Find information om produktion, anlægstyper og beskæftigelse i akvakulturerhvervet i tabellerne nedenfor.

Tabellerne opdateres hvert år i efteråret med data for det foregående år.

Produktion de seneste 10 år fordelt på arter 

Faste tabeller med akvakulturstatistik 2012 og 2013

I 2012 og 2013 skulle 'Yngel og ungfisk' kun indberettes i styk. Ved manglede vægt er anvendt følgende konvertering:

  • 0,05g/stk for helt
  • 0,5g/stk for pighvar og skrubbe
  • 2g/stk for aborre og gedde
  • 10g/stk for laks, ål og østers
  • 25g/stk for havørred, blåmusling og bækørred
  • 97g /stk for sandart
  • 50g/stk for resten

For ål var denne faktor tidligere sat for højt (50g). Denne og enkelte andre er derfor rettet i relevante tabeller i 2015. Der dog stadig tale om estimater, hvorfor der stadig kan være tale om et databrud for 2012 og 2013 ift. øvrige år.

Tabeller for 2013

Produktion fordelt på arter (ekskl. fraførsel til andre danske anlæg)
Produktion af hovedarter fordelt på region
Produktion fordelt på art og størrelse - herunder æg og rogn
Produktion fordelt på anlægstype, anvendelse og størrelse
Produktion fordelt på anlægstyper, art og region
Økologisk produktion
Antal akvakulturanlæg og strukturoplysninger fordelt på anlægstype
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Tabeller for 2012

Produktion fordelt på arter (ekskl. fraførsel til andre danske anlæg)
Produktion af hovedarter fordelt på region
Produktion fordelt på art og størrelse - herunder æg og rogn
Produktion fordelt på anlægstype, anvendelse og størrelse
Produktion fordelt på anlægstyper, art og region
Økologisk produktion
Antal akvakulturanlæg og strukturoplysninger fordelt på anlægstype
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Faste tabeller med akvakulturstatistik - Ældre

Tabeller for 2011

Produktion fordelt på arter (ekskl. fraførsel til andre danske anlæg)
Produktion af hovedarter fordelt på region
Produktion fordelt på art og størrelse - herunder æg og rogn
Produktion fordelt på anlægstype, anvendelse og størrelse
Produktion fordelt på anlægstyper, art og region
Antal akvakulturanlæg og strukturoplysninger fordelt på anlægstype
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Tabeller for 2010

Produktion fordelt på arter (ekskl. fraførsel til andre danske anlæg)
Produktion af hovedarter fordelt på region
Produktion fordelt på art og størrelse - herunder æg og rogn
Produktion fordelt på anlægstype, anvendelse og størrelse
Produktion fordelt på anlægstyper, art og region
Antal akvakulturanlæg og strukturoplysninger fordelt på anlægstype
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Tabeller for 2009

Produktion fordelt på arter (ekskl. fraførsel til andre danske anlæg)
Produktion af hovedarter fordelt på region
Produktion fordelt på art og størrelse - herunder æg og rogn
Produktion fordelt på anlægstype, anvendelse og størrelse
Produktion fordelt på anlægstyper, art og region
Antal akvakulturanlæg og strukturoplysninger fordelt på anlægstype
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Tabeller for 2008

Produktion fordelt på arter (ekskl. fraførsel til andre danske anlæg)
Produktion fordelt på anlægstyper
Produktion fordelt på anlægstyper og anvendelsesgruppe
Produktion fordelt på anlægstyper, art og region
Antal akvakulturanlæg
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Tabeller for 2007

Produktion fordelt på arter (ekskl. fraførsel til andre danske anlæg)
Produktion fordelt på anlægstyper
Produktion fordelt på anlægstyper og anvendelsesgruppe
Produktion fordelt på anlægstyper, art og region
Antal akvakulturanlæg
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Tabeller for 2006

