Her kan man skrive en underrubrik om emnet

Som støttemodtager har du pligt til at synliggøre, at dit projekt er støttet af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF). Dette skal dokumenteres og opretholdes under projektperioden.

Synliggørelsen skal være proportional med støttens størrelse, og det er vigtigt, at du giver sammenhængende, effektive og forholdsmæssige målrettede oplysninger til forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden. Kommunikation og synliggørelse af projektet er støtteberettiget.

Du kan læse nærmere om kommunikationsforpligtelserne i menuen nedenfor.

Denne side beskriver kommunikationsforpligtelserne for tilskudsmodtagere af midler under Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF). Får du støtte fra en ordning under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), henviser vi til siden om informationsaktiviteter ved EHFF-tilskud.

Sådan skal du informere

Du skal synliggøre støtten gennem flere kanaler. Nedenfor kan du læse nærmere om dem, og hvordan disse skal benyttes.

Websted og sociale medier
Du skal synliggøre, at dit projekt er støttet af EHFAF ved at skrive om det på dit websted og på sociale medier, hvis sådanne findes. Skriv en beskrivelse af projektet, herunder mål og resultater, og angiv, at der er modtaget økonomisk støtte fra den Europæiske Union (EU).

Dokumenter og kommunikationsmateriale
Du skal fremhæve, at dit projekt er støttet af EHFAF på dokumenter og øvrigt kommunikationsmateriale;

 1. der vedrører promovering og gennemførelse af dit projekt, og
 2. som er beregnet til offentligheden eller deltagerne i dit projekt.

Det vil sige på publikationer, pjecer, brochurer, nyhedsbreve, annoncer, præsentationer, attester, deltagerbeviser og lignende.

Fysisk skiltning
Ved støtte til projekter, hvis samlede udgifter overstiger 100.000 EUR og indebærer fysiske investeringer, skal du opsætte varige plader og skilte, når projektet starter eller erhvervet udstyr installeres. Skiltningen skal vise EU’s logo og være tydeligt synligt for offentligheden.

For projekter, der ikke falder under ovenstående, skal du på et tydeligt synligt, offentligt sted opsætte mindst én plakat med en minimumsstørrelse på A3 eller tilsvarende elektronisk visning med information om projektet, hvor den økonomiske støtte fra EU fremhæves.

Hvis støttemodtageren er en fysisk person, skal vedkommende så vidt muligt sikre, at der er passende information tilgængelig på et sted, der er synligt for offentligheden eller gennem elektronisk visning på stedet.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige krav til, hvordan EU's logo skal vises. Du kan læse nærmere om disse krav i det efterfølgende afsnit.

For projekter med samlede omkostninger over 10 mio. EUR
Støttemodtager skal for operationer af strategisk betydning og projekter med samlede omkostninger, der overstiger 10 mio. EUR, tilrettelægge et kommunikationsarrangement eller en kommunikationsaktivitet. Den specifikke aktivitet besluttes efter, hvad der er relevant. EU-Kommissionen og den ansvarlige forvaltningsmyndighed skal inddrages rettidigt.

Der gælder særlige krav til, hvordan EU's logo skal vises. Du kan læse nærmere om disse krav i det efterfølgende afsnit.

Krav til brug af Den Europæiske Unions logo

Som støttemodtager skal du bruge EU-logoet i din kommunikation.

Der er særlige krav til, hvordan EU's logo skal vises:

 • Logoet skal være tydeligt afbildet på alt kommunikationsmateriale, der er rettet til offentligheden og projektdeltagere.
 • Logoet skal være fulgt af teksten ”Finansieret af Den Europæiske Union” eller ”Medfinansieret af Den Europæiske Union” medmindre det allerede fremgår af logoet.
 • I direkte forbindelse med logoet kan følgende skrifttyper anvendes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoa, Ubuntu eller Verdena. Kursivering, understregning eller andre skriftsnit må ikke anvendes.
 • Teksten må ikke berøre logoet.
 • Den valgte skriftstørrelse skal være proportionel med logoets størrelse.
 • Skriftens farve skal være ”reflex blue” (den samme farve som EU’s flag), sort eller hvid, afhængigt af baggrunden.
 • Logoet må ikke ændres eller kombineres med andre grafiske elementer eller tekster. Hvis der vises andre symboler ud over logoet, skal logoet have mindst samme størrelse målt i højde eller bredde som det største af de øvrige symboler.
 • Der må ikke afbildes nogen andre former for visuel identitet eller symboler end logoet til at illustrere støtten fra EU.

Bemærk, at der er designkrav til logoet, hvilket blandt andet betyder, at logoet ikke må vrides og strækkes. Hvis du er i tvivl, om dit logo lever op til designkravene, kan du konsultere bilag IX i de fælles bestemmelser for EU's fonde.

