Kompensation for indkomsttab i første kvartal af 2021(brexit)

Formål

Formålet med ordningen er at yde midlertidig kompensation til ejere af fiskefartøjer, der er væsentligt berørt af handelsaftalen med Storbritannien, for indkomsttab i første kvartal af 2021 som følge af brexit.

Støtten skal muliggøre, at støttemodtagere kan tilpasse sig til den nye situation med reducerede kvoter, som er en direkte konsekvens af brexit.

Ordningen udmøntes under brexittilpasningsreserven. Du kan læse mere om udmøntningen af brexit-reserven for fiskerisektoren på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Hvad gives der tilskud til?

Under ordningen kompenseres indkomsttab for første kvartal 2021, der skyldes brexit.

Fiskeristyrelsen beregner ansøgers påvirkningsgrad, indkomsttab og kompensation på baggrund af data om ejerskab af fartøjer samt landingsværdier opgjort på baggrund af det enkelte fartøjs landinger og afregningspriser, som er indrapporteret til Fiskeristyrelsen. Ansøger skal altså ikke selv indsende oplysningerne i forbindelse med ansøgningen.

Hvem kan søge?

Under ordningen kan der ydes kompensation til ejere af fiskefartøjer, der er væsentligt berørt af indkomsttab i 1. kvartal 2021 som følge af brexit. 

For at være berettiget til at modtage kompensation skal ansøger efterleve ordningens støttebetingelser. Dette indebærer eksempelvis:

 • At ansøger skal være aktiv erhvervsfisker i medfør af § 11, stk. 1, nr. 1-4 i fiskeriloven, dvs.:

 1. Erhvervsfisker med A-status
 2. Bierhvervsfisker
 3. Et erhvervsfiskerselskab,
 4. Et partrederi, som opfylder betingelserne for at kunne eje et fiskerfartøj

 • At ansøger var ejer af fartøjet, der søges kompensation til, i hele perioden fra den 31. december 2020 til og med den 31. marts 2021. Se dog undtagelser i vejledningens kapitel 6.
 • At ansøger, inklusiv eventuel bagvedliggende ejer med kontrol i andet led, skal for sin samlede flåde i første kvartal 2021 have haft et samlet dokumenteret omsætningstab som følge af brexit på mere end 30 pct. af sin gennemsnitlige samlede omsætning i forhold til referenceperioden. 

Ordningens øvrige betingelser, herunder krav om antagelighed, kan findes i bekendtgørelsen og vejledningen.

Du bør være opmærksom på, at din mulighed for at modtage kompensation under denne ordning kan være påvirket af, om du enten søger eller har modtaget støtte fra øvrige ordninger under brexit-reserven. Du kan læse mere om dette i vejledningens kapitel 2.


OBS: Fiskeristyrelsen udbetaler kun tilskud til ansøgninger fra virksomheder, der er momsregistreret, og som indsender ansøgningen ved brug af virksomhedslogin.

For denne ordning er der dog undtagelsesvis åbnet op for, at man indledningsvist kan oprette ansøgning med brug af personligt NemID ved login på ansøgningsportalen. Hvis du gør det, vil Fiskeristyrelsen efterfølgende rette henvendelse til dig med henblik på, at ansøgningen registreres med korrekt CVR-nummer.

Vi anbefaler, at man så vidt muligt opretter ansøgninger med virksomhedslogin.

Kompensationens størrelse

Ordningen kompenserer indkomsttab i første kvartal af 2021, som direkte skyldes brexit.

De tre brexit-relaterede indkomsttab tab, som kan støttes under denne ordning, er:

 • indkomsttab på TCA-reducerede FKA/IOK-kvoter,
 • indkomsttab på TCA-reducerede nationale kvoter, og/eller
 • indkomsttab som følge af begrænset adgang til norsk farvand i første af kvartal 2021.

Fiskeristyrelsen beregner ansøgers kompensation på baggrund af Fiskeristyrelsens data om ejerskab af fartøjer, samt landingsværdier opgjort på baggrund af det enkelte fartøjs landinger og afregningspriser, som er indrapporteret til Fiskeristyrelsen.

Der er afsat 25 millioner kroner til ordningen.

Ordningen finansieres af den Europæiske Union via brexittilpasningsreserven.

Der anvendes en minimumsgrænse for udbetalt kompensation på 10.000 kroner. Kompensationsbeløb under denne grænse bortfalder.

Materiale til ansøgning om kompensation

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om kompensation.

Ansøgning om kompensation

I dette afsnit kan du finde materiale til, når du vil søge om kompensation.

Start med at læse nærmere i vejledningen:


Hvordan søger du om kompensation?

Din ansøgning udfyldes og indsendes gennem Fiskeristyrelsens ansøgningsportal.

Det er vigtigt, at der logges ind med CVR-nr. og ikke CPR-nr.

Når du logger ind, skal du give samtykke til, at Fiskeristyrelsen kan behandle dine oplysninger i henhold til gældende regler om personoplysninger. Du kan læse mere om Fiskeristyrelsens brug af data i vejledningen eller på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Ved første login på ansøgningsportalen skal du udfylde oplysninger om din organisation. Husk at tilvælge e-mail notificering, for at sikre, at du bliver underrettet, hvis der er post til dig. Hvis du skifter e-mailadresse, skal du selv opdatere den her.

