Integreret maritim politik - IMP

Formål

Formålet med tilskud til projekter under Integreret maritim politik, IMP, er at yde tilskud til offentlige myndigheders projekter, som vedrører oprettelse af overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer efter havstrategidirektivet.

Anslået sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen er afsluttet i uge 12. Der er givet 6 tilsagn for et samlet beløb på 10.780.167,00 kr.

Hvad gives der tilskud til?

Der gives tilskud til seks udpegede analyse- og udviklingsprojekter til brug for overvågningsprogram og indsatsprogram for den danske havstrategi.

Hvem kan søge?

Miljøstyrelsen

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter.

Tilskud finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (hhv. 75 %) og delvist af nationale midler.

Materiale til tilskud, ændring og udbetaling

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om tilskud

I dette afsnit kan du finde materiale til, når du vil søge om tilskud.

Vejledning:

Start med at læse nærmere i vejledningen:
Vejledning IMP 2020

Ansøgningsskema:

Øvrigt materiale:

Ansøgning om tilskud skal sendes via e-boks til modtageren "Fiskeristyrelsen tilskud".

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Ønsker du at justere i projekter eller budgettet, skal du udfylde og fremsende følgende skema:

Ønsker du at overdrage projektet til en anden, skal du udfylde og fremsende følgende skemaer:

Ønsker du at forlænge projektet, skal du fremsende følgende skema:

Ansøgningen om ændringer skal sendes via e-boks til modtageren "Fiskeristyrelsen tilskud".

Ansøg om udbetaling

Inden du søger om udbetaling, bør du orientere dig i vejledningen:

Når du er klar til at søge om udbetaling, skal følgende dokumenter udfyldes og fremsendes til Fiskeristyrelsen (udarbejdes og uploades senere):

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere:
Skema til lønberegning

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

  • Forordning nr. 1380/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 of (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 of (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse

Arkiv

Under den politiske aftale 2014 – 2017 blev følgende projekter gennemført under Integreret maritim politik – IMP:

  1. Informationsindsats om marint affald
  2. Kortlægning af Natura 2000-områder Marin habitatkortlægning i Skagerrak og Nordsøen 2017-2018
  3. Monitering af ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne
  4. Analyse af beskyttede områder i Nordsøen og Den Centrale Østersø
  5. Ekspanderet polystyren (EPS) i Østersøen

Følgende projekt er ved at blive gennemført:

      6. Undersøgelse af forekomst af spøgelsesnet i danske farvande