Produktion fordelt på arter (ekskl. fraførsel til andre danske anlæg)
Produktion fordelt på anlægstyper
Produktion fordelt på anlægstyper og anvendelsesgruppe
Produktion fordelt på anlægstyper, art og region
Antal akvakulturanlæg
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Tabeller for 2005

Produktion fordelt på arter (ekskl. tilførsel til andre anlæg)
Produktion fordelt på anlægstyper
Produktion fordelt på anlægstyper og anvendelsesgruppe
Produktion fordelt på anlægstype, art og amt
Antal akvakulturanlæg
Antal beskæftigede fordelt på anlægstyper
Antal beskæftigede på grundlag af Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Baggrund

Fiskeristyrelsen etablerede i 2002 et register for Akvakultur. Registeret blev etableret i samarbejde med Fødevarestyrelsen, det daværende Fødevaredirektoratet, samt erhvervet.

Data anvendes til udarbejdelse af diverse statistikker, opkrævning af restkoncentrationsafgift samt rapportering til EU.

Alle danske akvakulturanlæg har indberetningspligt til Fiskeristyrelsen. Frist for indberetning er 1. marts året efter det aktuelle produktionsår.

Anlægsejerne skal oplyse om bl.a. tilførsel og fraførsel af henholdsvis fisk, skaldyr, tang og æg/kaviar i mængde og værdi. Af diskretionshensyn fremgår værdioplysninger ikke i de statistiske opgørelser, såfremt der i en gruppe er tre virksomheder eller færre.

Læs mere om akvakulturindberetningen og den bagvedliggende lovgivning her:

Årlig akvakulturindberetning

Kvaliteten af akvakulturindsamlingen

Fiskeristyrelsen har indsamlet oplysninger om akvakultur i Danmark siden 2002. I 2002 var en betydelig del af indberetningerne dog så mangelfuldt udfyldt, at det daværende Fiskeridirektoratet valgte ikke at publicere statistik vedr. år 2002. Akvakulturregisteret går derfor kun tilbage til 2003.

Samtlige akvakulturanlæg skal indberette årligt, der anvendes derfor ingen estimater i statistikken. Manglende eller mangelfulde indberetninger kan dog forekomme, selvom der gøres meget for at indsamle og validere data. Der valideres primært på produktionsoplysninger (mængde, pris og anvendelse), mens anlæggenes strukturoplysninger valideres i lidt mindre grad.

Af diskretionshensyn fremgår værdioplysninger ikke i de statistiske opgørelser, såfremt der i en gruppe er tre virksomheder eller færre.

Nogle anlægsejere ejer flere anlæg, dette kan enten være inden for samme anlægstype eller en anden anlægstype. Før 2009 havde anlægsejerne mulighed for at indberette til- og fraførsel for alle anlæg på ét skema, såfremt det blev angivet, hvor mange anlæg der blev indberettet for. Mængde- og Værdioplysninger blev i de tilfælde, hvor der er angivet flere forskellige anlægstyper fordelt mellem anlægstyperne efter følgende regler:

  • Såfremt der var angivet hhv. Ferskvanddambrug og Anden akvakultur, er hele mængden og værdien tilfaldet Ferskvandsdambruget. I alle andre kombinationer af anlægstyper er mængde og værdi delt ligeligt mellem de to anlægstyper.
  • Ved udregning af antal anlæg er der i de tilfælde, hvor der er angivet flere anlæg samt flere forskellige anlægstyper, vurderet i de enkelte tilfælde hvilken anlægstype det samlede antal anlæg til tilhører. Vurderingen er sket i forhold til anlæggets samlede produktion.

Fra 2009 og frem har det kun været muligt at indberette samlet for dambrug og havbrug af samme anlægstype – og kun efter forudgående tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Muslingeanlæg må ikke indberettes samlet iht. reglerne for tilladelse til opdræt af blåmuslinger. Læs mere her:

Opdræt af blåmuslinger