Fælles indsatser akvakultur

Formål

Give støtte til styrkelse af den teknologiske udvikling, innovation og vidensoverdragelse i akvakulturerhvervet, og dermed bidrage til at nå målene i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet om vækst i både volumen og værdi af akvakulturproduktionen.

Anslået sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen er forsinket og forventes afsluttet inden udgangen af 3. kvartal 2021. 
Prioritering af ansøgninger afventer høring af eksterne samarbejdspartnere.

Hvad gives der tilskud til?

Udvikling af teknisk, videnskabelig, eller organisatorisk viden inden for akvakulturproduktion, som især reducerer indvirkningen på miljøet, reducerer afhængigheden af fiskemel og -olie, fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer i akvakultursektoren, forbedrer dyrevelfærd eller letter nye bæredygtige produktionsmetoder. Eller udvikling af en produktion af nye akvakulturarter med markedspotentiale, nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer og forvaltnings- og organisationssystemer.

Projekterne grupperes i følgende fire grupper, inden de prioriteres:

Projekter, der fokuserer på at reducere erhvervets miljøbelastning i salt- og ferskvandsdambrug. Der vil navnlig være tale om projekter vedrørende reduceret udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale. Det kan fx være projekter vedrørende udvikling af nye eller forbedrede renseteknologier og rensemetoder. Det kan også være projekter vedrørende reduktion i anvendelse og udledning af andre miljøbelastende faktorer fx medicin og hjælpestoffer, hvis der efter en konkret vurdering er redegjort for, at projektet medfører en reduktion af en væsentlig miljøbelastning.

Projekter, der fokuserer på videreudvikling af teknologi forbundet med fuldt recirkulerede anlæg (FREA-anlæg). Her tænkes særligt på reduceret udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale. Det drejer sig om videreudvikling af eksisterende teknologier, hvor ”teknologi” forstås bredt både som videreudvikling af fx rensefiltre, men også videreudvikling eksisterende typer medicin eller vacciner.

Projekter, som tilvejebringer viden om mere bæredygtig akvakultur i øvrigt. Det er projekter om fiskeproduktion (undtagen havbrug), skaldyrsopdræt og tangproduktion, der i en bred forstand medfører mere miljø- eller klimamæssig bæredygtigt akvakultur. Det kan fx være projekter vedrørende nye mere bæredygtige fodertyper, produktion af vegetar-fisk, projekter vedrørende økologisk produktion, udvikling af teknologi og metoder, der mindsker miljøforureningen, herunder i form af visuelle gener, og projekter vedrørende viden om forurening fra skaldyrs- og tangopdræt. Bæredygtig fiskeproduktion er også projekter vedrørende fiskehelse, fiskevelfærd samt andre projekter vedrørende reduceret brug af medicin og hjælpestoffer samt biodiversitet. For så vidt angår klima, skal der være tale om projekter, der tilvejebringer viden om eller bidrager til forebyggelse af klimaforandringer. Vidensprojekter vedrørende tang og skaldyrs effekter på vandmiljøet kan støttes, så længe projektet både har et bæredygtigt formål og samtidig ikke har en relation til havbrug.

Øvrige projekter under ordningens formål er fx projekter vedrørende optimering af akvakulturproduktionens profit og rentabilitet samt klimaprojekter, hvor formålet er sektorens tilpasning til konsekvenser af klimaforandringer.

Hvem kan søge?

Akvakulturvirksomheder; brancheorganisationer, akvakulturforeninger, privat forskningsinstitutter eller private tekniske organer samt offentlige vidensinstitutter.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud udgør som udgangspunkt 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Hvis ansøger er en stor virksomhed kan der kun gives 30 pct. i tilskud. Hvis ansøger er en fiskeri- eller akvakultur organisation kan tilskuddet øges til 60 pct.

Tilskuddet kan hæves helt til 75 pct., hvis ansøger er en producentorganisation, sammenslutning af Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, eller brancheorganisation inden for fiskeri og akvakultur.

Tilskuddet kan hæves helt til 100 pct., hvis projektet gennemføres af en offentlige forskningsinstitution eller hvis projektet gennemføres af kollektive tilskudsmodtagere i samarbejde med et offentligt- eller privat forskningsinstitut, et privat teknisk organ eller anden privat videnskabelig institution og hvor projektet både er innovativt og af kollektiv interesse. 

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Skema til ansøgning om projektforlængelse

Ansøgning om overdragelse af projektet

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en erklæring om antagelighed:
Erklæring om antagelighed

Fuldmagtsbrev (webtilgængelig)

Ansøg om udbetaling

Læs først udbetalingsvejledningen:
Vejledning om udbetaling af tilskud (webtilgængelig)

Ansøgningsskema til udbetaling

Fuldmagtsbrev (webtilgængelig)

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Slutrapport Fælles indsatser Akvakultur

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere:
Skema til lønberegning

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport: 
Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse

Markedsvurdering og akvakulturstrategi

I det følgende finder du markedsvurderinger for akvakulturprodukter og strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 (Akvakulturstrategien 2014-2020).

Markedsvurdering

Markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2020

Akvakulturstrategi

Akvakulturstrategien 2014-2020