Kompensation til torske- og sildefiskere i Østersøen 2020

Formål

Formålet med ordningen er at tilvejebringe økonomisk støtte til de torske- og sildefiskere, der er særlig berørt af kvotereduktionerne i Østersøen i 2020.

Torskekvoterne i Østersøen er i 2020 blevet reduceret med hhv. 60 procent i vestlig Østersø og 92 procent i østlig Østersø. Ligeledes er kvoten for sild i den vestlige Østersø reduceret med 65 procent. Reduktionerne i kvoterne gennemføres for at beskytte torske- og sildebestanden i Østersøen. Tiltaget har imidlertid alvorlige økonomiske konsekvenser for torske- og sildefiskerne i Østersøen.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af erhvervsfiskere med A-status og erhvervsfiskerselskaber, der lever op til følgende betingelser:

 • Er aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2020.
 • Har enten fået tildelt en licens med tilhørende kvote(r) til at fiske torsk i østlig Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø pr. 1. januar 2020, eller landet torsk i østlig Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø i referenceperioden 2017-2019.
 • Har landingsværdier fra Østersøen, der udgør minimum 30 procent af de samlede landingsværdier i referenceperioden.
 • Lever op til reglerne om antagelighed mv. som fastsat i reglerne for kompensation i ordningens bekendtgørelse:
  Ordningens bekendtgørelse.

Hvad gives der tilskud til?

Ordningen skal kompensere for tabt indtjening til de torske- og sildefiskere, der er særlig berørt af torske- og sildekvotereduktionerne i Østersøen i 2020. Se betingelserne i tilskudsordningens vejledning.

Tilskuddets størrelse

Ordningen kompenserer for faldet i værdien af den enkelte ansøgers fiskerettigheder fra 2019-2020.

Kompensationen vil blive beregnet på baggrund af faldet i værdien af ansøgers licens- eller landingsværdier for sild eller torsk i vestlig Østersø eller torsk i østlig Østersø i 2020.

Der er afsat 10 mio. kroner til at kompensere torske- og sildefiskerne i Østersøen i 2020.

Ordningen finansieres udelukkende med nationale midler fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kompensationen ydes som et såkaldt de minimis-tilskud. Jf. EU-reglerne om de minimis-tilskud kan du højest modtage EUR 30.000 (ca. DKR 223.500) over en treårig regnskabsperiode. Hvis du eksempelvis har modtaget EUR 8.000 i de minimis-tilskud i 2018, kan du højest modtage EUR 22.000 i denne ordning.

Der anvendes en minimumsgrænse for udbetalt kompensation på 15.000 kroner. Kompensationsbeløb under denne grænse bortfalder.

Materiale til ansøgning om kompensation

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om kompensation. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om kompensation

I dette afsnit kan du finde materiale til, når du vil søge om kompensation.

Start med at læse nærmere i vejledningen:

Du kan søge om kompensation ved at sende en ansøgning til Fiskeristyrelsen per sikker e-mail til tilskud@fiskeristyrelsen.dk

Du kan også downloade et fuldmagtsbrev:

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport:

*Vær opmærksom på, at punkt 10 i ansøgningsskemaet og i bilaget til vejledningen (vedrørende alvorlige overtrædelser) er blevet tilrettet i tråd med ordningsbekendtgørelsen den 6 juli 2020 kl. 13.45.

Myndighedsproces

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen kvitterer for modtagelse af ansøgningen indenfor syv arbejdsdage. Kvitteringen vil blive sendt til din E-boks.

Ved ansøgningsperiodens udløb foretager Fiskeristyrelsen en beregning med udgangspunkt i dine fremsendte oplysninger samt landings- og aktivitetsdata fra Fiskeristyrelsens registre og på baggrund af ordningens betingelser.

På denne baggrund træffer Fiskeristyrelsen afgørelsen, om der skal udbetales kompensation – samt hvor meget - eller om der skal gives afslag.

Hvis der ikke er midler til at udbetale fuld kompensation til samtlige ansøgninger, reduceres kompensationsbeløbene forholdsmæssigt for samtlige projekter.

Fiskeristyrelsen er udbetaler af tilskud.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 EU-regler (forordninger og direktiver)

 • Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren.

 • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

 • Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og reguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999.

FAQ

Q.1. Hvor finder jeg ansøgningskemaet? 

Ansøgningsskemaet findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, Fiskeristyrelsen.dkTilskudsguide under Kompensation til torske- og sildefiskere i Østersøen 2020.

Q.2. Hvordan skal jeg udfylde ansøgningsskemaet?

Bagerst i vejledningen kan du finde en guide til hvordan du udfylder hver enkelt felt i ansøgningsskemaet.

Det er vigtigt, at du udfylder relevante felter i ansøgningsskemaet. Der gives afslag, hvis de påkrævede oplysninger i ansøgningen ikke er afgivet.

Q.3. Hvordan kan jeg være sikker på at Fiskeristyrelsen har modtaget min ansøgning?

Når Fiskeristyrelsen har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail inden for syv arbejdsdage. Kvitteringsmailen sendes med sikker post til din E-boks.

Q.4. Jeg har endnu ikke modtaget svar på min ansøgning – hvornår kan jeg forvente at få et svar?

Sagsbehandlingstiden er ca. tre måneder. Hvis din sag er fuldt oplyst, kan du altså regne med at få svar i midten af november.

Svaret vil blive sendt med sikker post til din E-boks.

Q.5. Hvor mange penge kan jeg få i kompensation?

Fiskeristyrelsen kan ikke på forhånd oplyse, hvor meget du kan få i kompensation.

Dit kompensationsbeløb afhænger af hvor mange ansøgninger Fiskeristyrelsen modtager.

Q.6. Hvad betyder det, at kompensationen udbetales som en de minimis-ordning?

Kompensationsordningen for torsk og sild i Østersøen 2020 kategoriseres som statsstøtte.

’De minimis’ er betegnelsen for den bagatelgrænse for, hvornår tilskud til en ansøger betragtes som lovlig statsstøtte.

På fiskeriområdet må en ansøger ifølge EU’s statsstøtteregler maksimalt modtage EUR 30.000 over en periode på tre regnskabsår (indeværende + to foregående). Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, må du i perioden 2018-2020 højest modtage ca. 223.500 kroner.

Hvis du i løbet af de seneste tre regnskabsår (2020, 2019 og 2018, såfremt dit regnskab følger kalenderåret) har modtaget anden de minimis-støtte, eksempelvis ifm. kompensationsordningen for torskefiskeri i Østersøen i 2018, skal du anføre beløbet i dit ansøgningsskema. Dette beløb vil blive modregnet dit kompensationsbeløb under denne ordning.