Der er på det seneste observeret forekomst af almindelig tun i farvandene omkring Danmark. Tunen er en eftertragtet art og mange ønsker mulighed for at fiske efter arten.

Overordnet set har Danmark ikke fiskerimuligheder efter almindelig tun. Dog er det nu blevet muligt for lystfiskere at ansøge om tilladelse til at fiske og lande den blåfinnede tun.

Lystfiskere, der ønsker at ansøge om tilladelse til at fiske og lande blåfinnet tun, kan læse mere om kravene dertil nedenfor under "Lystfiskeri efter tun".

EU deltager i en række regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, der danner ramme for et regionalt samarbejde om bevarelse og forvaltning af tunbestande.

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) er ansvarlig for bevaring af tun og tun-lignende arter i Atlanterhavet og Middelhavet. ICCAT blev etableret i 1969 og har i dag 51 kontraherende parter. EU har været medlem af ICCAT siden november 1997. De kvoter, som er fastsat i ICCAT for fiskeri efter almindelig (blåfinnet) tun, gælder både for det erhvervsmæssige fiskeri og for fritids- og sportsfiskeri.

Lystfiskeri efter tun

Den 15. juli 2022 træder nye regler i kraft om lystfiskeri af almindelig tun (bedre kendt som ”blåfinnet” tun) med stang i Danmark i 2022. Muligheden er opstået på baggrund af, at Danmark har byttet sig til fem tons tunkvote i 2022.

Du kan læse bekendtgørelse nr. 1140 af 10/07/2022 om lystfiskeri efter almindelig tun i 2022.

For at kunne søge tilladelse til at deltage i tunfiskeriet, skal man være lystfisker og deltage i DTU Aqua’s mærkningsprojekt for tun i 2021. Ansøgningen skal således være knyttet til en båd, der deltager i mærkningsprojektet, og der kan kun indsendes én ansøgning pr. båd. Fiskeristyrelsen uddeler kun tilladelse til tunfiskeriet efter ansøgning. Hver tilladelse giver mulighed for at fange og bringe én enkelt tun i land. Ansøgningen skal sendes til Fiskeristyrelsen som brev eller som mail på følgende mailadresse: licensadm@fiskeristyrelsen.dk senest den 20 juli 2022.

Hent ansøgningsskema til manuel indtastning her.

Hent ansøgningsskema til elektronisk indtastning her.
(vi anbefaler, at du gemmer det elektroniske ansøgningsskema på din enhed, inden det udfyldes!)

Det er vigtigt, at der senest 12 timer efter landing af tun indsendes en fangstrapportering til Fiskeristyrelsen. Dertil anvendes det nedenstående fangstrapporteringsskema, som skal sendes som mail til Fiskeristyrelsen på følgende mailadresse: regulering@fiskeristyrelsen.dk

Hent fangstrapporteringsskema til manuel indtastning her.

Hent fangstrapporteringsskema til elektronisk indtastning her.
(vi anbefaler, at du gemmer det elektroniske fangstrapporteringsskema på din enhed, inden det udfyldes!)

Fiskeriet skal foregå i perioderne fra den 1. august til den 19. august 2022, fra den 5. september til den 23. september 2022 og igen fra den 3. oktober til den 31. oktober 2022 i den danske del af Skagerrak og Kattegat.

Erfaringer fra DTU Aquas projekt viser, at tun fisket på stang i gennemsnit vejer ca. 250 kg. Da den danske tunkvote i 2022 er på 5 tons, uddeles der derfor i udgangspunktet 20 stk. tilladelser. På baggrund af de indkomne ansøgninger oprettes der en venteliste, såfremt det bliver muligt at udstede yderligere tilladelser.

Der er en række krav, der skal opfyldes for at komme i betragtning til tilladelsen og regler for gennemførelse af fiskeri og landing:

  • Kun både og personer, der har deltaget i DTU Aqua’s mærkningsforsøg, kan søge om tilladelse
  • Der kan kun søges om én tilladelse pr. båd, og der kan kun fiskes én tun pr. tilladelse
  • Der er krav om melding om afsejling fra og ankomst til havn
  • Ved fangst af tun kan disse kun landes i Skagen havn og Gilleleje havn
  • Der er krav om at den fangede tun skal vejes og måles ved akkrediteret vejer og måler. Udgifter hertil afholdes af tilladelsesindehaveren
  • Den landede tun skal umiddelbart herefter stilles til rådighed for DTU Aqua med henblik på udtagning af prøver i videnskabeligt forskningsøjemed
  • Senest 12 timer efter landing af tun skal der indsendes en fangstrapportering til Fiskeristyrelsen
  • Tun eller dele heraf fanget i lystfiskeri fiskeri må ikke gøres til genstand for salg eller omsætning

Fiskeristyrelsen har lavet en folder om reglerne for melding og indrapportering ved fiskeri efter almindelig tun.

Du kan læse folderen her

Du kan hente folderen til udskrivning her

Tilladelse til fiskeri af tun med stang - lystfiskeri fra 1. august

Fakta om den danske tunkvote på fem tons i 2022:

Danmark har ekstraordinært i 2022 byttet sig til fem tons almindelig tun fra Spanien. Da der er tale om et kvotebytte, reduceres den spanske tunkvote og der vil således ikke blive fisket flere fisk, end det tilkommer EU at fiske inden for de fastsatte kvoter. EU's kvote på tun er aftalt inden for rammerne af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet.

Bekendtgørelsen, der indeholder regler for lystfiskeri efter tun i dansk farvand, gælder kun for 2022 for en begrænset mængde tun. 

Det er uvist, om der også i de kommende år bliver mulighed for at bytte tun til Danmark.

 

Fritidsfiskeri efter tun

Fritidsfiskeri efter almindelig tun kan kun finde sted, når der af en national kvote er afsat en specifik andel hertil. Medlemsstater, som ikke har egne kvoter, kan derfor ikke tillade fritidsfiskeri efter almindelig tun.

Danske fritidsfiskere kan derfor ikke lovligt fiske efter almindelig tun, og eventuel fangst af almindelig tun skal derfor straks genudsættes.

Erhvervsfiskeri - Tekniske bevaringsforanstaltninger

Der gælder en mindstestørrelse for almindelig tun på 30 kg eller 115 cm. Almindelig tun under mindstemålet, levende eller død, skal genudsættes eller smides ud.

Fartøjsførere må højst opbevare 20 % almindelige tun af den samlede fangst i vægt om bord. Hvis den tilladte bifangstprocent overskrides, skal fisken genudsættes levende eller død.

Døde fisk fanget som bifangst må ikke smides ud, så længe bifangstkvoten, der er til rådighed for medlemsstater, der ikke har egne kvoter, ikke er opbrugt, men skal landes, rapporteres og trækkes fra bifangstkvoten.

Er bifangstkvoten opbrugt, skal almindelig tun levende som død genudsættes/smides ud.

Kontrolregler

Førere af fiskerfartøjer, der ønske at lande bifangster, skal lande disse i udpegede havne. Danmark har p.t. ikke udpeget følgende havne: , men forventer over for EU-Kommissionen at notificere havnene Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Bønnerup, Grenå og Gilleleje.

Registrering af fangst af almindelige tun skal i logbogen ske i vægt, som det er tilfældet for andre arter.

Fartøjsførere, der ønske at lande evt. bifangst af tun, skal anmelde dette til Fiskeristyrelsen mindst 4 timer før ankomst til havn. Eventuel melding skal indtil videre foretages telefonisk på telefonnummer 72 18 56 09.

Fartøjsførere skal i landingsopgørelsen registrere almindelige tun i vægt og i antal.

Et fangstopgørelsesdokument (eBCD) for almindelig tun skal udfyldes og efterfølgende valideres af de danske myndigheder. Der findes for nærværende et papirbaseret eBCD, og et elektronisk er under udvikling. Den fuldstændige overgang til eBCD er planlagt til marts 2016. Hvis almindelig tun skal eksporteres, anbefales, at der indtil videre anvendes et papirdokument, idet ikke alle importerende lande for nærværende anerkender den elektroniske version af BCD. Fangstopgørelsesdokument (BCD) for almindelig tun fås ved henvendelse til Fiskeristyrelsens FMC (døgnvagten).

Markedsføring

Erhvervsfiskere kan lande, udbyde og sælge almindelig tun taget inden for gældende bifangstkvote og under iagttagelse af gældende tekniske bevaringsforanstaltninger og kontrolregler.

Der henvises endvidere til ICCAT´s hjemmeside og EU-Kommissionens hjemmeside (DG-MARE).

Det er DTU AQUA som indsamler viden omkring forekomst af tun i Danmark. Du kan læse mere omkring observationerne på DTU Aqua´s hjemmeside

Kvoteudnyttelse for lystfisket tun

Nedenfor er links til tabeller over registredede fangster af tun. Siden for det enkelte år vil være blank frem til der er registreret data for fangst i det pågældende år.

Registreret fangst og kvoteudnyttelse i 2022

Registreret fangst og kvoteudnyttelse i 2021