Fiskerikontrol EHFAF 2021-27

Formål

Formålet med tilskud til projekter under Fiskerikontrol er at yde tilskud til Fiskeristyrelsen, så de kan kontrollere og håndhæve reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Fiskeristyrelsen kan støtte udvikling og gennemførelse af en EU-fiskerikontrolordning.  Aktiviteterne skal bidrage til at opnå målsætningerne i den fælles fiskeripolitik om fremme af effektiv fiskerikontrol og -håndhævelse, herunder bekæmpelse af IUU-fiskeri.

Hvad gives der tilskud til?

Projekter udvælges til tilsagn om tilskud, hvis de yder et effektivt bidrag til at opfylde målsætningen for ordningen, og vedrører enten

  1. vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, herunder opgradering af digitale løsninger,
  2. implementering af kontrolkrav i forbindelse med den kommende kontrolforordning, som f.eks. digitalisering af sporbarhed, fartøjsregistrering i det rekreative fiskeri eller elektronisk overvågningsudstyr, herunder elektronisk monitorering,
  3.  uddannelse og kompetenceudvikling af nyt og eksisterende kontrolpersonale,
  4. anskaffelser af kontrolmateriel, herunder droner og mindre både til kontrol, eller
  5. kontrolindsatser, herunder gennemførelse af det særlige kontrol og inspektionsprogram (SCIP).

Hvem kan søge?

 Tilsagn om tilskud kan gives til Fiskeristyrelsen.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud udgør 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskuddet består af 70 % EU-midler og 30 % nationale midler.

Ansøg om tilskud

Du søger om tilsagn om tilskud på Fiskeristyrelsens tilskudsportal:
Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS

Bemærk at du skal logge ind med NemID medarbejdersignatur for at søge:
NemID medarbejdersignatur

Start med at læse nærmere i vejledningen:
Vejledning om tilskud til Fiskerikontrol 2022 (webtilgængelig)

Vi anbefaler også, at du har vejledningen ved din side, når du søger om tilsagn til tilskud.

Øvrigt materiale:

Ansøg om ændring eller forlængelse af projekt

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom. Det gør du ved at kontakte sagsbehandleren med et ønske om ændringer via Fiskeristyrelsens tilskudsportal:
Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS

Din ansøgning om ændring skal være modtaget i Fiskeristyrelsen seneste to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Ansøg om udbetaling

Inden du søger om udbetaling, bør du orientere dig i vejledningen til tilskudsordningen for at sikre at du lever op til kravene i dit tilsagn om tilskud.

Du søger om udbetaling af tilskud på styrelsens tilskudsportal TAS, hvor du også søgte om tilsagn.
Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS
Tilskudsportalen udløser et udbetalingsskema. Skemaet udfyldes og vedlægges bilag såsom udgiftsbilag og –oversigter, nødvendige tilladelser, dokumentation for udbud, lønoversigt eller lønsedler og slutrapport.

Skema til lønberegning

Bilagsoversigt

Følg vejledningen til udbetaling af tilskud nøje, når du søger om udbetaling.

Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Dokumenter til udbetaling af tilskud:

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5 år efter året for slutudbetaling

Du skal opbevare alle dokumenter indtil 5 år fra den 31. december i året, hvor slutudbetalingen fandt sted. Det inkluderer blandt andet faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte genstand.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 2021/1139 af 7. juli 2021 om oprettelse af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 of (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 of (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1046/2018 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Informationsforpligtigelse

Bemærk at du er forpligtelset til at synliggøre, at projektet er støttet af den Europæiske Hav- Fiskeri- og Akvakulturfond.

Læs mere om hvordan i vejledningen til tilskudsordningen.

Følg dette link for hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse

Arkiv

Vejledning og bekendtgørelse for 2021 (historisk)

Du kan i øvrigt læse om Fiskerikontrol Myndighed 2014-2020 ved at følge linket:
Fiskerikontrol Myndighed 2014-2020.