Rekreativt fiskeri efter ål i saltvand

Her finder du regelsættet for rekreativt fiskeri efter ål i saltvand. Regelsættet er udarbejdet for at opfylde kravene fastsat i EU-regi med henblik på genopretning af bestanden af europæisk ål.

Den 1. juli 2022 træder bekendtgørelse nr. 844 af 13. juni 2022 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri efter ål i saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023 i kraft, hvilket betyder, at det i den periode er forbudt at udøve fiskeri efter ål.

Ålestopbekendtgørelsen for 2022/2023

Lukkeperiode for fiskeri efter ål i saltvand

Ny bekendtgørelse om lukkeperiode for fiskeri efter ål i saltvand træder i kraft den 1. juli 2022. Bekendtgørelsen fastsætter en ny ålelukkeperiode i Danmark i forhold til foregående sæsoner.

Det er besluttet at lukkeperioden i Danmark skal ligge fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023.

Der kan læses nærmere om ændringen af bekendtgørelsen her.

Lukkeperioden gælder for både det erhvervsmæssige og det rekreative fiskeri efter ål i saltvand. Med bekendtgørelsen er det ikke tilladt, for hverken det erhvervsmæssige eller det rekreative fiskeri efter ål i saltvand, at opbevare levende ål i f.eks. hyttefade, opbevaringsruser og lignende under lukkeperioden.

Hvis ål fanges i lukkeperioden, skal disse straks genudsættes.

Ål må ikke opbevares i hyttefade, opbevaringsuser eller lignende efter lukkeperiodens start den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023. Ålen skal være taget op af hyttefade, opbevaringsruser og lignende inden lukkeperiodens start den 1. november 2022.

Yderligere oplysninger

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.

Hvis du er journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 72 18 58 05.

Baggrund for bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen udmønter forpligtelsen i Rådets Forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022 om fiskerimuligheder for 2022. Artikel 13 i forordningen pålægger hver medlemsstat at fastsætte et forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand (lukkeperiode) i en sammenhængende periode på tre måneder, som lægges mellem den 1. august 2022 og den 28. februar 2023.

Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at lukkeperioden fastsættes for at sikre, at forbuddet omfatter perioderne med den største migration (gydevandring) af europæiske ål. Det fremgår endvidere, at lukkeperioden skal gælde alt fiskeri som defineret i grundforordningens artikel 4, stk. 1, nr. 28). Det betyder, at det ikke længere vil være tilladt at opbevare levende ål om bord, i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende i lukkeperioden.

DTU Aqua har udarbejdet et notat bl.a. vedr. vandringsperioden for blankål i danske farvande. Det fremgår bl.a., at blankålens vandring kan foregå hele året, men med størst intensitet om efteråret. DTU Aqua har sammen med andre forskningsinstitutioner gennemført et projekt om ålens vandring med elektronisk mærkning af ål. Data fra dette projekt viser, at vandringen foregår i perioden oktober til februar med den største intensitet i november og december måned og med næsten lige stor vandring i henholdsvis oktober, januar og februar.

Regelsættet

Bekendtgørelse nr. 844 af 13. juni 2022 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2022 til og med 31. januar 2023.

Bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Rådets Forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande.

Den danske åleforvaltningsplan

Ud over lukkeperioden foregår den generelle indsats for beskyttelse af den europæiske ål som hidtil med opfyldelse af kravene i henhold til EU’s åleforordning og den danske åleforvaltningsplan.

Høring om genoprettelse af bestanden af europæiske ål

Forud for udstedelse af regelsættet iværksatte det daværende Fiskeridirektoratet den 22. september 2008 en høring vedr. gennemførelse af Rådets forordning om foranstaltninger til genoprettelse af bestanden af europæisk ål. Gennemførelsen vedrører alle former for fiskeri både erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri i saltvand og ferskvand.

Åleforvaltningsplan

Høringssvar

Høringsbrev af 220908

Bilag A

Bilag B

Udkast til bkg om betingelser for erhvervsmæssigt fiskeri af ål

Bilag C

Udkast til bkg om rekreativt fiskeri

Bilag C1

Bilag C2

Bilag D

Høringsliste

Brev af 160108 til deltagerne i ålemødet i Fiskeridirektoratet den 310108

Rfo. nr. 1100/2007 af 180907

Notat af 061207 fra DTU om åleforvaltningsplan i Danmark

Fiskeridirektoratets notat af 110308 vedr. indkomne ideer og kommentarer

Brev af 0603087 fra Dansk Amatørfiskerforening

Notat af 300108 fra Direktoratet for FødevareErhverv

Fiskeridirektoratets resume fra ålemødet den 310108

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion

Forklarende materiale til åleforvaltningsplanen

Report eel regulation

Second Danish progress report on eel regulation and emp

Third Danish progress reort on eel regulation

Fourth Danish progress report eel management