En række Natura 2000 områder er udpeget for beskyttelse af sæler, marsvin og/eller en lang række fuglearter.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal i forbindelse med udarbejdelse af fiskeriforanstaltninger, tage hensyn til disse beskyttede arter og sikre at fiskeriaktiviteter ikke har en skadelig påvirkning af de respektive Natura 2000 områders udpegningsgrundlag.

Marsvin

Marsvin er på udpegningsgrundlaget i 16 Natura 2000-områder, fordelingen af områder fremgår af dette kort.

Danmark er forpligtet til at sikre gunstig bevaringsstatus af arten. På den baggrund er ønsket, at der bliver arbejdet bredt med at få opsamlet så megen viden som muligt om marsvin. I januar 2012 blev der således nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle samordne, styrke og koordinere indsatsen for beskyttelse af marsvin i de danske farvande.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra myndighedssiden: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris department (Fiskeripolitisk Kontor) og Miljøstyrelsen samt fra forskningssiden: DTU Aqua, DCE-Nationalt center for Miljø og Energi samt Fjord og Bælt.

Arbejdsgruppen har kortlagt igangværende aktiviteter, videnskabelige resultater og planlagte aktiviteter og projekter, samlet op på eksisterende viden og projekter samt vurderet behovet for yderligere initiativer i relation til beskyttelse af marsvin. Arbejdet har mundet ud i ”Plan for forskningsprojekter – til beskyttelse af marsvin i danske farvande”.

Du læse mere om de projekter omkring marsvin, der er i gang i Danmark netop nu. Projekterne spænder fra estimering af bifangst af marsvin til vurdering af bestandens størrelse.

I de gældende Natura 2000 planer fremgår det, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil udarbejde en national strategi for beskyttelse af marsvin inden udgangen af 2020. Dette arbejde initieres i den tværministerielle arbejdsgruppe. Udarbejdelsen er dog stadig i sin spæde begyndelse og forventes først igangsat i efteråret 2018.

Du kan endvidere læse mere i Rådets Forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af Forordning (EF) nr. 88/98.

Sæler

Det er ikke Fiskeristyrelsen/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som er ressortmyndighed for forvaltningen af sæler. Denne opgave ligger hos Miljøstyrelsen.

I Miljøstyrelsen er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, hvor også erhvervet, jægere, grønne organisationer og forskningsmyndigheder er repræsenteret. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri deltager i dette arbejde.

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med forvaltningen af begge sælarter på et nationalt niveau, og ikke kun begrænset til de udpegede Natura 2000 områder. Arbejdsgruppen arbejder i øjeblikket på en revision af den gældende forvaltningsplan for sæler som er fra 2005.

Du kan læse mere om den gældende forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl hos Miljøstyrelsen.

Fiskeristyrelsen/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er dog forpligtet til at beskytte både den spættede sæl og gråsælen, som arter der er omfattet af Habitatdirektivet og som dermed skal beskyttes mod skadelige aktiviteter.

Der er endnu ikke indført fiskeriregulering i danske Natura 2000 områder med henblik på beskyttelse af sæler.

Havfugle

Fiskeristyrelsen er forpligtet til at beskytte en lang række fuglearter i de danske Natura 2000 områder. Arterne er udpeget som beskyttelsesværdige og deres bevaringsstatus skal således sikres - og det skal sikres at fiskeri ikke har en skadelig effekt på den enkelte art.

Du kan læse mere om hvilke fuglearter som er særligt beskyttelsesværdige i Habitatdirektivet.

Fiskeristyrelsen har løbende dialog med erhvervsfiskere og fritidsfiskere, med henblik på indsamling af viden om eventuelle bifangster af havfugle i det danske fiskeri. Indtil videre er der ikke indført beskyttende foranstaltninger i forhold til fiskerier, i forbindelse med beskyttelse af havfugle.

Dette skyldes at de registrerede bifangster af havfugle er på et minimum.

Fiskeristyrelsen har siden 2013 samarbejdet med Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, omkring undersøgelse af bifangster af vandfugle i nedgarnsfiskeriet.

Projektet blev afsluttet i 2017 og resultaterne fra projektet kan ses her.