Kameraprojekt i Kattegat

Det blev i forbindelse med fastlæggelsen af TAC og kvoter for 2020 politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat. Baggrunden er, at torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Projektet har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. Projektet implementeres i flere faser indtil 2022.

Fartøjer, som vil blive omfattet af projektet, udvælges ud fra en række kriterier baseret på historisk fiskeri. Det er Fiskeristyrelsen, som er ansvarlig for udvælgelsen.

Udvælgelsen af fartøjer til kameraprojektet vil ske i flere faser: 

  • Inden udgangen af marts 2020 udvælges de første 15 fartøjer, som får installeret kamera ombord inden udgangen af 2020.

  •  I løbet af 2021 og 2022 installeres kameraudstyr på de øvrige fartøjer, som er omfattet af projektet.

I alt forventes omkring 100 fartøjer i Kattegat at få installeret kameraudstyr.

De første 15 fartøjer, som får installeret kameraudstyr inden udgangen af 2020, vil kunne fiske videre efter de gældende tekniske regler. De øvrige fartøjer i Kattegat, som fisker med bundslæbende redskaber vil efter 31. maj 2020 være underlagt krav om et af følgende nedenstående krav: 

  1. En sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne med en ublokeret åbning, hvor fisk kan slippe ud

  2. En sorteringsrist med højst 50 mm mellem tremmerne, der adskiller fladfisk og rundfisk, med en ublokeret åbning, hvor rundfisk kan slippe ud

  3. SELTRA-panel med en maskestørrelse på 300 mm (kvadratmaske)

  4. Et reguleret meget selektivt redskab, hvis tekniske specifikationer ifølge den videnskabelige undersøgelse vurderet af STECF medfører, at der fanges mindre end 1,5 % torsk, hvis det er det eneste redskab, fartøjet medfører om bord. 

Det er muligt at tilmelde sig til projektet i løbet af marts måned og dermed blive undtaget for kravet om anvendelse af mere selektive redskaber i 2020. Læs mere om muligheder for at tilmelde sig projektet her (link til skrivelse til REFU, link til nyhed).

Senest den 31. marts 2020 skal EU-Kommissionen orienteres om, hvilke 15 fartøjer som er udvalgt, og som dermed er undtaget fra kravet om anvendelse af mere selektive redskaber.

Der vil forud for installering af kameraudstyr på de udvalgte fartøjer være foretaget en inspektion og udfærdiget en ”Vessel Monitoring Plan”, som beskriver de tekniske specifikationer og placeringen af kameraudstyret, som specifikt er tilpasset det enkelte fartøj og dets fiskeri. Det vil være Fiskeristyrelsen, som udfører denne inspektion.

Der er nedsat en følgegruppe, som følger projektets fremdrift og løbende høres forud for væsentlige beslutninger – link til kommissorium.

Fiskeriregulering og krav om kamera i Kattegat

Der vil blive udarbejdet en bekendtgørelse med de præcise krav om reglerne for fiskeri i Kattegat med bundslæbende redskaber og krav om kamera.

Læs: Kommissorium for følgegruppe vedr. elektronisk overvågning i Kattegat

Læs: Orientering om mulighed for deltagelse i projekt om elektronisk monitering i Kattegat

Læs: Spørgsmål og svar om projektet

Siden vil løbende blive opdateret med mere information.