Vandløbsrestaurering EHFAF

Vandløbsordningen åbner nu for første gang under den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF). I denne første ansøgningsrunde er rammen der kan søges 72 mio. kroner. Ordningen er åben for ansøgninger fra den 5. september 2022 til den 2. oktober 2022.

Formål

Det er fastlagt i den politiske aftale af 18. marts 2021, at fonden skal støtte genopretning af gydepladser og passager for fisk samt forbedring af forholdene for flora og fauna i vandområder. Ordningen skal fortsat sikre realisering af fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum for økologisk tilstand.

Hvad gives der tilskud til?

Fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Et vandløbsrestaureringsprojekt foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af et antal af følgende restaureringer:

  1. Mindre strækningsbaserede restaureringer f.eks. udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund.
  2. Større strækningsbaserede restaureringer f.eks. genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger.
  3. Punktbaserede restaureringer f.eks. fjernelse af fysiske spærringer, som muliggør vandrefisk og anden akvatisk faunas passage i vandløbene, etablering af sandfang eller okkerrensningsanlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger.

Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering.

Hvem kan søge?

Kommuner.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og delvist af nationale midler.

Myndigheder

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer sammen tilskudsordningen. Læs også om tilskudsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside:
Vandløbsrestaurering Miljøstyrelsen

Materiale til tilskud, ændringer og udbetaling

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om tilskud

Materialet til at ansøge om tilskud bliver lagt op forud for åbning af ordningen.

Vejledning

Start med at læse nærmere i vejledningen:
Vejledning Vandløbsrestaurering EHFAF 2022 (opdateret 23/09 2022)

I denne version af vejledningen er afsnit 9.1 om skiltning og information om tilskuddet opdateret.

Ansøgningsportal

Du søger om tilsagn om tilskud på Fiskeristyrelsens tilskudsportal.

Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS

Bemærk at du skal logge ind med NemID medarbejdersignatur for at søge.

NemID medarbejdersignatur

Vi anbefaler også, at du har vejledningen ved din side, når du om tilsagn til tilskud.

Referencebilag
Referencebilag til Realisering

Referencebilag til Forundersøgelse

Søger du til flere vandområder, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, skal du udfylde et referencebilag for hvert vandområde.

Øvrigt materiale

Aktivitetsbeskrivelse projektansatte

Aktivitetsbeskrivelse konsulenter

Fuldmagtsbrev

Eneleverandørerklæring

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom. Det gør du ved at kontakte sagsbehandleren med et ønske om ændringer via Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Anmodning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektperioden udløber.

Ansøg om udbetaling

Inden du søger om udbetaling, bør du orientere dig i vejledningen til tilskudsordningen.

En vejledning til udbetaling af tilskud følger på denne side.

Du søger om udbetaling af tilskud på styrelsens tilskudsportal TAS, hvor du også søgte om tilsagn. 
Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS.

Tilskudsportalen udløser et udbetalingsskema. Skemaet udfyldes og vedlægges bilag såsom udgiftsbilag og –oversigter, nødvendige tilladelser, dokumentation for udbud, lønoversigt, slutrapport og årsrapport.

Følg vejledningen til udbetaling af tilskud nøje, når du søger.

Du skal opbevare alt dokumentationsmateriale i 5,5 år fra slutudbetalingen finder sted.

Myndighedsproces

Ordningen administreres i et samarbejde mellem Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen.

Fiskeristyrelsen kvitterer for modtagelse af ansøgningen og meddeler igangsætning af projektet. Går du igang med projektet før du har modtaget dit tilsagn, er det for egen regning og risiko.

Miljøstyrelsen foretager en faglig vurdering af projektet på baggrund af kriterierne og prioriteringskriterierne i kriteriebekendtgørelsen samt vurderer, om projektet er omkostningseffektivt. På denne baggrund indstiller Miljøstyrelsen projekter til tilsagn eller afslag. Hvis der ikke er bevilling til samtlige ansøgte projekter i ansøgningsrunden, er det Miljøstyrelsen, der prioriterer projekterne.

Fiskeristyrelsen udfører et legalitetstjek i forhold til Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond, og meddeler på baggrund af tilskudsbekendtgørelsen tilsagn eller afslag til kommunerne. Fiskeristyrelsen er desuden udbetaler af tilskud.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 EU-regler (forordninger og direktiver)

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1139 af 7. juli 2021 om oprettelse af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik.
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 772/2014 af 14. juli 2014 om fastsættelse af regler for den intensitet af offentlig bistand, der anvendes på de samlede støtteberettigede udgifter til visse operationer, der finansieres under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastsættelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive, hvilke informationsaktiviteter der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Bemærk at du er forpligtet til at synliggøre, at projektet er støttet af den Europæiske Hav- Fiskeri- og Akvakulturfond. Læs mere om hvordan i vejledningen til tilskudsordningen.

 

Arkiv

I dette afsnit finder du vejledninger mv. fra tidligere ansøgningsrunder:

Vejledning Vandløbsrestaurering 2022 (ikke længere gældende)

Bekendtgørelse nr. 252 af 20. marts 2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Bekendtgørelse nr. 425 af 11. april 2019 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse nr. 291 af 27. marts 2020 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Vejledning vandløbsrestaurering 2020 runde 2

Vejledning vandløbsrestaurering 2020 runde 1 (webtilgængelig)

Vejledning vandløbsrestaurering 2019 runde 2 (webtilgængelig)

Vejledning vandløbsrestaurering 2019 runde 1 (webtilgængelig)

Bekendtgørelse nr. 386 af 9. april 2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Vejledning Vandløbsrestaurering 2018 runde 2 (webtilgængelig)

Bekendtgørelse nr. 1093 af 30. august 2018 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse nr. 115 af 16. februar 2018 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2017

Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2016, 1. runde

Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2015

Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2014

Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2013