Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Formål

Styrke virksomheders anvendelse af innovative løsninger gennem tilskud til investeringer indenfor forarbejdning af fiskevarer eller akvakulturprodukter, og herigennem fremme værditilvækst i virksomhederne.

Hvad gives der tilskud til?

Projekter, som omfatter produkter, organisation, processer eller teknologier inden for forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Der skelnes mellem tre typer innovation i ordningen: a) Nye produkter og produktvarianter, der giver en højere værditilvækst (økonomisk dækningsbidrag) og dermed styrker virksomhedens konkurrenceevne. b) Ny proces og teknologi: Succesfuld udnyttelse af nye teknologier og/eller processer, der forbedrer virksomhedens fremstillingsproces væsentligt, og giver en styrket konkurrencefordel i markedet - herunder kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. c) Ny organisering: Større forandringer inden for organisering og kompetencer, fx distribution, der styrker virksomhedens konkurrenceevne.

Hvem kan søge?

Virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 mio. euro eller en årlig samlet balance, der ikke overstiger 43 mio. euro.

Tilskuddets størrelse

Der er afsat 10 mio. kr. til ordningen. Tilskuddet kan udgøre op til 30 % af virksomhedens investering og kan være på maks. 2,2 mio.kr.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en erklæring om antagelighed:
Erklæring om antagelighed

Fuldmagtsbrev (webtilgængelig)

Ansøg om udbetaling

Læs først udbetalingsvejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Ansøgningsskema til udbetaling

Fuldmagtsbrev

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere:
Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport: 
Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF.
  • Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (meddelt under nummer K(2003) 1422), EU-Tidende 2003, nr. L 124; af 20. maj 2003.
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.
  • Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og reguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999.

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse

Vejledning om opretholdelseskrav

Der er krav om opretholdelse af en investering, når man som tilsagnshaver har modtaget tilskud under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledningen beskriver, hvad man som tilsagnshaver har af rettigheder og pligter, og hvordan man som tilsagnshaver skal forholde sig, hvis man ikke opretholder den investering, man har fået tilskud til.

Læs mere i vejledning om opretholdelse ved at følge linket:
Vejledning om opretholdelse