Kompensation til ålefiskere

Formål

At kompensere ålefiskerne i saltvand for tabt indtjening som konsekvens af den indførte lukkeperiode fra 1. november 2018 til 31. januar 2019.

Tilskudsordningen skal afbøde det indtægtstab, som de danske ålefiskere pådrages som konsekvens af det indførte forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand i perioden 1. november 2018 til og med 31. januar 2019.

Hvad gives der tilskud til?

Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan ansøge om kompensation. Ansøger skal opfylde følgende betingelser for at være berettiget til at modtage kompensation:

 • Ansøger skal for kalenderårene 2018 og 2019 have en gyldig tilladelse til at fiske ål.
 • Ansøgers andel af fangster af ål skal udgøre minimum 30 pct. af ansøgers gennemsnitlige, årlige samlede landingsværdi i 2015, 2016 og 2017.
 • Ansøger må ikke have begået svig.
 • Ansøger må ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fartøjer, der er opført på EU-listen over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).
 • Ansøger skal på tidspunktet for indsendelse af ansøgning for de fartøjer, der søges om kompensation for, have under 9 point registreret i Fiskeristyrelsen for alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik.
 • Ansøger må ikke have udøvet erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand i lukkeperioden.

Hvem kan søge?

Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan ansøge om kompensation. Ansøger skal opfylde følgende betingelser for at være berettiget til at modtage kompensation:

 • Ansøger skal for kalenderårene 2018 og 2019 have en gyldig tilladelse til at fiske ål.
 • Ansøgers andel af fangster af ål skal udgøre minimum 30 pct. af ansøgers gennemsnitlige, årlige samlede landingsværdi i 2015, 2016 og 2017.
 • Ansøger må ikke have begået svig.
 • Ansøger må ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fartøjer, der er opført på EU-listen over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).
 • Ansøger skal på tidspunktet for indsendelse af ansøgning for de fartøjer, der søges om kompensation for, have under 9 point registreret i Fiskeristyrelsen for alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik.
 • Ansøger må ikke have udøvet erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand i lukkeperioden.

Tilskuddets størrelse

Kompensationen for den enkelte ansøger bliver beregnet som et gennemsnit af værdierne af ansøgers historiske landinger i månederne november, december og januar i henholdsvis 2015/2016, 2016/2017 samt 2017/2018.

Kompensationen ydes som såkaldt de minimis tilskud. Der kan ikke udbetales mere end beløbsloftet på EUR 30.000 (ca. 223.500 kroner). Jf. EU-reglerne om de minimis tilskud kan du ikke få udbetalt kompensation, hvis du tidligere har modtaget loftet for de minimis tilskud, der ligger på EUR 30.000 (ca. DK.KR 223.500) over en treårig periode. Det betyder, at kompensation vil blive nedsat forholdsmæssigt for de ansøgere, der tidligere har opnået de minimis-tilskud.

Materiale til ansøgning om kompensation

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om kompensation. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om kompensation

Der er lukket for ansøgninger om kompensation.

I dette afsnit kan du finde materiale til, når du vil søge om kompensation.

Start med at læse nærmere i vejledningen:

Du kan søge om kompensation ved at sende en ansøgning til Fiskeristyrelsen per sikker e-mail til tilskud@fiskeristyrelsen.dk

Du kan også downloade et fuldmagtsbrev:

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport:
Erklæring om transport

Myndighedsproces

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen kvitterer for modtagelse af ansøgningen.

Fiskeristyrelsen foretager herefter en beregning med udgangspunkt i dine fremsendte oplysninger samt landings- og aktivitetsdata fra Fiskeristyrelsens registre og på baggrund af ordningens betingelser.

På denne baggrund træffer Fiskeristyrelsen afgørelsen, om der skal udbetales kompensation – samt hvor meget - eller om der skal gives afslag.

Hvis der ikke er midler til at udbetale fuld kompensation til samtlige ansøgninger, reduceres kompensationsbeløbene forholdsmæssigt for samtlige projekter.

Fiskeristyrelsen er udbetaler af tilskud.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 EU-regler (forordninger og direktiver)

 • Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren.

 • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

 • Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og reguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999.