Produktions- og Afsætningsplaner (PAP)

Formål

Formålet med tilskudsordnignen er at yde støtte til producentorganisationernes forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner, for derigennem at fremme producentorganisationernes arbejde for at nå målene i den fælles fiskeripolitik.

Hvad gives der tilskud til?

Ordningen skal fremme aktiviteter, der bidrager til de centrale mål om bæredygtighed of reduktion af uønskede fangster. Tilsagn kan gives til tilskud til forberedelse, gennemførelse, overvågning og administration af produktions- og afsætningsplaner for aktiviteter omfattet af nedenstående liste:

  1. Udvikling og implementering af den fælles fiskeripolitik nationalt og internationalt.
  2. Dataindsamling og fiskerforskersamarbejde med henblik på bæredygtig forvaltning af fiskebestande og optimering af eksisterende og udvikling af nye fangstredskaber og fangstmetoder.
  3. Aktiviteter, der medvirker til at reducere uønskede fangster.
  4. Aktiviteter med henblik på bedre håndtering, udnyttelse og afsætning af uønskede fangster.
  5. Aktiviteter vedrørende sporbarhed.
  6. Aktiviteter vedrørende bæredygtighedscertificering.
  7. Aktiviteter vedrørende afsætningsfremme.
  8. Aktiviteter vedrørende udvikling af fartøjer og udstyr ombord med henblik på højnelse af arbejdsmiljø.
  9. Aktiviteter med henblik på information og oplysning om den fælles fiskeripolitik.
  10. Aktiviteter, der kan bidrage til at forbedre den økonomiske fortjeneste.

Hvem kan søge?

Producentorganisationer, som er anerkendt af Fiskeristyrelsen.

Tilskuddets størrelse

Der er afsat 10,8 mio. kr. til tilskudsordningen.

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 75 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (70 %) og delvist af nationale midler (30 %).

Producentorganisationens opfyldelse af krav for anerkendelse

Du skal som producentorganisation opfylde en række betingelser for (fortsat) at opnå anerkendelse som producentorganisation.

Medlemsstaterne er forpligtede til regelmæssigt at føre tilsyn og kontrol med producentorganisationerne for fortsat anerkendelse.

Kontrollen har til formål at sikre, at producentorganisationer, der er anerkendt af Fiskeristyrelsen, fortsat opfylder betingelserne for anerkendelse. Du kan i listen herunder finde en vejledning, der beskriver processen for anerkendelse af producentorganisationer, samt hvordan disse kontrolleres effektivt, herunder hvilke informationer der indgår i kontrollen, og hvordan de efterprøves.

Ansøg om tilskud

I søger om tilsagn om tilskud på Fiskeristyrelsens tilskudsportal:

Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS

Bemærk at I skal logge ind med NemID medarbejdersignatur for at søge:

NemID medarbejdersignatur

Start med at læse nærmere i vejledningen.

Vejledning Produktions- og Afsætningsplaner 2022

Vi anbefaler også, at I har vejledningen ved jeres side, når I søger om tilsagn til tilskud.

Øvrigt materiale

Ansøg om ændringer

Hvis I ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal I skriftligt ansøge herom. Det gør I ved at kontakte sagsbehandleren med et ønske om ændringer via Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS.

Jeres ansøgning om ændring skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

I kan læse mere om ændringer i projektet i vejledningen.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Ansøg om udbetaling

Inden I søger om udbetalng, bør I orientere jer i vejledningen til tilskudsordningen.

En vejledning til udbetaling af tilskud følger på denne side.

Når I vil søge om udbetaling, skal I gøre dette gennem Fiskeristyrelsens tilskudsportal:
Fiskeristyrelsens tilskudsportal TAS

Tilskudsportalen udløser et udbetalingsskema. Skemaet udfyldes og vedlægges alle relevante bilag, såsom udgiftsbilag og -oversigter, nødvendige tilladelser, dokumentation for udbud, lønoversigt og årsrapport.

Følg vejledningen til udbetaling af tilskud nøje, når I søger.

I skal opbevare alle dokumenter indtil 5 år fra den 31. december i året, hvor slutudbetalingen finder sted. Det inkluderer blandt andet faktura og dokumentation for betaling af en indkøbt genstand.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 EU-regler (forordninger og direktiver)

Informationsforpligtigelse

I er forpligtede til at synliggøre støtten fra EU. I kan læse mere om forpligtelsen og hvordan I overholder den i vejledningen.

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer og løbende kontrol af anerkendelse

Herunder kan du læse mere om, hvordan processen for anerkendelse af producentorganisationer, samt hvordan disse kontrolleres effektivt, herunder hvilke informationer der indgår i kontrollen, og hvordan de efterprøves.

Vejledning vedrørende kontrol med at anerkendte producentorganisationer overholder betingelser for anerkendelse

Arkiv