Investeringer på fiskerfartøjer

Formål

Investeringer og udstyr om bord på fiskerfartøj for at fiskeriets indvirkning på havmiljøet reduceres. Ydermere, er det et mål, at der sker en gradvis eliminering af udsmid og for at lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer. Endvidere skal ordningen være med til at øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten.

Hvad gives der tilskud til?

Gennemførelse af landingsforpligtigelsen (discard) eller ombygning af fiskerfartøjer. Eksempelvis investeringer i teknologier, der forbedrer størrelses- og arts selektiviteten; f.eks. tromler. Investeringer om bord eller teknologier til eliminering af udsmid ved at undgå eller reducere uønskede fangster eller til håndtering af uønskede fangster – også opbevaring; f.eks. ombygning af fartøjets laster. Teknologier, der begrænser eller eliminerer fiskeriets fysiske og biologiske indvirkning på økosystemet eller havbunden; f.eks. flydeskovle. Teknologier, der beskytter redskaber og fangster mod havpattedyr og havfugle og fangst af disse; f.eks. pingere. Merværdi for fiskevarer; f.eks. støtte til investeringer/udstyr, hvorved fiskerne kan foretage forarbejdning og direkte afsætning af egne fangster mv. Kvaliteten af fiskervarer, dvs. innovative investeringer ombord på fiskerfartøjer.

Hvem kan søge?

Ejere af dansk indregistrerede EU-fiskerfartøjer, som er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen, hvor ansøgningen indsendes. Hvis ansøger er fisker, eller hvis én eller flere fiskere deltager i projektet, så skal alle opfylde kravet om antagelighed.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud kan udgøre op til 40 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projekter, der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen, omfatter kystfiskeri, eller omfatter yngre fiskeres førstegangsetablering. Tilskud kan udgøre 30 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til alle øvrige projekter.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Materiale til tilskud, ændringer og udbetaling

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Investeringer hvortil der er modtaget tilskud skal opretholdes. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at Fiskeristyrelsen bliver informeret om en eventuel overdragelse og godkender denne. Dette er af hensyn til at sikre opfyldelse af opretholdelseskravene.

Der skal altid ske godkendelse af overdragelse til en ny ejer, så længe du som tilsagnshaver er underlagt forpligtelser i henhold til tilsagnet. Dette gælder dels i opretholdelsesperioden, men også f.eks. pligten til at være antagelig i 5 år efter slutudbetaling, samt pligten til at opbevare dokumenter mv. i 5,5 år efter slutudbetaling.

Reglerne i forordning nr. 1303/2013, art. 71 bestemmer, hvor længe du skal opretholde investeringen.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en erklæring om antagelighed:
Erklæring om antagelighed

Ansøg om udbetaling

Læs først udbetalingsvejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Ansøgningsskema til udbetaling

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport - kvalitet

Slutrapport - selektivitet

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere:
Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport:
Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

Lov om Hav og Fiskerfonden, lov nr. 19 af 4. januar 2017

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1380/2013/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, EU-tidende 2013, nr. L 354, side 22.

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse

Vejledning om opretholdelseskrav

Der er krav om opretholdelse af en investering, når man som tilsagnshaver har modtaget tilskud under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledningen beskriver, hvad man som tilsagnshaver har af rettigheder og pligter, og hvordan man som tilsagnshaver skal forholde sig, hvis man ikke opretholder den investering, man har fået tilskud til.

Du kan læse mere om opretholdelse i vejledningen om opretholdelse:
Vejledning om opretholdelse