Fiskerikontrol - sporbarhed

Formål

Sikre sporbarhed for fiskevarer og akvakulturprodukter på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg.

Hvad gives der tilskud til?

Indkøb og installering af følgende investeringer: Scannere, stregkodelæser og –printere. Vejeudstyr. Standard hyldevare software, herunder opdatering af software. RFID-tags og læsere. Elektroniske chips eller lignende til tags, fiskekasser m.m. Honorar til konsulentbistand i forbindelse med gennemførsel af projektet og ikke til udarbejdelse af ansøgningen. Teknisk assistance til indkøbt software op til to år efter installationen.

Hvem kan søge?

Samlecentraler (herunder fiskesortering, fællessalg og andelssalg), auktionshuse, ejere af fiskefartøjer, producentorganisationer, opkøbere, forarbejdningsvirksomheder og detailvirksomheder.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 80 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til investeringer.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (90 %) og delvist af nationale midler (10 %).

Ansøg om tilskud

I det følgende kan du finde materiale til, når du vil søge om tilskud.

Start med at læse nærmere i vejledningen:
Vejledning fiskerikontrol - sporbarhed 2014

Fuldmagtsbrev (webtilgængelig)

Erklæring om antagelighed

Eneleverandørerklæring

Ansøg om ændringer

Investeringer hvortil der er modtaget tilskud skal opretholdes. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at Fiskeristyrelsen bliver informeret om en eventuel overdragelse og godkender denne. Dette er af hensyn til at sikre opfyldelse af opretholdelseskravene.

Der skal altid ske godkendelse af overdragelse til en ny ejer, så længe du som tilsagnshaver er underlagt forpligtelser i henhold til tilsagnet. Dette gælder dels i opretholdelsesperioden, men også f.eks. pligten til at være antagelig i 5 år efter slutudbetaling, samt pligten til at opbevare dokumenter mv. i 5,5 år efter slutudbetaling.

Reglerne i forordning nr. 1303/2013, art. 71 bestemmer, hvor længe du skal opretholde investeringen.

Ansøgning om overdragelse af projektet

Erklæring om antagelighed

Ansøg om udbetaling

Læs først udbetalingsvejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Slutrapport fiskerikontrol - sporbarhed

Fuldmagtsbrev

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
  • Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, artiklerne 66-68.
  • Rådets forordning nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik 
  • Ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006.

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse