Dataindsamling

Formål

Formålet med ordningen er, at indsamle data om fiskeriet i Danmark, så der etableres et datagrundlag til at forvalte fiskeriet.

De data, der skal indsamles, vedrører biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske forhold. Det er en opgave, som Danmark er forpligtet til at udføre.

Hvad gives der tilskud til?

Der kan gives tilskud til;

  • indsamling, forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige analyser og gennemførelse af den fælles fiskeripolitik. 
  • Nationale og tværnationale, flerårige stikprøveprogrammer. O
  • vervågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri til havs, inklusiv overvågning af bifangster af marine organismer som f.eks. havpattedyr og havfugle. 
  • Forskningsundersøgelser til havs. 
  • Deltagelse i nationale, regionale og supra-regionale koordineringsmøder for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. 
  • Deltagelse i møder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, hvor EU er kontraherende part eller observatør, for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. 
  • Deltagelse i møder i internationale organer, der har til opgave at give videnskabelig rådgivning, for repræsentanter fra medlemsstaterne og regionale myndigheder. 
  • Forbedring af dataindsamling- og dataforvaltningssystemer. 
  • Gennemførelse af pilotundersøgelser for at forbedre de nuværende dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer.

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud kan gives til offentligretlige myndigheder eller tekniske institutter, der har erfaring med indsamling af data om fiskeriet til brug for rapportering til EU til gennemførelse af den nationale arbejdsplan, som er sendt til EU Kommissionen. Aktuelt er ansøgerfeltet: DTU Aqua, Danmarks Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (IFRO).

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 80 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskud til projekterne finansieres 100 % af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Den resterende nationale andel på 20 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet tilvejebringes af ansøger. Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter.

Du kan læse mere om dataindsamlingsplanerne og årsrapporterne ved at følge linket: 
www.dcf-denmark.dk

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Ansøg om udbetaling

Inden du søger om udbetaling, bør du orientere dig i vejledningen.

Læs først vejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Når du er klar til at søge om udbetaling, skal følgende dokumenter udfyldes og fremsendes til Fiskeristyrelsen:

Ansøgningsskema til udbetaling

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport Fiskerikontrol - Myndighed

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere: 
Skema til lønberegning

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive, hvilke informationsaktiviteter der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse