det betyder, at inden Danmark kan indføre fiskeriregulering som andre landes fiskere skal efterleve, da skal der være en regional drøftelse af fiskerireguleringsforslagene.

Der skal om muligt nås til enighed i form af en fælles henstilling, som sendes til EU-Kommissionen som udsteder en delegeret retsakt (EU-regulering) som alle EU-medlemslande skal overholde.

Indført fiskeriregulering i 2016

Der er allerede udarbejdet reguleringsforslag og implementeret fiskeriregulering i de Natura-2000 områder i Kattegat og vestlige Østersø, der er udpeget for beskyttelse af rev og hvor der er udenlandske fiskeriinteresser involveret.

Der ligger flere års arbejde bag udarbejdelsen af forslagene - et arbejde, som især omfatter dialog med svenske og tyske fiskeri- og miljøembedsmænd.

De danske forslag blev sendt til godkendelse, i form af fælles henstillinger, i EU-Kommissionen i marts 2015 til formel vedtagelse.

Den delegerede retsakt (EU-regulering) blev offentliggjort i oktober 2015 - og trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

Denne fiskeriregulering omfatter 10 Natura 2000 områder, beliggenheden af områderne kan ses her: N2000 kort - fiskeriregulering 2016.

Her kan du læse de fremsendte forslag:

Indført fiskeriregulering i 2017

I foråret 2016 fremsatte Danmark udkast til forslag til fiskeriregulering i 7 Natura 2000 områder. Det nye danske initiativ omfatter forslag til beskyttelse af revstrukturer i hhv. 3 områder beliggende i den danske del af vestlige Østersø og 4 områder beliggende i Kattegat/Nordsøen. Forslagene omfatter forbud mod anvendelse af bundgående redskaber i områder kortlagt som rev og anvendelse af passive redskaber, som garn, liner, tejner, og ruser udover bundgående trawlredskaber i områder kortlagt som boblerev.

Da alle 7 områder er beliggende i områder, hvor andre medlemslande har fiskerimuligheder, skal forslagene koordineres regionalt med de medlemslande som har fiskerirettigheder i områderne inden forslagene kan sendes til Kommissionen som en fælles henstilling. I den regionale proces deltog Østersølandene og Kommissionen.

Her kan du se kort over de 7 Natura 2000 områder.  

Den regionale proces blev sat i gang i maj 2016 og blev afsluttet i oktober 2016. Forslagene blev sendt til godkendelse, i form af fælles henstillinger, i EU Kommissionen i november 2016.

De delegerede retsakter blev offentliggjort primo juli 2017 og trådte i kraft 24. juli 2017.

Her kan du læse de fremsendte forslag for:

Næste opgave i arbejdet med beskyttelse af rev i forhold til fiskeri vil, være formulering af fiskeriforanstaltninger for de Natura 2000 områder, som er beliggende i Nordsøen/Skagerrak, og som er udpeget for beskyttelse af rev. Den regionale proces for disse områder forventes påbegyndt 2018.

Kommende fiskeriregulering 2018/2019

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er i gang med at udarbejde reguleringsforslag for beskyttelse af Natura 2000 områderne beliggende i Nordsøen, kendt for store rev-forekomster.

Den regionale proces med drøftelser med involverede EU-medlemslande som har fiskeriinteresser i områderne, forventes opstartet i løbet af 2018.

Det kommende reguleringsforslag vil omfatte Natura 2000 områderne:

  • Store Rev
  • Jyske Rev
  • Gule Rev
  • Lønstrup Rødgrund
  • Thyborøn Stenvolde

Beliggenheden af områderne kan ses på dette kort