Her kan du finde information om den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) og det danske program for 2021-2027.

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond har til formål, at bidrage til opnåel­­se af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæs­sige målsætninger i den fælles fiskeripolitik (Common Fisheries Policy, CFP), at fremme gennemfø­relse af EU’s havpolitik og at styrke international havforvaltning.

Størstedelen af fondens midler tildeles medlemsstater gennem nationale programmer, som skal godkendes af EU-Kommissionen.

Program godkendt af EU-Kommissionen

EU-Kommissionen har den 5. december 2022 godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF). Programmet skal bl.a. bidrage til EU-målsætninger om grøn omstilling, bæredygtig fiskeriforvaltning baseret på biologisk rådgivning, udvikling på land i kystnære områder, herunder kystfiskeri, og fremme af afsætning. Det skal medvirke til:

 • at dansk fiskeri og akvakultur indgår i den grønne omstilling med fremme af miljømæssig bæredygtighed og klimamålsætningerne,
 • at natur, miljø, vækst og beskæftigelse i både land og by fortsat opretholdes og udvikles og
 • at fiskerierhvervet rustes til at stå imod fremtidens udfordringer.

Læs det godkendte Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram her.

Den politiske aftale

Der er indgået en bred politisk aftale den 18. marts 2021 om fordeling af knap 917 mio. kr. fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for perioden 2021-2023.

Læs den politiske aftale af 18. marts 2021 om udmøntning af programmet for perioden 2021-2023.

Partnerskabsaftale for 2021-2027

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen, der danner rammen om samarbejde og koordination mellem EU-programmernes implementerende myndigheder og andre aktører.

Læs partnerskabsaftalen for 2021-2027.

Overblik over programmet

Formål med Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet

Det danske Hav-, Fiskeri og Akvakulturprogram 2021 til 2027 har til formål at bidrage til den miljømæssigt, konkurencemæssigt og socialt bæredygtige udvikling af fiskeri- og akvakulturerhvervene og samtidig understøtte den bæredygtige forvaltning af havene.

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet danner rammen om de tilskudsordninger målrettet fiskeri, akvakultur og miljø, som er medfinansieret af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvkakulturfond (EHFAF). Derfor er det en forudsætning for at få andel i EU-midlerne, at programmet og eventuelle ændringer godkendes af EU.

Konkret er formålet med programmet at opnå målsætningerne i EU’s fælles fiskeri- og havpolitik. Programmet skal desuden også bidrage til at nå de mål, EU har sat for den grønne omstilling, herunder EU’s grønne pagt. Samtidig skal programmet bidrage til at nå den danske målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. Dertil indgår anbefalingerne fra det blå klimapartnerskab også i baggrunden for programmet.

Der er lagt en strategi for programmet, hvor der lægges vægt på fire hovedområder:

 1. Grøn omstilling
 2. Bæredygtig fiskeriforvaltning baseret på biologisk rådgivning
 3. Udvikling af kystfiskeriet og på land i kystnære områder
 4. Fremme af afsætning

Unionsprioriteterne

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) bygger på fire unionsprioriteter, hvoraf der i det danske program er sat fokus på to af prioriteterne. Programmets indsatser tager udgangspunkt i en  SWOT-analyse, som indgår i det danske EHFAF-program. Analysen belyser de styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er for hav -, fiskeri – og akvakultursektoren og det akvatiske miljø. På baggrund af analysen har Fiskeristyrelsen identificeret de behov, som EHFAF-programmet skal adressere.

Nedenfor kan du læse mere om de Unionsprioriteter, som det danske program omfatter.

Unionsprioritet 1: Fremme af bæredygtigt fiskeri og genopretning og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer.

Følgende målsætninger for støtte er identificeret i det danske program:

1. Styrkelse af økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige fiskeriaktiviteter

Herunder vil Fiskeristyrelsen i løbet af programperioden åbne for følgende tilskudsordninger:

 • Investeringer i kystfiskeri
 • Grøn omstilling af fiskeriet
 • Maritim viden – Fiskeriforvaltning

2. Fremme af effektiv fiskerikontrol og -håndhævelse samt pålidelige data med henblik på vidensbaseret beslutningstagning

Herunder gives der støtte til:

 • Fiskerikontrol
 • Dataindsamling

3. Bidrag til beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer

Herunder vil Fiskeristyrelsen i løbet af programperioden åbne for følgende tilskudsordninger:

 • Vandløbsrestaurering
 • Implementering af miljøbeskyttelsestiltag
 • Marint affald

Unionsprioritet 2: Fremme af bæredygtige akvakulturaktiviteter og forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, som bidrager til fødevaresikkerheden i Unionen.

Følgende målsætninger  for støtte  er identificeret i det danske program:

1. Fremme bæredygtige akvakulturaktiviteter, som styrker konkurrenceevnen og sikre at aktiviteterne er miljømæssigt bæredygtige på lang sigt

Herunder vil Fiskeristyrelsen i løbet af programperioden åbne for følgende tilskudsordninger:

 • Investeringer i akvakultur
 • Grøn omstilling – akvakultur

2. Fremme afsætningen, kvaliteten og forædlingen af fiskevarer og akvakulturprodukter samt forarbejdningen heraf

Herunder vil Fiskeristyrelsen i løbet af programperioden åbne for følgende tilskudsordninger:

 • Produktions- og afsætningsplaner

Find yderligere oplysninger om tilskudsordninger

Du kan finde oplysninger om kommende ansøgningsrunder her. 

Her kan du tilgå Fiskeristyrelsens tilskudsguide. 

Hvis du vil modtage opdateringer, når vi åbner for ansøgningsrunder, kan du tilmelde til Fiskeristyrelsens nyhedsmails her.

Programmets gennemførelse og resultater

Fiskeristyrelsen overvåger gennemførelsen af programmet i form af status for hvor mange midler, der er tildelt projekter, og hvor mange midler, der er udbetalt til gennemførte projekter.

Indsatser under programmet skal bidrage til opfyldelse af de overordnede målsætninger for fonden. Der er fastlagt indikatorer i programmet, der skal måle output og resultater for hver specifik målsætning. Alle aktiviteter, der modtager støtte fra en af programmets tilskudsordninger, skal bidrage til de output og resultatindikatorer, der er relevante for den specifikke målsætning.

Data rapporteres løbende til Kommissionen. Se EU-Kommissionens platform for data om EU fonde og de nationale programmer.  

Se Kommissionens platform om status for gennemførelse af nationale programmer.

EU-regler

Forordningen, der sætter rammerne for fonden, blev vedtaget den 7. juni 2021. Du kan finde Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond her.

Se også EU-Kommissionens side om EHFAF. 

Du kan finde de fælles bestemmelser for EU's fonde, som blev vedtaget den 24. juni 2021, her.