Du kan finde officielle EU-logoer i det følgende afsnit. Der findes en uddybende vejledning til brugen af EU’s logo i forbindelse med kommunikation af EU-finansiering:

Brugen af EU-logoet i forbindelse med EU-programmer (europa.eu)

EU’s logo må ikke være fulgt af anden tekst end ovennævnte, heller ikke ”Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond”. Der opfordres dog til omtale af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) på anden vis, f.eks. som hashtags på sociale medier eller andre former for kommunikationsmateriale, men dette er ikke et krav.

Logoer til brug ved synliggørelse

Her kan du finde logoer til benyttelse ved synliggørelse af EU-støtte.

Du kan finde flere versioner af logoet på EU's designhjemmeside.

Husk altid at overholde de ovenfor nævnte krav til brug af EU's logo.

Vejledning til formater
Png-filer er billed- eller pixel-filer, som ikke kan skaleres op i større størrelse, uden at de mister kvaliteten og bliver uskarpe. De kan bruges til opsætning i f.eks. Word eller web. De kan åbnes fra alle computere.

Jpg-filer er et udbredt brugt billedformat.

Eps-filerne er skalerbare vektorfiler til professionelt brug, hvis de åbnes i programmet Illustrator. De kan vises i billedbehandlingsprogrammer, placeres i Word og er en billedfil i god oplysning.

Få hjælp til dit materiale med online generator til plakater
EU-Kommissionen har udviklet en online platform, hvor du kan generere blandt andet korrekt opstillede plakater og billboards. Platformen er tilgængelig for alle og genererer en PDF-filer klar til print i fem simple skridt.

EU's online generator

Dokumentation af synliggørelse af EU-støtte

Når du søger om tilsagn til tilskud, skal du beskrive, hvordan du forventer at overholde dine forpligtelser i forhold til projektets formål og synliggørelse af EU-støtten.

Ved anmodning om slutudbetaling, når projektet afsluttes, skal du oplyse om, hvordan du har synliggjort EU-støtten. Du vil blive bedt om at indsende fotos til dokumentation for overholdelse af dine forpligtelser i forhold til synliggørelsen af støtten fra EU.

Ved manglende synliggørelse af EHFAF-tilskud

Hvis du som støttemodtager ikke overholder dine forpligtelser til synlighed af EHFAF-tilskud og der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, kan Fiskeristyrelsen annullere op til 3 pct. af tilskuddet til projektet. Dette vurderes ved anmodning om udbetaling.

EU's rettigheder til kommunikations- og synlighedsmateriale

Efter anmodning skal støttemodtager stille kommunikations- og synlighedsmateriale til rådighed for EU (herunder institutioner, organer, kontorer og agenturer), der har ikke-eksklusiv og uigenkaldelig licens til at anvende sådant materiale. Dette må ikke kræve betydelige yderligere omkostninger eller en betydelig administrativ byrde for dig som støttemodtager.

EU’s licens til intellektuelle ejendomsrettigheder tillægger EU mindst følgende rettigheder:

 • Intern brug, dvs. retten til at reproducere og kopiere kommunikations- og synlighedsmateriale og give adgang til disse materialer for Unionens institutioner og agenturer, medlemsstaternes myndigheder, samt disses ansatte.
 • Reproduktion af kommunikations- og synlighedsmateriale, uanset hvordan eller i hvilken form, enten helt eller delvis.
 • Formidling af kommunikations- og synlighedsmateriale ved hjælp af alle kommunikationsmidler.
 • Udbredelse af kommunikations- og synlighedsmateriale i enhver form.
 • Opbevaring og arkivering af kommunikations- og synlighedsmateriale.
 • Viderelicensering af rettighederne til kommunikations- og synlighedsmateriale til tredjemand.

10 gode råd til overholdelse af kommunikation og synlighed af EU-støtte

EU har samlet 10 gode råd til, hvordan du som støttemodtager overholder dine forpligtelse i forhold til kommunikation og synliggørelse af EU-støtten.

 1. Som modtager af EU-støtte er du forpligtet til at anerkende og sikre synlighed af den modtagne EU-støtte.
 2. Du skal i din kommunikation henvise til EU’s politiske prioriteter.
 3. Deltag i specifikke kommunikationsaktiviteter.
 4. Brug EU-logoet korrekt og synligt.
 5. Vis en kortfattet finansieringserklæring, hvor EU-støtten nævnes.
 6. Angiv korrekte oplysninger.
 7. Inddrag EU i din kommunikation.
 8. Husk, at kommunikation og synliggørelse er støtteberettiget.
 9. Giv EU ret til at bruge dine kommunikationsmaterialer.
 10. Hvis du ikke overholder kravene om kommunikation og synlighed, kan din støtte blive reduceret.

EU's hjemmeside Kommunikation og synliggørelse beskriver nærmere om de 10 gode råd til overholdelse af det.