Det blev i forbindelse med fastlæggelsen af TAC og kvoter for 2020 politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat. Baggrunden er, at torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Projektet har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. 

Fartøjer, som vil blive omfattet af projektet, udvælges ud fra en række kriterier baseret på historisk fiskeri. Det er Fiskeristyrelsen, som er ansvarlig for udvælgelsen.

Udvælgelsen af fartøjer til kameraprojektet sker i følge bekendtgørelsen: 

  • I 2020 blev de første 12 fartøjer udvalgt på baggrund af frivillighed, som får installeret kamera ombord i begyndelsen af 2021.

De første 12 fartøjer, som får installeret kameraudstyr inden udgangen af 2020, vil kunne fiske videre efter de tidligere gældende tekniske regler. De øvrige fartøjer i Kattegat, som fisker med bundslæbende redskaber vil efter 31. maj 2020 være underlagt krav særlige selektive redskaber. Disse krav er beskrevet i en særskilt vejledning.

Der vil forud for installering af kameraudstyr på de udvalgte fartøjer være foretaget en inspektion og udfærdiget en ”Vessel Monitoring Plan”, som beskriver de tekniske specifikationer og placeringen af kameraudstyret, som specifikt er tilpasset det enkelte fartøj og dets fiskeri. Det vil være Fiskeristyrelsen, som udfører denne inspektion.

Der er nedsat en følgegruppe, som følger projektets fremdrift og løbende høres forud for væsentlige beslutninger.

Projektet er finansieret af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond og Fødevareministeriet

Fiskeriregulering og krav om kamera i Kattegat

Der er udarbejdet en bekendtgørelse med de præcise krav om reglerne for fiskeri i Kattegat med bundslæbende redskaber og krav om kamera.

Læs bekendtgørelsen

Læs Kommisorum for følgegruppe vedr. elektronisk overvågning i Kattegat.