I sektionen "Virksomhedsoplysninger" udfyldes oplysninger om den virksomhed eller forening, som du repræsenterer.

Du kan herefter oprette en ansøgning ved at trykke "opret ansøgning" ud for den relevante pulje.

I vejledningens bilag 1 kan du finde en guide til, hvordan du udfylder hvert enkelt felt i ansøgningen.

Myndighedsproces

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen.

Når du har sendt din ansøgning på ansøgningsportalen, modtager du et kvitteringsbillede.

Fiskeristyrelsen vurderer på baggrund af de indsendte oplysninger i ansøgningsskemaet samt styrelsens egne oplysninger, om du er berettiget til kompensation.

Når Fiskeristyrelsen har behandlet din ansøgning og truffet afgørelse, sender styrelsen afgørelsen til dig via ansøgningsportalen. Du vil få en e-mail om, at der er post til dig, som du skal logge ind og læse.

Såfremt Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tildeling af kompensation, vil din kompensation blive udbetalt i umiddelbar forlængelse af afgørelsen. Der skal ikke søges særskilt om udbetaling. Fiskeristyrelsen overfører kompensationen til din NemKonto.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger og direktiver)

 • Europa Kommissionens statsstøttegodkendelse: SA.101092 Compensation to vessel owners for the loss of income in the first quarter of 2021 due to Brexit (Danish title: Kompensation til ejere af fiskefartøjer for indkomststab i første kvartal af 2021 som følge af brexit).
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2021/1755/EU af 6. oktober 2021 om oprettelse af brexittilpasningsreserven.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2014/508/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 2328/2003/EF, nr. 861/2006/EF, nr. 1198/2006/EF og nr. 791/2007/EF samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011/EU, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1781 af 25. november 2020 om ændring af forordning (EU) 2016/1139, for så vidt angår fiskerikapacitetsreduktion i Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014, for så vidt angår endeligt ophør med fiskeriaktiviteter for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen, torsk i den vestlige del af Østersøen og sild i den vestlige del af Østersøen.
 • Kommissionens forordning nr. 2014/1388 af 16. december 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2020/2008 af 8. december 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 702/2014, (EU) nr. 717/2014 og (EU) nr. 1388/2014 for så vidt angår deres anvendelsesperiode og andre relevante tilpasninger (EØS-relevant tekst).
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1380/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2019/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005.

FAQ

Q.1. Hvad er ansøgningsfristen på ordningen? 

Ordningen åbner med en fortløbende ansøgningsperiode, der lukker samtidig som øvrige kompensationsordninger under brexit-reserven.

Ansøgningsfristen vil blive offentliggjort på Fiskeristyrelsens hjemmeside, når ansøgningsperioden for ordningen ’Kompensation for kvoteværditab’ er fastlagt.

Q.2. Hvor finder jeg ansøgningsskemaet? 

Ansøgningsskemaet er online og findes på Fiskeristyrelsens ansøgningsportal. Det er vigtigt, at der logges ind med CVR-nr. og ikke CPR-nr.

Du kan læse mere i vejledningen om, hvordan du opretter en bruger og ansøgning på ansøgningsportalen, samt hvordan du kan tilføje en fuldmagtshaver til din ansøgning.

Q.3. Hvordan skal jeg udfylde ansøgningsskemaet?

I bilag 1 i vejledningen kan du finde en guide til, hvordan du udfylder hver enkelt felt i ansøgningen.

Det er vigtigt, at du udfylder relevante felter i ansøgningsskemaet. Der kan gives afslag, hvis de påkrævede oplysninger i ansøgningen ikke er afgivet.

Q.4. Hvordan kan jeg være sikker på, at Fiskeristyrelsen har modtaget min ansøgning?

Når du har sendt din ansøgning på ansøgningsportalen, modtager du et kvitteringsbillede.

På denne side vil du også have mulighed for at downloade din ansøgning, hvilket Fiskeristyrelsen anbefaler, at du gør.

Q.5. Jeg har endnu ikke modtaget svar på min ansøgning – hvornår kan jeg forvente at få et svar?

Behandlingen af din ansøgning kan tage op til tre måneder fra ansøgningsfristen, forudsat at sagen er fuldt oplyst.

Når Fiskeristyrelsen har behandlet din ansøgning og truffet afgørelse, sender styrelsen afgørelsen til dig via ansøgningsportalen. Du vil få en e-mail om, at der er post til dig, som du skal logge ind og læse.

Bemærk, at du skal have tilmeldt e-mail notifikation på din profil for at modtage e-mails om post eller ændringer til din ansøgning.

Q.6. Hvor mange penge kan jeg få i kompensation?

Fiskeristyrelsen kan ikke på forhånd oplyse, hvor meget du kan få i kompensation.

Dit kompensationsbeløb afhænger blandt andet af, hvor mange ansøgninger Fiskeristyrelsen modtager.

Q.7. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Fiskeristyrelsen på telefon 72 18 58 50, alle hverdage mellem kl. 10 – 14.