Vandløbsrestaurering

Det forventes, at VL-ordningen videreføres uændret i 2021, men det fastlægges i forbindelse med den politiske aftale om det nye EHFAF-program, som forventes indgået i 2. halvår af 2020. Fiskeristyrelsen forventer i løbet af 2. halvår af 2020, at kunne melde nærmere ud om rammerne for VL i 2021, herunder fristen for gennemførelse af projekterne.

Formål

Bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt, for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

Hvad gives der tilskud til?

Fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Et vandløbsrestaureringsprojekt foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af et antal af følgende restaureringer:

 1. Mindre strækningsbaserede restaureringer f.eks. udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund.
 2. Større strækningsbaserede restaureringer f.eks. genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger.
 3. Punktbaserede restaureringer f.eks. fjernelse af fysiske spærringer, som muliggør vandrefisk og anden akvatisk faunas passage i vandløbene, etablering af sandfang eller okkerrensningsanlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger.

Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering.

Hvem kan søge?

Kommuner.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af nationale midler.

Myndigheder

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer sammen tilskudsordningen. Læs også om tilskudsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside:
Vandløbsrestaurering Miljøstyrelsen

Alle projekter under Vandløbsrestaurering EHFF 2020 skal være afsluttet i 1. kvartal 2023, og der gives ikke projektforlængelser til vandløbsrestaurering EHFF projekter ud over 1. kvartal 2023.

Materiale til tilskud, ændringer og udbetaling

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om tilskud

Materialet til at ansøge om tilskud bliver lagt op forud for åbning af ordningen.

Vejledning:

Start med at læse nærmere i vejledningen:
Vejledning Vandløbsrestaurering 2020 runde 2 version 2 (webtilgængelig)

(obs. vejledningen er opdateret den 4. september 2020 kl. 17.30 med enkelte ændringer vedr. detailprojektering og projektperioden).

Ansøgningsskemaer:

Ansøgningsskema forundersøgelse 2020 runde 2

Ansøgningsskema etablering 2020 runde 2

For hvert vandområde der søges til, skal du udfylde et referencebilag (referencebilaget er blevet opdateret 24. september):
Excel bilag med referenceværdier

Søger du til flere vandområder, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, skal du udfylde et referencebilag for hvert vandområde.

Øvrigt materiale:

Aktivitetsbeskrivelse projektansatte

Aktivitetsbeskrivelse konsulenter

Skema til oversigt over tilbud

Fuldmagtserklæring (webtilgængelig)

I MiljøGIS kan du få vist de udpegede indsatsområder i VP2. Via linket finder du en vejledning til MiljøGIS og supplerende bemærkninger til restaureringstyperne:
Vejledning MiljøGIS.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Anmodning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektperioden udløber.

Skema til ansøgning om ændring

Ansøgning om overdragelse af projektet

Erklæring om svig

Budgetbilag

Ansøg om udbetaling

Læs først udbetalingsvejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Ansøgningsskema til udbetaling

Slutrapport vandløbsrestaurering

Du skal vedhæfte et budgetbilag til din udbetalingsanmodning i Tast Selv-service:
Budgetbilag (se også budgetbilag i webtilgængelig version)

Husk at indhente udtalelse fra Miljøstyrelsen om gennemført forundersøgelsesprojekt:
Skema til anmodning om udtalelse fra Miljøstyrelsen - forundersøgelse

Husk at indhente udtalelse fra Miljøstyrelsen om gennemført etableringsprojekt:
Skema til anmodning om udtalelse fra Miljøstyrelsen - gennemførelse

Ved anmodning om udbetaling til løn til personale skal nedenstående formular udfyldes og indsendes sammen med udbetalingsanmodning:
Aftale om projektansættelse - udført arbejde

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Myndighedsproces

Ordningen administreres i et samarbejde mellem Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen.

Fiskeristyrelsen kvitterer for modtagelse af ansøgningen og meddeler igangsætning af projektet. Går du igang med projektet før du har modtaget dit tilsagn, er det for egen regning og risiko.

Miljøstyrelsen foretager en faglig vurdering af projektet på baggrund af kriterierne og prioriteringskriterierne i kriteriebekendtgørelsen samt vurderer om projektet er omkostningseffektivt. På denne baggrund indstiller Miljøstyrelsen projekter til tilsagn eller afslag. Hvis der ikke er bevilling til samtlige ansøgte projekter i ansøgningsrunden, er det Miljøstyrelsen, der prioriterer projekterne.

Fiskeristyrelsen udfører et legalitetstjek i forhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og meddeler på baggrund af tilskudsbekendtgørelsen tilsagn eller afslag til kommunerne. Fiskeristyrelsen er desuden udbetaler af tilskud.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 EU-regler (forordninger og direktiver)

 • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/531 af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 fsva. fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond mhp. at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsforholdene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjets energieffektivitet.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 771/2014 af 14. juli 2014 om fastlæggelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond af modellen for de operationelle programmer, struktureringen af planerne for godtgørelse af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi, modellen for indberetning af finansielle data, indholdet af forhåndsevalueringsrapporterne og minimumskravene til den evalueringsplan, der skal forelægges i henhold til reglerne for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. 
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 772/2014af 14. juli 2014 om fastsættelse af regler for den intensitet af offentlig bistand, der anvendes på de samlede støtteberettigede udgifter til visse operationer, der finansieres under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 763/2014 af 11. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med hensyn til tekniske karakteristika for oplysnings- og offentlighedsforanstaltninger og vejledning i udformning af det europæiske logo.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastsættelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1014/2014 af 22. juli 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 med hensyn til indholdet og opbygningen af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for operationer finansieret i henhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse