Fiskerikontrol - myndighed

Formål

Formålet med tilskud til projekter under Fiskerikontrol - myndighed er at yde tilskud til Fiskeristyrelsen, så styrelsen kan kontrollere og håndhæve reglerne i den fælles fiskeripolitik. Fiskeristyrelsen kan søge om tilskud til aktiviteter, der sikrer den nødvendige administrative kapacitet i forhold til opfyldelse af den fælles fiskeripolitik.

Anslået sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen er afsluttet i uge 51.

Hvad gives der tilskud til?

Uddannelse, drift (jf. EHFF art 76, stk. 2, k), projekter med henblik på IT-udvikling, studier og analyser, workshops og møder, udviklingsprojekter, forsøg og afprøvning, indkøb af udstyr, projekter, der sigter mod at implementere Unionens kontrol - og håndhævelsessystemer.

Hvem kan søge?

Offentlige myndigheder, der har erfaring med kontrol af overholdelse af den fælles fiskeripolitik.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Tilskud finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (90 %) og delvist af nationale midler (10 %).

Ansøg om tilskud

I det følgende kan du finde materiale til, når du vil søge om tilskud.

Start med at læse nærmere i vejledningen:
Vejledning Fiskerikontrol - Myndighed 2022 (webtilgængelig)

Ansøgningsskema:

Øvrigt materiale:

Ansøgning om tilskud skal sendes via e-boks til modtageren "Fiskeristyrelsen tilskud".

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet. Bemærk der er ikke mulighed for at forlænge projektperioden udover den 31. december 2023, idet EHFF afsluttes.

Ønsker du at justere i projekter eller budgettet, skal du udfylde og fremsende følgende skema:

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Ønsker du at overdrage projektet til en anden, skal du udfylde og fremsende følgende skema:

Ansøgning om overdragelse af projektet

Ønsker du at forlænge projektet, skal du fremsende følgende skema:

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgningen om ændringer skal sendes via e-boks til modtageren "Fiskeristyrelsen tilskud".

Ansøg om udbetaling

Inden du søger om udbetaling, bør du orientere dig i vejledningen:

Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Når du er klar til at søge om udbetaling, skal følgende dokumenter udfyldes og fremsendes til Fiskeristyrelsen:

Ansøgningsskema til udbetaling

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport Fiskerikontrol - Myndighed

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere:
Skema til lønberegning

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
  • Forordning nr. 1380/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 of (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 of (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtelse