Fælles indsatser fiskeri

Formål

Formålet med tilskud under ordningen Fælles indsatser fiskeri er at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at støtte innovation og fisker-forsker partnerskaber.

Hvad gives der tilskud til?

Undersøgelser, forsøg og pilotprojekter, overvågning, forvaltning, innovation og formidlingsaktiviteter. Enten ved at fremme innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer via nye produkter, proces, teknologi, organisering og forvaltning. Eller fremme fisker-forsker samarbejde med henblik på en forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet vedrørende netværksaktiviteter, undersøgelser, pilotprojekter, forvaltningsforsøg, dataindsamling, indsamling og formidling af viden, forskningsresultater, best practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri.

Hvem kan søge?

Der kan kun være én ansøger pr. projekt, og hvert projekt skal placeres i ét af de to indsatsområder:

  • Under indsatsområde 1) Fremme af innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer, kan der gives tilskud til projekter, der gennemføres af eller i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der validerer resultaterne af projekterne.
  • Under indsatsområde 2) Fisker-forsker partnerskaber, kan der gives tilskud til offentligretlige organer, fiskere, fiskeriorganisationer, FLAG'er og ikke-statslige organisationer.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud kan udgøre op til 100 pct. af de samlede støtteberettigede udgifter til projektet. Projektet skal være innovativt og kollektivt.

Projekter gennemført af producentorganisationer kan få tilskud op til 75 %. Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager er en SMV kan få op til 50 %, mens øvrige projekter, hvor tilskudsmodtager ikke er en SMV, kan få op til 30 %.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en erklæring om antagelighed:
Erklæring om antagelighed

Fuldmagtsbrev (webtilgængelig)

Ansøg om udbetaling

Læs først udbetalingsvejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Ansøgningsskema til udbetaling

Fuldmagtsbrev (webtilgængelig)

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport Fælles indsatser fiskeri - Innovation

Slutrapport Fælles indsatser fiskeri - Fisker-forsker partnerskaber

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere:
Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport:
Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode.

  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2252 af 30. september 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige.

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse