Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008).

Det er havstrategidirektivets formål at fastholde eller etablere såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelse af havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer. Det er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der er ansvarlig for implementeringen af havstrategidirektivet i Danmark.

Fiskeri er en af de aktiviteter, der påvirker miljøtilstanden i vores havområder. Udenrigsministeriet har ansvaret for at gennemføre den regulering af fiskeriet inden for rammerne af sektorlovgivningen, som er nødvendig som følge af implementeringen af havstrategidirektivet.

Der indføres f.eks. restriktioner for fiskeriet i seks beskyttede områder, der er udpeget i Kattegat i medfør af havstrategidirektivet.

Du kan se placeringen af de 6 beskyttede områder her:Kort over beskyttede områder

Se mere om Danmarks Havstrategi 2012 hos Miljøstyrelsen.