I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000 områder, hvoraf 97 af områderne er beliggende på havet.

Natura 2000 har til formål at sikre, at EU’s mest værdifulde og truede arter og naturtyper kan overleve på langt sigt. Natura 2000 bygger på to direktiver, som fastsætter et overordnet mål for at sikre eller genoprette naturtyper og dyre- og plantearter. Det skal ske gennem en forvaltning med respekt for naturen.

De to direktiver er:

Direktiverne pålægger de nationale regeringer i EU-medlemslandene at udpege områder, hvor der er forekomst af truede eller sårbare arter og deres levesteder. Den overordnede målsætning er, at der ikke må ske forringelse eller væsentlig forstyrrelse af Natura 2000-områderne, herunder naturtyper og arter som er særligt beskyttelsesværdige i området.

Du kan læse mere om Natura 2000 områder her

De 97 Natura 2000 områder, som er udpeget på havet, svarer til at ca. 18% af dansk farvand er beskyttet under Natura 2000 direktiverne.

Fiskeri har betydning for både fiskebestande, naturtyper og andet dyre- og planteliv. Natura 2000 har allerede, og vil også fremover, få indflydelse på fiskeriet og hvordan fiskeriet reguleres i Natura 2000 områder.

Se placeringen af de 97 områder